Czym są studia APS?

Czym są studia APS?

            Animacja pamięci społecznej (APS) to studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej od lat 70-tych XX wieku na wielu światowych uczelniach (np. University of California, University of London, University of Oxford, Freie Universität Berlin). Kierunek stanowi odpowiedź na intensywny rozwój zainteresowań przeszłością oraz wykorzystaniem wiedzy historycznej w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w mediach, biznesie, turystyce i rekreacji oraz edukacji.

            Studia na kierunku Animacja pamięci społecznej pozwalają na uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Trwają 2 lata (4 semestry) i obejmują ogółem blisko 1400 godzin zajęć (120 ECTS). Limit przyjęć wynosi 30 osób.

Kto może studiować APS?

            Animacja pamięci społecznej to stacjonarne studia uzupełniające II stopnia (studia magisterskie), profilujące specjalistycznie studentów legitymujących się kompetencjami zawodowymi zdobytymi co najmniej na poziomie studiów I stopnia. Studia dedykowane są w szczególności dla osób z co najmniej dyplomem licencjackim w zakresie historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, turystyki, bibliotekoznawstwa, pedagogiki, literaturoznawstwa, filozofii, a także wszystkich innych kierunków związanych z organizacją aktywności społeczno-kulturalnej angażującej elementy społecznej wiedzy o przeszłości. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej I stopnia na dowolnym kierunku studiów.

Czego nauczymy na APS?

            Absolwenci Animacji pamięci społecznej zdobędą zarówno szeroką interdyscyplinarną wiedzę na temat specyfiki i mechanizmów kulturowego kształtowania pamięci zbiorowej, jak i kompetencje praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania praktykami związanymi z gromadzeniem, popularyzacją i wykorzystaniem wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej. W programie studiów szczególny nacisk położono na rozwój umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji społecznej oraz wykorzystania dostępnych zasobów wiedzy w animacji i zarządzaniu zróżnicowanymi formami aktywności informacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej czy turystyczno-rekreacyjnej, odwołującej się do historii i społecznych obrazów przeszłości. W programie przewidziano udział studentów w realizacji prac aplikacyjnych w ramach rozbudowanych zajęć projektowych i warsztatowych (m.in. Warsztaty historii mówionej, Warsztaty projektowe z historii publicznej, Kreowanie i zarządzanie zasobami historii cyfrowej, Zarządzanie archiwami społecznymi i kolekcjami).

Więcej  ®  zobacz PROGRAM STUDIÓW

Kogo chcemy wykształcić?

            Program kierunku Animacja pamięci społecznej odpowiada na dynamikę zmian współczesnego świata, w tym na trendy rozwojowe w sferze szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej oraz usługowej związanej z mediami, edukacją, biznesem, turystyką i rekreacją, w ramach których wykorzystywane są elementy historii w roli tworzywa nowych produktów ze sfery infotainment i social entertainment. Absolwenci Animacji pamięci społecznej będą przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy promującego przedsiębiorczość, innowacyjność oraz umiejętność posługiwania się w komunikacji społecznej nowoczesnymi mediami i narzędziami informatycznymi. Będą zaopatrzeni w wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im na podjęcie pracy w szerokim spektrum dynamicznie rozwijających się zajęć zawodowych związanych ze sferą historii publicznej, występując w roli: publicystów historycznych wykorzystujących w swej pracy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne media (prasa, radio, telewizja oraz Internet), kreatorów instytucjonalnych blogów i portali o tematyce historycznej, twórców i zarządców archiwów społecznych, gromadzących m.in. relacje oral history, scenarzystów i wykonawców wystaw historycznych, animatorów tradycji historycznej regionu, kreatorów produktów turystycznych związanych z przeszłością regionu i kraju, doradców władz lokalnych w zakresie kształtowania wizerunku historycznego regionu, animatorów i zarządców grup rekonstrukcji historycznych, kreatorów gier o tematyce historycznej itp.

            Absolwenci Animacji pamięci społecznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w mediach, w przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką historyczną, promocją historii regionu; w przedsiębiorstwach usługowych; instytucjach kulturalnych i oświatowych; w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego; w fundacjach i stowarzyszeniach. Będą też mogli podjąć samodzielną działalność gospodarczą.

Komentarze są wyłączone.