Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN - Gramatyka praktyczna

Studia stacjonarne I stopnia


Treści kształcenia:

rok II / semestr III (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: B2


Szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym:

- zdanie główne,

- zdanie współrzędnie złożone (spójnik na pozycji 0 i I)

Zdania pytające:

- pytania rozstrzygające,

- pytania z pytajnikiem,

- zdanie pytające w funkcji zdania pobocznego.

Tryb przypuszczający:

- Konjunktiv II w zdania wyrażających prośbę, życzenie, przypuszczenie oraz w zdaniach nierzeczywistych;

- Konjunktiv I jako przytoczenie wypowiedzi innych osób (mowa zależna);

Zdanie z dass a konstrukcja bezokolicznikowa:

- szyk zdania z dass (w tym zdanie z dass z bezokolicznikiem zastępczym);

- konstrukcja bezokolicznikowa (zasady użycia Infinitiv I / Infinitiv II);

- warunki transformacji: zdanie z dass / konstrukcja bezokolicznikowa.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.


rok II / semestr IV (60h)

Poziom biegłości ESOKJ: B2+


Przymiotnik:

-     deklinacja przymiotnika (utrwalenie);

-     przymiotniki złożone;

-     stopniowanie przymiotnika;

-     rekcja przymiotnika;

-     przymiotnik i imiesłów w funkcji rzeczownika.

Imiesłowy (Partizip I, Partizip II);

Zdania względne (przydawka rozwinięta);

Gerundivum;

Dopowiedzenie (Apposition);

Przeczenie nicht / kein.

Liczebnik:

- liczebniki główne i porządkowe;

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 2 / 60h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.

Student, który zaliczy ćwiczenia z Gramatyki praktycznej, przystępuje do egzaminu z PNJN.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl