Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki


Efekty kształcenia dla studiów II stopnia


Efekty wspólne dla dwóch specjalności:

- nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

- filologii germańskiej


Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów:

1. kierunek: Filologia, specjalność: Filologia germańska, Specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego

2. poziom kształcenia/forma kształcenia: studia drugiego stopnia

3. liczba semestrów i punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji: studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów wynosi 120.

4. profil kształcenia: ogólnoakademicki

5. forma studiów: studia stacjonarne oraz niestacjonarne

6. tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje tytuł magistra

7. przyporządkowanie do obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia (należy podać % procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie punktów ECTS): obszar nauk humanistycznych (80%), obszar nauk społecznych (20%)

8. wskazanie dziedziny/dziedzin nauki i dyscypliny/dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscypliny/dyscyplin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia, ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki: kierunek przyporządkowano do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia.

w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego także do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia.

: literaturoznawstwo (45%), językoznawstwo (45%), pedagogika (10%)

 

II. Ogólna informacja o programie kształcenia:

1. Wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju

 

Program kształcenia kierunku filologia, specjalność filologia germańska / specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego, wpisuje się w misję i strategię Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Odzwierciedla badania naukowe pracowników Katedry Filologii Germańskiej i kładzie nacisk na klasyczny humboldtowski model jedności nauki i dydaktyki, co odpowiada, wyrażonej w strategii UWM potrzebie zachowania „zgodności badań i wykorzystania ich wyników w procesie dydaktycznym, aktualizacji i unowocześniania kierunków i specjalności studiów, form, metod i organizacji nauczania”.

 

Istotą programu kształcenia jest umożliwienie studentowi stworzenia własnej ścieżki kształcenia poprzez możliwość wyboru specjalności, a następnie części przedmiotów, co pozwala na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi. Odpowiada to założeniom strategii, która kładzie nacisk na „indywidualizację i uelastycznienie nauczania” oraz „[…] zagwarantowanie studentom […] najwyższych kompetencji zapewniających konkurencyjność na zglobalizowanym rynku pracy”.

 

Wykorzystanie w konstrukcji programu wzorców międzynarodowych oraz określenie celów programu, jakimi są m.in. rozwój kompetencji interkulturowych, nabycie wiedzy z zakresu historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej na wielu płaszczyznach życia oraz umożliwia wyrażoną w strategii UWM dbałość o „[…] wysoką jakość kształcenia zapewniającą absolwentom konkurencyjność na integrującym się europejskim rynku pracy”.

2. Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy

Zakładane efekty kształcenia odnoszące się do aktywnej znajomości języka niemieckiego, umiejętności translatorskich, orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, ale także umiejętności krytycznego myślenia oraz kompetencji interkulturowych pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej i są zgodne z potrzebami rynku pracy. Choć zmienia się on dziś w sposób bardzo dynamiczny, znajomość języków obcych, także języka niemieckiego, i umiejętność korzystania z tej umiejętności jest ważnym atutem kandydatów ubiegających się o pracę, zwiększającym ich konkurencyjność. Jest też elementem wymiany międzykulturowej i integracji, umożliwiając funkcjonowanie na rynku pracy we wspólnocie europejskiej oraz lepsze przystosowanie się do zmieniających się warunków życia społecznego.

W związku z wprowadzeniem obowiązkowej nauki języka obcego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej także efekty kształcenia w zakresie specjalności nauczycielskiej zgodne są z potrzebami rynku pracy.

 

3. Cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

 

a) Zasadnicze cele kształcenia

Cele kształcenia wspólne dla specjalności filologia germańska oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego:

 • Wykształcenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego do poziomu C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • Przekazanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Wykształcenie specjalistycznych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.
 • Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych informacji.
 • Wykształcenie nawyku ustawicznego kształcenia i gotowości do stałego rozwoju zawodowego.

 

Dodatkowo w przypadku specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

 • Przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego.
 • Wykształcenie umiejętności psychopedagogicznych i dydaktycznych w odniesieniu do pracy z uczniem we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
 • Przygotowanie studenta do  realizacji zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela we wszystkich typach szkół.

Dodatkowo w przypadku wyboru specjalności filologia germańska

 • Wykształcenie specjalistycznych umiejętności w zakresie dokonywania przekładów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki.
 • Przygotowanie studenta do realizacji zadań zawodowych wynikających z roli tłumacza.

 

 

b) Możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia

 

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku filologia, specjalność: filologia germańska lub specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia i tytuł zawodowy magistra, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą, który posiada bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego w mowie i w piśmie, odpowiadającą poziomowi biegłości językowej C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest znawcą kultury i cywilizacji niemieckiego obszaru językowego - ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także specjalistyczne umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji oraz tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

 

Ponadto absolwent specjalności filologia germańska posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Ma szeroki zasób słownictwa fachowego oraz frazeologii warunkujących poprawne tłumaczenie tekstów w zakresie tematyki społeczno-politycznej, ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki i hotelarstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, prawa i sądownictwa, współpracy transgranicznej. Jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Może pracować w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwiają także pracę w turystyce i sektorze usług, wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego i komunikacji interkulturowej.

 

Dodatkowo absolwent specjalności nauczycielskiej ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języka niemieckiego oraz umiejętności psychopedagogiczne i dydaktyczne w odniesieniu do pracy z uczniem we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Jest przygotowany do podjęcia pracy jako nauczyciel języka niemieckiego we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, a także prowadzenia specjalistycznych szkoleń i kursów językowych z zakresu języka niemieckiego. Uzyskane kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

 

4. Wymiar, zasady i forma realizacji praktyk oraz punkty ECTS

a) Praktyka zawodowa dla specjalności filologia germańska

Zgodnie z planem studiów studenci studiów drugiego stopnia są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej w II semestrze studiów, we wrześniu. Praktyki powinny być zrealizowane i rozliczone do końca IV semestru studiów, przy czym czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student ma do zrealizowania minimum 160 godzin praktyki, obowiązuje go nie dłuższy niż 8-godzinny dzień pracy.

Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 5 punktów ECTS.

 

Wypełnione skierowanie na praktyki, a tym samym zgłoszenie miejsca i terminu odbywania praktyki, należy złożyć u koordynatora praktyk zawodowych do 20. kwietnia II semestru studiów.

Do realizacji praktyki student może przystąpić po zawarciu Porozumienia/Umowy między daną instytucją a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w sprawie organizacji praktyki studenckiej.

 

Praktyka zawodowa powinna odbyć się w instytucjach, w których posługiwanie się językiem obcym wynika z codziennych zadań danej instytucji, w szczególności - w biurze tłumaczeń, biurze podróży, biurze tłumacza przysięgłego, w wydawnictwie naukowym.

 

Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się sprawnością tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka. Pomiędzy obydwoma typami umiejętności translatorskich (tłumaczenie ustne, tłumaczenie pisemne) nie powinno być rażących dysproporcji czasowych. W ramach zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę danej instytucji i fakt ten udokumentować w „Dzienniku praktyk”, tj.:

 1. rodzaj prowadzonej przez instytucję dokumentacji związanej z działalnością tłumaczeniową,
 2. rozkład dnia instytucji z uwzględnieniem obowiązków tłumacza,
 3. oprzyrządowanie techniczne tłumacza w danej instytucji,
 4. zasoby komputerowego wspomagania pracy tłumacza (programy do przekładu mechanicznego, elektroniczne słowniki translatorskie, strony internetowe dla specjalistów itp.),
 5. preferowane strategie i techniki dokonywania tłumaczeń w danej instytucji,

Cele praktyki:

1. Wyrobienie specjalistycznych umiejętności składających się na kwalifikacje zawodowe przyszłego tłumacza

2. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych.

3. Konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.

 

Praktyka studencka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.

Po odbyciu praktyki student składa w Katedrze Filologii Germańskiej u koordynatora praktyk zawodowych pełną dokumentację dotyczącą przebiegu praktyk, tzn.

 1. „Dziennik praktyk” z dokładnie rozpisanym każdym dniem praktyki i pisemną opinią zakładowego opiekuna praktyk.
 2. Teczkę prac, tj. wykonane tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski.

b) Praktyka zawodowa dla specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

1) Praktyka – kontynuacja specjalności nauczycielskiej

Kształcenie w ramach studiów drugiego stopnia obejmuje odbycie w I semestrze studiów praktyki pedagogiczno-psychologicznej w wymiarze 40 godzin oraz w II semestrze studiów praktyki ciągłej w wymiarze 120 godzin w placówkach edukacyjnych realizujących III i IV etap edukacyjny (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, kształcenie w zawodzie). Praktyki odbywają się w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – po 2 tygodnie w każdej z wymienionych placówek. Studenta obowiązuje 30-godzinny tydzień praktyk, na który składają się: godziny hospitowane, godziny asystowania oraz samodzielnie przeprowadzanie zajęć.

Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej student otrzymuje 1 punkt ECTS, za zaliczenie praktyki ciągłej 5.

2) Praktyka – rozpoczęcie specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia

Kształcenie w ramach studiów drugiego stopnia obejmuje odbycie w I semestrze studiów praktyki pedagogiczno-psychologicznej w wymiarze 40 godzin oraz w II semestrze studiów praktyki ciągłej w wymiarze 180 godzin w szkołach realizujących I, II, III i IV etap edukacyjny. Praktyki odbywają się w szkołach podstawowych, szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – po 2 tygodnie w każdej z wymienionych placówek. Studenta obowiązuje 30-godzinny tydzień praktyk, na który składają się: godziny hospitowane, godziny asystowania oraz samodzielnie przeprowadzanie zajęć.

Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej student otrzymuje 1 punkt ECTS, za zaliczenie praktyki ciągłej 5.

W trakcie praktyki - zarówno w przypadku kontynuacji specjalności nauczycielskiej jak i jej rozpoczęcia - następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:

 

1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;

 

2) obserwowanie:

a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,

b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,

c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji ,

d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich prawidłowości i zakłóceń,

e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych uczniów,

f) sposobu oceniania uczniów,

g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,

h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów, zachowania i postaw uczniów,

i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,

k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;

 

3) współdziałanie z opiekunem praktyk w:

a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,

b) organizowaniu pracy w grupach,

c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,

d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej,

e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,

f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

g) organizowaniu przestrzeni klasy,

h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

4) pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:

a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych,

b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,

c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze,

d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii informacyjnej,

e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju uczniów,

f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej,

g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,

h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,

j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),

k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,

l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami;

 

5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:

a) prowadzenie dokumentacji praktyki,

b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,

c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),

d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,

e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji,

f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

Forma zaliczenia praktyki:

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz  uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej ilości godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez szkolnego opiekuna praktyk.


 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl