Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN - Gramatyka praktyczna

Studia stacjonarne I stopnia


Treści kształcenia:

rok III / semestr V (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: B2+


Składnia zdań podrzędnie złożonych:

- zdania podmiotowe,

- zdania dopełnieniowe,

- zdania przydawkowe,

- zdania okolicznikowe.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.


rok III / semestr VI (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: C1


Składnia zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych:

- części zdania i ich miejsce w zdaniu;

- werbalne frazy składniowe;

- transformacje zdań (nominalizacja / werbalizacja).

Utrwalenie najważniejszych zagadnień gramatycznych z semestrów I-VI.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.

Student, który zaliczy ćwiczenia z Gramatyki praktycznej, przystępuje do egzaminu z PNJN.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl