Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Efekty uczenia się dla studiów I stopnia (dla cyklu do 2019/2020) 

Efekty wspólne dla kierunku Filologia w zakresie:

- filologia germańska

- specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

 

Efekty uczenia się dla kierunku filologia

  1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowych/ej lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznych/ej: kierunek przyporządkowano do dziedziny nauk humanistycznych, dyscypliny naukowej: językoznawstwo (70%), literaturoznawstwo (30%), dyscyplina naukowa wiodąca: językoznawstwo.
  2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
  3. Poziom kształcenia i czas trwania studiów/liczba punktów ECTS: studia pierwszego stopnia licencjackie (6 semestrów) – 180 ECTS.
  4. Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji – 6.
  5. Absolwent: posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i ogólną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów wybranego obszaru językowego, a także specjalistyczną wiedzę z wybranych dziedzin (językoznawstwa lub literaturoznawstwa, w tym przekładu literackiego, kulturoznawstwa danego obszaru językowego, historii krajów tego obszaru językowego), bądź glottodydaktyki - w zależności od seminarium licencjackiego. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent może podjąć pracę w szkole (po ukończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) lub biurach tłumaczeniowych oraz instytucjach kultury, urzędach państwowych, fundacjach, instytucjach oświatowych, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, przedsiębiorstwach branży reklamowej, Public Relations i instytucjach usługowych. Uzyskuje kwalifikacje, które uprawniają go do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej filologii, lingwistyki stosowanej oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych.

5.1 Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat.

  1. Wymagania ogólne. Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się.

Opis efektów i treści kształcenia: pobierz

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl