PDF Drukuj

 

STATUT

Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi CREATIVE

 

Spis treści:

Rozdział 1: Nazwa, siedziba, obszar działania

Rozdział 2: Cele, organizacji i sposoby działania

Rozdział 3: Struktura organizacyjna, władze Koła

Rozdział 4: Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

Rozdział 5: Majątek Koła

Rozdział 6: Postanowienia końcowe

 

 

Rozdział 1

Nazwa, siedziba, obszar działania

§ 1

Koło naukowe działa pod nazwą: Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi CREATIVE, w skrócie zwane dalej SKN ZZL CREATIVE.

 

§ 2

Koło działa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Wydziale Nauk Ekonomicznych, przy Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

§ 3

Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 4

Koło opiera swoją działalność na inicjatywach i pracy swoich członków.

 

§ 5

Koło ma prawo używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych przez siebie wzorów.

 

Rozdział 2

Cele, organizacja i sposoby działania

 

§ 6

Celem Koła jest popularyzacja wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowanie studentów do wykonywania funkcji menedżerskich oraz pracy w działach personalnych, podejmowanie badań oraz prowadzenie dyskusji na ważne tematy związane z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi, jak również ekonomiczne i społeczne.

 

§ 7

Koło realizuje swoje działania przez:

1)    spotkania dyskusyjne,

2)    organizowanie spotkań otwartych,

3)    zapraszanie ekspertów i praktyków ZZL,

4)    przeprowadzanie ćwiczeń praktycznych i warsztatów,

5)    organizowanie oraz udział w seminariach i konferencjach naukowych,

6)    podejmowanie działalności badawczo-rozwojowej,

7)    współpracę z kołami naukowymi UWM oraz kołami innych uczelni,

8)    współpracę z uczelniami i instytucjami.

 

§ 8

Do podstawowych zadań Koła należy:

1)    przygotowanie informacji i materiałów naukowych na spotkania,

2)    tworzenie i ciągła aktualizacja strony internetowej,

3)    organizacja wyjazdów oraz zapraszanie gości,

4)    utrzymywanie stosunków z władzami uczelni i informowanie studentów o działalności Koła,

5)    pozyskiwanie sponsorów i zarządzanie funduszami Koła.

 

Rozdział 3

Władze Koła, struktura organizacyjna

 

§ 9

Władze Koła to:

1)    Zgromadzenie Członków, zwane dalej Zgromadzeniem,

2)    Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem.

 

§ 10

Zgromadzenie jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu lub wniosku 1/3 liczby członków Koła.

 

§ 11

1. Kompetencje Zgromadzenia:

1)    uchwalanie statutu i jego zmiany,

2)    wytyczanie kierunków działania Koła i uchwalanie programów,

3)    uchwalanie regulaminów i innych wewnętrznych uregulowań organizacyjno-prawnych,

4)    podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,

5)    powoływanie i odwoływanie Zarządu,

6)    wysłuchiwanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu,

7)    rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8)    określanie wysokości składek członkowskich i określanie terminów ich wnoszenia, nie rzadziej niż raz w roku,

9)    prowadzenie wszystkich spraw Koła niezastrzeżonych dla innych władz Koła,

10)     rozwiązanie Koła.

 

§ 12

1. W skład Zarządu wchodzą cztery osoby:

1)    Prezes oraz trzech Wiceprezesów: ds. HR, Marketingu i PR oraz Finansów,

2) Działalnością Koła kieruje Prezes Koła, wspomagany przez Wiceprezesów, a w razie nieobecności Prezesa, jest on zastępowany przez jednego z Wiceprezesów Koła, wyznaczonego przez Prezesa.

 

§ 13

1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu.
2. Wybory nowego Zarządu odbywają się na przedostatnim spotkaniu w danym roku akademickim, w głosowaniu jawnym bądź tajnym.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Koła.

4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia członka Zarządu w trakcie kadencji Zarządu skład osobowy tych władz uzupełniany jest przez nowy wybór członka.

 

§ 14

1. Wniosek o odwołanie Zarządu ma formę pisemną i zawiera podpisy, co najmniej połowy liczby członków Koła.

 

§ 15

1. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów za wyjątkiem zmiany statutu, rozwiązania Koła, powołania i odwołania Zarządu, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.

 

§ 16

1. Zarząd odpowiada przed Zgromadzeniem.

2. Zarząd w swojej działalności kieruje się programem i uchwałami Zgromadzenia.

 

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1)    wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

2)    wyznaczanie terminu i tematyki kolejnych spotkań Koła,

3)    informowanie o bieżącej i przyszłej działalności Koła,

4)    powoływanie tematycznych zespołów roboczych,

5)    przedstawianie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności do zatwierdzenia Zgromadzeniu,

6)    zarządzanie majątkiem Koła,

7)    reprezentowanie Koła na zewnątrz.

 

§ 18

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 19

Struktura organizacyjna Koła:

1. Kołem Naukowym SKN ZZL CREATIVE kieruje Prezes Zarządu

2. W ramach Koła funkcjonują trzy działy: HR, Marketing i PR oraz Finanse.

3. Na czele każdego z działów stoi Wiceprezes.

4. Każdy Członek Koła jest jednocześnie członkiem jednego z działów.

 

§ 20

Obowiązki działów:

Dział HR jest odpowiedzialny za:

1. Pozyskanie nowych członków Koła,

2. Przepływ informacji między członkami poszczególnych działów,

3. Zbieranie informacji o kole i ich redagowanie.

Dział Marketingu i PR jest odpowiedzialny za:

1. Promowanie Koła na zewnątrz i kreowanie jego wizerunku,

2. Zarządzanie stroną internetową oraz gablotką w KZZL,

3. Organizację działań pod kątem logistycznym,

4. Współpracę z innymi kołami.

Dział Finansów jest odpowiedzialny za:

1. Pozyskiwanie funduszy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych związanych z realizacją bieżących zadań Koła,

2. Pozyskiwanie środków rzeczowych,

3. Przygotowanie sprawozdań finansowych,

4. Dokonywanie zakupów związanych z bieżącą działalnością Koła.

 

 

Rozdział 4

Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

 

§ 21

1. Członkiem Koła może być osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, studiów I lub II stopnia, a także studiów doktoranckich, realizowanych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, która:

1)    uznaje niniejszy statut,

2)    przedłożyła deklarację przystąpienia do Koła,

3)    złożyła zobowiązanie o wspieraniu statutowej działalności Koła,

4) zobowiązuje się do uiszczania comiesięcznej opłaty na działalność statutową Koła. Opłata ustalana jest przez Zgromadzenie.

2. Deklaracja przystąpienia do Koła jest przedkładana Zarządowi.

3. Zarząd ma 30 dni na pozytywne lub negatywne rozpatrzenie deklaracji przystąpienia do Koła.

 

§ 22

1. Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

1)    rezygnacji,

2)    wykluczenia.

2. Rezygnacja następuje na wniosek członka Koła.

3. Wykluczenia dokonuje Zarząd Koła po konsultacji ze Zgromadzeniem w następujących przypadkach:

1)    prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

2)    popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Koła lub godzi w dobre imię Koła, a także w przypadku niewywiązywania się z zadania, do których zobowiązał się członek Koła,

- w przypadku, gdy członek Koła nie ma możliwości wywiązania się z zadania, niezwłocznie powinien poinformować o tym Zarząd, a także znaleźć inną osobę, która zrealizuje to zadanie za niego,

3)    długotrwałego braku uczestnictwa w pracach Koła, przez co rozumie się:

- trzykrotne nieusprawiedliwione opuszczenie spotkania Koła,

- notoryczne, nieusprawiedliwione spóźnianie się na spotkania Koła,

4)  działania na szkodę Koła,

5) Przepisów § 22 pkt 2 nie stosuje się, gdy działania członka Koła były spowodowane poważną chorobą lub innymi znaczącymi przeszkodami.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawie wynikającej z § 22 pkt.2 członkowi przysługuje prawo do złożenia wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu Koła.

5. Od uchwały Zarządu Koła w sprawach określonych w § 22 pkt.2 członek Koła może odwołać się w terminie 14 dni od podjęcia uchwały do Zgromadzenia Członków.

6. Zgromadzenie Członków ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie do 30 dni od daty jego otrzymania.

 

§ 23

Członek ma prawo:

1)    wybierać i być wybieranym do Zarządu Koła,

2)    korzystać z wszelkich form działalności Koła,

3)    występować z inicjatywami dotyczącymi działalności Koła,

4)    uczestniczyć we wszystkich pracach Koła oraz otrzymywać informacje o tych pracach,

5)    reprezentować Koło.

 

§ 24

Członek jest zobowiązany:

1)    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Koła,

2)    wspomagać Koło w jego działalności statutowej,

3)    brać udział w pracach Koła,

4)    współpracować z innymi członkami i pomagać w realizacji zadań Koła.

 

§ 25

1. Ustanawia się status Honorowego Członka Koła, który przysługuje byłym Członkom po zakończeniu nauki na Uniwersytecie.

 

 

Rozdział 5

Majątek Koła

 

§ 26

1. Majątek Koła mogą stanowić ruchomości, nieruchomości i fundusze pozyskane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.

 

§27

1. Wewnętrzne źródła finansowania to składki członkowskie

2. Zewnętrzne źródła finansowania to dotacje, subwencje, darowizny i zapisy oraz inne środki pieniężne i rzeczowe.

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zgromadzenie Członków o zatwierdzeniu go przez Członków Koła.