Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


Efekty kształcenia wspólne dla kierunku filologiia


1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin/y nauki i dyscyplin/y naukowej/ych lub dziedzin/y sztuki i dyscyplin/y artystycznej/ych: kierunek przyporządkowano do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo,

a także (w zależności od specjalności) do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia.

3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia pierwszego stopnia – licencjackie

(6 semestrów).

5. Forma studiów: studia stacjonarne

6. Absolwent:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku filologia uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata, który uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej filologii, lingwistyki stosowanej, innych dyscyplin humanistyki i nauk społecznych oraz kształcenia w ramach studiów podyplomowych. Może także kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego.

Studia filologiczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa wybranego obszaru kulturowego, w zależności od specjalności, przekładoznawstwa lub glottodydaktyki; rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w tych dyscyplinach naukowych. FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl