Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki


Efekty kształcenia dla studiów I stopnia 


Efekty wspólne dla dwóch specjalności

- nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

- filologii germańskiej

 

I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. kierunek: Filologia, specjalność: Filologia germańska, Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

2. poziom kształcenia / forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

3. liczba semestrów i punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji: studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów wynosi 180.

4. profil kształcenia: ogólnoakademicki

5. forma studiów: studia stacjonarne

6. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

7. przyporządkowanie do obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia: obszar nauk humanistycznych oraz nauk społecznych

(należy podać % procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS)

8. wskazanie dziedziny/dziedzin nauki i dyscypliny/dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscypliny/dyscyplin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia, ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia;

w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego także do dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia.

 

II. Ogólna informacja o programie kształcenia

1. Wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju

Program kształcenia na kierunku filologia, specjalność filologia germańska / specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, wpisuje się w misję i strategię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Odzwierciedla badania naukowe pracowników Katedry Filologii Germańskiej i kładzie nacisk na klasyczny humboldtowski model jedności nauki i dydaktyki, co odpowiada wyrażonej w strategii UWM potrzebie zachowania „zgodności badań i wykorzystania ich wyników w procesie dydaktycznym, aktualizacji i unowocześniania kierunków i specjalności studiów, form, metod i organizacji nauczania”.

 

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „indywidualizację i uelastycznienie nauczania” oraz „[…] zagwarantowanie studentom […] najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy”.

Wykorzystanie w konstrukcji programu wzorców międzynarodowych oraz określenie celów, jakimi są m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, nabycie wiedzy z zakresu historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach życia oraz umożliwia wyrażoną w strategii UWM dbałość o „[…] wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy”.

2. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy  kształcenia

 

Zakładane efekty kształcenia odnoszące się do aktywnej znajomości języka niemieckiego, podstawowych umiejętności translatorskich, orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, ale także umiejętności krytycznego myślenia oraz kompetencji interkulturowych pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej i są zgodne z potrzebami rynku pracy. Choć zmienia się on dziś w sposób bardzo dynamiczny, znajomość języków obcych, także języka niemieckiego, jest ważnym atutem kandydatów ubiegających się o pracę, zwiększającym ich konkurencyjność. Jest też elementem wymiany międzykulturowej i integracji, umożliwiając funkcjonowanie na rynku pracy we wspólnocie europejskiej oraz lepsze przystosowanie się do zmieniających się warunków życia społecznego.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej nauki języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej także efekty kształcenia w zakresie specjalności nauczycielskiej zgodne są z potrzebami rynku pracy.

 

3. Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

 

a) Zasadnicze cele kształcenia

Cele kształcenia wspólne dla specjalności filologia germańska oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego:

 • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu min. C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie drugiego języka obcego do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa.
 • Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka niemieckiego.
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
 • Wykształcenie postawy otwartości wobec innych kultur i języków oraz kompetencji interkulturowych.

Dodatkowo w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego:

 • Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego.
 • Wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem na I  i II etapie edukacyjnym.
 • Przygotowanie studenta do  realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Dodatkowo w przypadku wyboru specjalności filologia germańska:

 • Wykształcenie podstawowych umiejętności translatorskich.

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność: filologia germańska

lub specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego uzyskuje kwalifikacje

pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej, innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych.

Absolwent specjalności: filologia germańska jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Może pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w turystyce i sektorze usług.

Absolwent specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego posiada podstawową wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego oraz umiejętności psychopedagogiczne i dydaktyczne w odniesieniu do pracy z uczniem na I i II etapie edukacyjnym. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także prowadzenia szkoleń i kursów językowych z zakresu języka niemieckiego. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

 

4. Wymiar, zasady i forma realizacji praktyk oraz punkty ECTS

a) Praktyka zawodowa dla specjalności filologia germańska

Zgodnie z planem studiów student studiów pierwszego stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej po IV semestrze studiów. Praktyki powinny być zrealizowane i rozliczone

do końca V semestru studiów (przed sesją egzaminacyjną – student rozlicza się z praktyk z uczelnianym opiekunem praktyk nie później niż 2 tygodnie przed końcem semestru V), przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student ma do zrealizowania minimum 160 godzin praktyki, obowiązuje go nie dłuższy niż 8-godzinny dzień

pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 5 punktów ECTS.

Praktyka zawodowa powinna odbyć się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym. Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę danej instytucji i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk, tj.:

- rodzaj prowadzonej przez instytucję dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową,

- rozkład dnia instytucji z uwzględnieniem obowiązków tłumacza,

- oprzyrządowanie techniczne tłumacza w danej instytucji,

- księgozbiory translatorskie,

- zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza (programy do przekładu mechanicznego, elektroniczne słowniki translatorskie, strony internetowe dla specjalistów itp.),

- preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danej instytucji,

- podstawy prawne cennika usług translatorskich stosowanego w danej instytucji.

Cele praktyki:

- wyrobienie podstawowych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza,

- kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,

- konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.

Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę.

Po odbyciu praktyki student składa pełną dokumentację dotyczącą przebiegu praktyk, tj.:

- dziennik praktyk z dokładnie rozpisanym każdym dniem praktyki i pisemną opinią zakładowego opiekuna praktyk,

- teczkę prac, tj. wykonane tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz
z języka niemieckiego na język polski.

b) Praktyka zawodowa dla specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

Kształcenie na studiach pierwszego stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego obejmuje odbycie obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. W II semestrze studiów student odbywa praktykę pedagogiczno-psychologiczną w wymiarze 40 godzin. Następnie w IV semestrze studiów, we wrześniu, student realizuje praktykę ciągłą w wymiarze 120 godzin. W uzasadnionych przypadkach (np. przy łączeniu dwóch kierunków) student może odbyć część praktyki ciągłej we wrześniu w IV semestrze, zaś część w trakcie trwania semestru V (praktyka śródroczna).

Praktyki odbywają się w placówkach realizujących I i II etap kształcenia, w miarę możliwości na obydwu etapach: na pierwszym etapie kształcenia (w klasach I-III w szkołach podstawowych lub przedszkolach prowadzących nauczanie języka niemieckiego) oraz na drugim etapie kształcenia (w szkołach podstawowych w klasach IV-VI). W przypadku realizacji praktyk na jednym etapie kształcenia preferowana jest praktyka w szkołach podstawowych.

W trakcie odbywania praktyki studenta obowiązuje 30-godzinny tydzień pracy, na który składają się: godziny hospitowane, godziny asystowania oraz samodzielne powadzenie zajęć.

Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej student otrzymuje 2 punkty ECTS, za zaliczenie praktyki przedmiotowo-metodycznej 5 punktów ECTS.

W trakcie praktyki nauczycielskiej student nabywa kompetencje dydaktyczne poprzez:

1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

2) obserwowanie:

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk podczas prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,

b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz używanych pomocy dydaktycznych,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub uczniami podczas lekcji,

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości
i zakłóceń,

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

f) sposobu oceniania uczniów,

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania
i postaw uczniów,

i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów,
z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
i zachowania dyscypliny,

k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;

3) współdziałanie ze szkolnym opiekunem praktyk w:

a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,

b) organizowaniu pracy w grupach,

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,

d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,

f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

g) organizowaniu przestrzeni klasy,

h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści i etapu edukacyjnego,

c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,

e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu uczniów,

f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych
i prowadzonych lekcji,

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), która dokumentuje przepracowanie odpowiedniej ilości godzin oraz zawiera pozytywną opinię szkolnego opiekuna praktyk. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu do końca V semestru. Student rozlicza się z praktyk z uczelnianym opiekunem praktyk nie później niż 2 tygodnie przed końcem semestru V.


 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl