Publikacja

PUBLIKACJA

Planowane jest opublikowanie artykułów w:

– monografii naukowej (nazwa wydawnictwa będzie podana w późniejszym terminie);

– czasopiśmie naukowym z listy B (Studia Prawnoustrojowe, obecnie 9 pkt MNiSW);

Na przygotowane artykuły według wytycznych redakcyjnych czekamy do 30 kwietnia 2019 roku.

Instrukcja wydawnicza zostanie przesłana w osobnej korespondencji.

O opublikowaniu tekstu w monografii bądź czasopiśmie decydować będą pozytywne recenzje.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru artykułów do publikacji.