Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kryteria oceniania prac pisemnych

na II i III roku
prace zaliczeniowe / egzamin


I. TREŚĆ

Składowe kryterium

 • zgodność z tematem / trafność wypowiedzi
 • wyczerpanie tematu
 • wykazanie się wiedzą na temat

maksymalna ilość punktów: 8

Szczegółowy opis składowych danego kryterium

Student:

 • pisze wyczerpująco
 • właściwie zrozumiał polecenie zawarte w temacie;
 • uwzględnił wszystkie elementy tematu;
 • wykazuje się dużą wiedzą na dany temat

przydział punktów: 8 - 5


Student:

 • formułuje wypowiedź niezbyt wyczerpującą
 • właściwie zrozumiał polecenie zawarte w temacie
 • wykazuje dosyć słabą wiedzą na dany temat

przydział punktów: 4 - 3


Student:

 • wypowiada się pisemnie, stosując znikomą ilość informacji;
 • wypowiada się nie na temat lub nie udziela odpowiedzi
 • nie wykazuje się wiedzą na dany temat

przydział punktów: 2 - 0II. KOMPOZYCJA PRACY

Składowe kryterium

 • uwzględnienie wszystkich części pracy (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
 • zachowanie proporcji między częściami pracy
 • praca odpowiada danej formie stylistycznej
 • logiczny układ treści
 • spójność pracy / (zdania logicznie ze sobą powiązane)

maksymalna ilość punktów: 3

Szczegółowy opis składowych danego kryterium

Praca studenta:

 • w pełni odpowiada danej formie stylistycznej,
 • jest poprawna pod względem kompozycji,
 • ma (bardzo) logiczny układ,
 • jest spójna - zdania powiązane ze sobą w sposób logiczny,

przydział punktów: 3 - 2


Praca studenta:

 • jest niespójna,
 • nie w pełni odpowiada formie stylistycznej,
 • wykazuje niedociągnięcia w logicznym układzie treści,

przydział punktów: 1


Praca studenta:

 • nie odpowiada formie stylistycznej,
 • odznacza się brakiem spójności tekstu (chaos w połączeniach zdaniowych),
 • jest niepoprawnie zbudowana,

przydział punktów: 0III. POPRAWNOŚĆ LEKSYKALNA I BOGACTWO JĘZYKOWE

Składowe kryterium

 • stosowanie poprawnych struktur leksykalnych
 • styl języka odpowiada formie
 • stosowanie urozmaiconego słownictwa oraz struktur gramatycznych

maksymalna ilość punktów: 10

Szczegółowy opis składowych danego kryterium

Pracę studenta cechuje:

 • poprawne stosowanie struktur leksykalnych
 • bogactwo słownictwa / znajomość słownictwa z danego zakresu tematycznego,

przydział punktów: 10 - 6


Pracę studenta cechuje:

 • poprawne stosowanie podstawowych struktur gramatycznych, struktur składniowych

przydział punktów: 5 - 0

za każdy błąd leksykalny i stylistyczny odejmujemy - 1 pkt.IV. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

Składowe kryterium

maksymalna ilość punktów: 15

Szczegółowy opis składowych danego kryterium

 • za każdy błąd gramatyczny (odejmujemy – 1 pkt )
 • za błędy ortograficzne/ interpunkcyjne (odejmujemy – 0,5 pkt.)


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl