Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Egzamin

PNJN      I rok, studia I stopnia

CZĘŚĆ PISEMNA

Egzamin pisemny składa się z  następujących części, obejmujących wszystkie treści komponentów PNJN z całego roku akademickiego:

1. Test z gramatyczno-leksykalny

Wymagane jest zaliczenie całości testu z wynikiem co najmniej 60%, przy czym student powinien uzyskać z każdego z komponentów co najmniej 55%.

2. Słuchanie ze zrozumieniem z elementami fonetyki

Wymagane jest zaliczenie całości testu z wynikiem co najmniej 60%

3. Wypowiedź pisemna

Wymagane jest zaliczenie tej części z wynikiem co najmniej 60%

CZĘŚĆ USTNA

1. Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień (po jednym z każdego semestru).

Ocenie podlegają:

 • treść wypowiedzi (zgodność wypowiedzi z tematem, wyczerpanie tematu),
 • struktura wypowiedzi (spójność wypowiedzi, umiejętność wyrażania i uzasadniania własnej opinii, umiejętność argumentowania, umiejętność wchodzenia w interakcję),
 • płynność wypowiedzi (logiczna ciągłość myślowa),
 • poprawność wypowiedzi (gramatyczna, stylistyczna, leksykalna),
 • bogactwo środków językowych i struktur (płaszczyzna leksykalna i gramatyczna),
 • wymowa (poprawność artykulacji, akcentowania, melodii zdaniowej).

2. Przeczytanie wylosowanego tekstu (z uwzględnieniem poprawności w wymowie głosek krótkich i długich, akcentu wyrazowego oraz intonacji zdaniowej)

Egzamin z PNJN uznany jest za zdany, jeśli student uzyska z każdego komponentu części pisemnej co najmniej 60% oraz zaliczy z wynikiem pozytywnym część ustną.

Ostateczna ocena z PNJN stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych w części pisemnej i ustnej egzaminu.
PNJN    II rok, studia I stopnia

CZĘŚĆ PISEMNA

 1. Test z gramatyki praktycznej
 2. Test z leksyki
 3. Wypowiedź pisemna – student wybiera jeden z podanych tematów
 4. Słuchanie ze zrozumieniem – test dotyczący rozumienia tekstu słuchanego na poziomie B2 składający się z co najmniej dwóch części:

a. prawda/fałsz lub zadanie wielokrotnego wyboru

b. uzupełnianie - brakujących informacji, uzupełnianie zdań

CZĘŚĆ USTNA

Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień (po jednym z każdego semestru).

  Ocenie podlegają:

 • treść wypowiedzi (zgodność wypowiedzi z tematem, wyczerpanie tematu),
 • struktura wypowiedzi (spójność wypowiedzi, umiejętność wyrażania i uzasadniania własnej opinii, umiejętność argumentowania, umiejętność wchodzenia w interakcję),
 • płynność wypowiedzi (logiczna ciągłość myślowa),
 • poprawność wypowiedzi (gramatyczna, stylistyczna, leksykalna),
 • bogactwo środków językowych i struktur (płaszczyzna leksykalna i gramatyczna),
 • wymowa (poprawność artykulacji, akcentowania, melodii zdaniowej).

Egzamin z PNJN uznany jest za zdany, jeśli student uzyska z każdego komponentu części pisemnej co najmniej 60% oraz zaliczy z wynikiem pozytywnym część ustną egzaminu.

Ostateczna ocena z PNJN stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze wszystkich komponentów części pisemnej  i ustnej egzaminu.

PNJN     III rok, studia I stopnia

CZĘŚĆ PISEMNA

 1. Test z gramatyki praktycznej
 2. Test z leksyki
 3. Wypowiedź pisemna – student wybiera jeden z podanych tematów rozprawki

CZĘŚĆ USTNA

Wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień (po jednym z każdego semestru).

  Ocenie podlegają:

 • treść wypowiedzi (zgodność wypowiedzi z tematem, wyczerpanie tematu),
 • struktura wypowiedzi (spójność wypowiedzi, umiejętność wyrażania i uzasadniania własnej opinii, umiejętność argumentowania, umiejętność wchodzenia w interakcję),
 • płynność wypowiedzi (logiczna ciągłość myślowa),
 • poprawność wypowiedzi (gramatyczna, stylistyczna, leksykalna),
 • bogactwo środków językowych i struktur (płaszczyzna leksykalna i gramatyczna),
 • wymowa (poprawność artykulacji, akcentowania, melodii zdaniowej).

Egzamin z PNJN uznany jest za zdany, jeśli student uzyska z każdego komponentu części pisemnej co najmniej 60% oraz zaliczy z wynikiem pozytywnym część ustną egzaminu.

Ostateczna ocena z PNJN stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych ze wszystkich komponentów części pisemnej i ustnej egzaminu.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl