Idea

Animacja pamięci społecznej (APS) to studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej od lat 70-tych XX wieku na wielu światowych uczelniach (np. University of California, University of London, University of Oxford, Freie Universität Berlin). Kierunek stanowi odpowiedź na intensywny rozwój zainteresowań przeszłością oraz wykorzystanie wiedzy historycznej w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w mediach, biznesie, turystyce i rekreacji oraz edukacji.

Plan

Program studiów przygotowany został w oparciu o wzorcowe programy edukacyjne w dziedzinie historii publicznej realizowane w wiodących uniwersytetach zagranicznych, przy uwzględnieniu specjalizacji i praktycznych umiejętności kadry naukowo-dydaktycznej zatrudnionej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Program składa się z pięciu modułów, z których trzon stanowią wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych.

Realizacja

Jakość kształcenia na kierunku Animacja pamięci społecznej zapewnia kadra naukowo-dydaktyczna dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami badawczymi i doświadczeniem praktycznym. W zespole wykładowców APS znaleźli się m.in. historycy, archeolodzy, socjologowie, antropolodzy kultury, metodolodzy humanistyki, teoretycy kultury, muzealnicy, dydaktycy, popularyzatorzy nauki, edytorzy, specjaliści od narzędzi cyfrowych, eksperci od komunikacji społecznej w rzeczywistości multimedialnej, eksperci od zarządzania organizacjami NGO.