Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kliknij tu! INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW


W roku akademickim 2024/2025 oferujemy studia:

Filologia germańska: studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) - 6 semestrów

Filologia germańska: studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) - 4 semestry 

Na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) przyjmujemy również osoby, które nie zdawały egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, a także te, które uczyły się języka niemieckiego poza systemem szkolnym i w związku z tym nie mają tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Do aktywnego udziału w zajęciach akademickich wymagana jest jednak znajomość języka niemieckiego na poziomie A2.

Jeśli kandydat posiada certyfikat C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy z języka niemieckiego, to nie jest konieczne posiadanie dyplomu ukończenia germanistycznych studiów I stopnia, aby rekrutować się na studia magisterskie.

Filologię germańską można studiować nieodpłatnie jako drugi kierunek. Zapraszamy zatem również studentów UWM ze wszystkich innych wydziałów i kierunków studiów, którym znajomość języka niemieckiego przyda się w przyszłym życiu zawodowym!

O warunkach rekrutacji na studia I stopnia dowiesz się w zakładce: kryteria kwalifikacji studia I stopnia lub na stronie uniwersytetu.

O warunkach rekrutacji na studia II stopnia dowiesz się w zakładce: kryteria kwalifikacji studia II stopnia i na stronie uniwersytetu.

Informacje ogólne

Czy wiesz, że posiadamy bardzo bogatą ofertę przedmiotów w zakresie praktycznej nauki języka? Mało która germanistyka w Polsce oferuje aż tak wiele godzin praktycznych. To nasza ogromna zaleta!

Przedmioty wchodzące w zakres praktycznej nauki języka niemieckiego to: pisanie, słuchanie, fonetyka, konwersacje, leksyka, gramatyka praktyczna, język specjalistyczny (prawniczy/ ekonomiczny / medyczny / język związany z turystyką i biznesem).

Na filologii germańskiej oferujemy dodatkowo przedmioty przygotowujące do zawodu tłumacza: tłumaczenie ustne i pisemne, translatoryka, teorie tłumaczeń. Uczymy języki specjalistyczne związane z biznesem, medycyną i turystyką. 

Doskonalimy umiejętności poprawnego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie. Studenci poznają literaturę krajów niemieckiego obszaru językowego oraz historię i kulturę Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) studenci doskonalą sprawności językowe oraz poszerzają wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl