Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konwersacje z leksyką

Cel zajęć:

Celem zajęć z przedmiotu konwersacje (z leksyką) jest nabycie przez studentów umiejętności konstruowania swobodnej wypowiedzi ustnej, umiejętność prowadzenia dyskusji, umiejętność wyrażania swoich poglądów oraz ich obrony (w zakresie tematów realizowanych na poszczególnych latach studiów). Zajęcia mają również na celu rozwinięcie kompetencji leksykalnej, dyskursywnej jak również kompetencji strategicznej, które są niezbędne w komunikacji obcojęzycznej. Student ma za zadanie przyswoić sobie również słownictwo z zakresów tematycznych omawianych na zajęciach.

Punktem wyjścia do rozmów lub dyskusji na dany temat może być:

 • materiał tekstowy: np. artykuły prasowe, reportaże, listy, opowiadania, ogłoszenia               (przede wszystkim z podręczników wiodących, ale również z innych źródeł)
 • materiał słuchany prezentowany w postaci nagrań audio,
 • nagrania video,
 • bodźce wzrokowe w postaci fotografii, statystyk, diagramów itp.

Dłuższe materiały tekstowe są czytane przez studentów w domu. Zadaniem studenta jest takie opracowanie danego tekstu w pracy samodzielnej (ze względu na wielkie zróżnicowanie umiejętności i znajomości leksyki w obrębie roku, wkład pracy studenta jest uzależniony od jego umiejętności – student musi przejąć odpowiedzialność np. za zapoznanie się z niezrozumiałym dla niego słownictwem – wyjście ku autonomii uczącego się), aby nie tylko umiał on streścić dany tekst lub wyszukać w nim potrzebne informacje, ale aby potrafił również zająć stanowisko w danej sprawie, aby umiał wyrazić swój pogląd na dany temat.

Teksty słuchowe pasujące tematycznie do omawianych zagadnień, prezentowane w trakcie zajęć są z jednej strony punktem wyjścia do rozmowy, ale jednocześnie stanowią one również materiał językowy (przede wszystkim leksykalny), który umożliwia konstruowanie wypowiedzi na dany temat.

Zadaniem studenta w ramach zajęć z konwersacji z leksyką jest opanowanie słownictwa (prezentowanego np. w tekstach pisanych, jak i słuchowych) związanego z danym zagadnieniem, którego przyswojenie jest niezbędne do wypowiadania się na dany temat lub do wyrażania własnych poglądów. W związku z tym w ramach zajęć z konwersacji ocenie poddawana będzie umiejętność wypowiadania się, umiejętność adekwatnego dla danego poziomu wypowiadania się jak również umiejętność operowania słownictwem związanym z danym zakresem tematycznym.

ZALICZENIE PRZEDMIOTU

Warunkiem zaliczenia przedmiotu konwersacje z leksyką jest:

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach przez cały semestr
 • zaliczenie przewidzianych testów
 • wypowiedzi ustne (np. przygotowanie i wygłoszenie krótkiego referatu na III roku)

Student, który nie odzywał się na zajęciach ma obowiązek zaliczenia przedmiotu na konsultacjach.

Student, który nie zaliczył testu, ma prawo napisać test poprawkowy. W przypadku niezaliczenia testu poprawkowego student pisze ostateczną poprawę na koniec semestru.


I Rok
poziom docelowy na zakończenie I roku B1+

Treści (zakresy tematyczne):

 • ludzie (np. marzenia, przyjaźń, bohaterowie, szczęście)
 • formy mieszkalne (np. rodzaje form mieszkalnych, urządzanie mieszkanie, wynajem mieszkania, życie w zgodzie z naturą, bezdomność, usamodzielnianie się dzieci, życie z rodzicami)
 • zdrowie i choroba (np. choroby i przypadłości, zdrowa i niezdrowa żywność, śmiech to zdrowie, stres i sposoby radzenia sobie z nim)
 • czas wolny i przyjemności (np. sposoby spędzania wolnego czasu, hobby, gry i ich rola w rozwoju dzieci, rola nowych mediów w spędzaniu wolnego czasu, kino i teatr)
 • nauka (np. organizacja procesu uczenia się, uczenie się ustawiczne, seniorzy jako studenci, komputer i jego rola w procesie uczenia się i nauczania, egzaminy, problemy w nauce, uczenie się i zapamiętywanie)
 • życie zawodowe (np. różne zawody - ich wady oraz zalety, oczekiwania względem przyszłej pracy, pomysły na biznes, szukanie pracy, dokumenty aplikacyjne, niezwykłe i niespotykane zawody)
 • Formy życia (np. tradycyjne i nowoczesne formy życia, szukanie partnera w Internecie, rola rodziców, miłość)
 • Zakupy (np. rodzaje sklepów i ich charakterystyka, strategie marketingowe, konsumpcja, reklamacja, rola i cechy reklamy, historia rozwoju reklam)

CEL: Na zakończenie I roku student potrafi:

 • Zbudować zwięzłą wypowiedź ustną
 • Przygotować krótkie spójne wystąpienie (wstęp – rozwinięcie – zakończenie; przedstawienie tez – udowodnienie tez; przedstawienie argumentów za – przedstawienie argumentów przeciw – zajęcie stanowiska itp.)
 • Wyrazić swój pogląd na dany temat
 • Zwerbalizować swoje odczucia i emocje
 • Opowiedzieć o swoich planach i zami  erzeniach
 • Opowiedzieć o swoich doświadczeniach
 • Zdać relację z jakiegoś wydarzenia
 • Streścić tekst
 • Wyrazić przypuszczenia
 • Przedstawić i uzasadnić swoje argumenty
II Rok
poziom docelowy na zakończenie II roku - B2

Treści (zakresy tematyczne)

 • Urlop i wypoczynek (np. rodzaje podróży ich zalety i wady, historia tworzenia się turystyki, Workcamp, biura podróży i ich strategie marketingowe, nietypowe wycieczki i podróże)
 • środowisko (np. single jako problem dla środowiska, zwierzęta w mieście, projekty dla środowiska, ochrona środowiska)
 • ojczyzna  (np. nowa ojczyzna, migracja i emigracja, integracja kulturowa, problemy komunikacji interkulturowej)
 • język (język obcy i język ojczysty, komunikacja społeczna, smalltalk, konflikty, język ciała i kłótnie)
 • praca zawodowa (np. droga do pracy zawodowej, motywująca praca, praca w grupie, umiejętność autoprezentacji)
 • życie społeczne (np. kobiety i mężczyźni – podobieństwa i różnice, role społeczne, sport przeciwko przemocy, bieda, wykluczenie społeczne, równe prawa na rynku pracy)
 • wiedza i nauka (np. dzieci jako naukowcy, nauka dla dzieci, kłamstwo, sen)
 • kultura (np. dziedzictwo kulturowe, kradzieże dzieł sztuki, dziedzictwo językowe, wymieranie języków, świat książki)
 • W dobrej formie i kondycji (np. finansowej, biznesowej, gotowi na egzamin)

CEL: Na zakończenie II roku student potrafi:

 • spontanicznie i płynnie porozumieć się z rodzimym użytkownikiem języka
 • wypowiedzieć się płynnie, jasno i szczegółowo na szeroki spektrum tematów
 • zaplanować i przedstawić dłuższą wypowiedź monologową
 • zająć, przedstawić i uzasadnić zajęte przez siebie stanowisko wobec aktualnych zagadnień społecznych bądź politycznych
 • podać zalety jak i wady pewnych możliwości


III Rok 
poziom docelowy na zakończenie II roku B 2+ /C1

Treści (zakresy tematyczne)

 • Wydarzenia historyczne (żywa historia, podróż w czasie, dzień z historii, błędy historii, pokonywanie granic, znikanie granic)
 • Uczucia (wpływ kolorów, muzyki na uczucia i samopoczucie, uczucia a emocje, podejmowanie decyzji, współczucie)
 • Spojrzenie w przyszłość (życie za 50 lat, alternatywne źródła energii, roboty naszą przyszłością)
 • Z życia wzięte (np. stowarzyszenia i ich rola, chaos w życiu i domu, domy wielopokoleniowe)
 • Praca (np. barwne życiorysy, studiować czy nie, Multitasking, Soft Skills)
 • Komunikacja (np. telefony komórkowe, nauka języków, dialekty, język migowy)
 • Gospodarka (np. kopalnie, globalna wioska, pomysły na biznes, tworzenie własnej firmy)
 • Cele życiowe (droga jako cel,  dobre zamiary, praca społeczna i charytatywna)
 • Zdrowe życie (efekt placebo, alergie, mity medycyny)
 • Przestępstwa (wina i kara, życie za kratkami, kryminały jako fascynacja przestępstwem, ochrona danych osobowych)
 • Ciekawostki psychologiczno-pedagogiczne (np. sposoby wyrażania emocji, wychowanie dzieci, intuicja)

CEL: Na zakończenie III roku student potrafi:

 • wypowiadać się płynnie i spontanicznie (nie wykazując problemów z poszukiwaniem brakujących słów)
 • używać język do komunikacji społecznej i zawodowej
 • zbudować poprawną pod względem gramatycznym, stylistycznym i fonetycznym wypowiedź
 • zbudować wypowiedź jasną klarowną i poprawnie zbudowaną


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl