Publikacja

PUBLIKACJA

Planowane jest opublikowanie artykułów w:

– czasopiśmie naukowym z listy B Studia Prawnoustrojowe (9 pkt MNiSW);

–  czasopiśmie naukowym Kortowski Przegląd Prawniczy (4 pkt MNiSW)

Na przygotowane artykuły według wytycznych redakcyjnych czekamy do 30 kwietnia 2019 roku.

Instrukcja wydawnicza zostanie przesłana w osobnej korespondencji.

O opublikowaniu tekstu w monografii bądź czasopiśmie decydować będą pozytywne recenzje.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru artykułów do publikacji.