Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady ogólne 

Zasady ogólne dotyczące egzaminu
z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego


Egzamin z PNJN jest egzaminem dwuczłonowym składającym się z części ustnej oraz części pisemnej. Studentowi zostaje wpisana do systemu USOS ocena będąca średnią ocen z części pisemnej oraz z części ustnej egzaminu.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Do egzaminu z PNJN może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie ze wszystkich zajęć z bloku PNJN. Niezaliczenie jednego przedmiotu z bloku PNJN skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu pisemnego z PNJN.

Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu z PNJN - każdy student ma obowiązek przystąpienia do tego egzaminu w terminie wyznaczonym przez koordynatora PNJN lub przewodniczącego komisji odpowiedzialnego za egzamin z PNJN na danym roku. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z zaliczenia danego przedmiotu nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu i konieczności zdawania poszczególnych komponentów tego egzaminu.

Osoby posiadające IOS mają obowiązek przystąpienia do egzaminu wraz z całym rokiem, po uprzednim otrzymaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w ramach PNJN.

Nieobecność podczas egzaminu

Student, który nie przystąpił do egzaminu w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest poinformować egzaminatora o przyczynie nieobecności oraz po ustaniu przyczyny dostarczyć egzaminatorowi usprawiedliwienie. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające, wyznacza kolejny termin egzaminu.

Od decyzji egzaminatora nieuznającej za wystarczające takiego usprawiedliwienia, studentowi przysługuje odwołanie złożone w ciągu 7 dni do  dziekana, którego decyzja jest ostateczna.

Nieusprawiedliwienie nieobecności studenta w wyznaczonym I terminie lub w  II terminie jest równoznaczne z utratą tych terminów oraz brakiem oceny/ocen.

Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta w III terminie skutkuje brakiem oceny oraz niezaliczeniem przedmiotu.

Egzamin ustny

Koordynator PNJN oraz prowadzący zajęcia z przedmiotu Konwersacja i leksyka sporządzają listę zagadnień egzaminacyjnych na egzamin ustny, którą przedstawiają studentom danego roku najpóźniej na ostatnich zajęciach w semestrze kończącym się egzaminem. 

Warunek zdania egzaminu

Egzamin z PNJN uważany jest za zdany, jeśli zaliczone są wszystkie poszczególne komponenty (egzaminy cząstkowe z bloku PNJN), w tym część ustna (konwersacja), do której przystępują wszyscy studenci, niezależnie od wyników uzyskanych z  pozostałych komponentów.

Egzamin poprawkowy

Na egzaminie poprawkowym student musi zaliczać tylko te części egzaminu, z których nie uzyskał wymaganego progu procentowego lub pozytywnej oceny (konwersacja). Do oceny z egzaminu poprawkowego wlicza się oceny z komponentów, które zostały zaliczone we wcześniejszych terminach.

Przebieg egzaminu

Telefony komórkowe w czasie egzaminu muszą być wyłączone (nie wyciszone) oraz nie mogą się one znajdować na ławce. Student nie może korzystać z własnych kartek. W czasie egzaminu na ławce mogą się znajdować wyłącznie kartki rozdane przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu.

Zasady powtarzania przedmiotu oraz przystępowania do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego przez studentów powtarzających rok

Zasady powtarzania przedmiotu określa Regulamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Student, który powtarza rok z racji niezdania egzaminu pisemnego, przystępuje do całości tego egzaminu po uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich komponentów, niezależnie od tego, czy wcześniej je zaliczył, czy nie.

W przypadku, gdy student uzyskał z danego komponentu w  semestrze kończącym się egzaminem z PNJN co najmniej ocenę dobrą, prowadzący zajęcia może zwolnić studenta z konieczności uczestniczenia w zajęciach i  przepisać ocenę z przedmiotu.

Koordynator PNJN na danym roku studiów informuje studenta powtarzającego przedmiot o  zasadach przystępowania do egzaminu z tego przedmiotu.

W przypadku przedmiotu spoza grupy PNJN prowadzący zajęcia może przepisać ocenę, jeśli wcześniej przedmiot został zaliczony na ocenę co najmniej dobrą.



Zasady ogólne dotyczące egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego


Egzamin z PNJN jest egzaminem dwuczłonowym składającym się z części ustnej oraz części pisemnej.

Do egzaminu z PNJN może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie ze wszystkich zajęć z bloku PNJN. Niezaliczenie jednego przedmiotu z bloku PNJN skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu pisemnego z PNJN.

Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu z PNJN- każdy student ma obowiązek przystąpienia do egzaminu z PNJN w terminie wyznaczonym przez koordynatora PNJN lub przewodniczącego komisji odpowiedzialnego za egzamin z PNJN na danym roku. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z zaliczenia danego przedmiotu nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do egzaminu i  konieczności zdawania poszczególnych komponentów tegoż egzaminu.

Osoby posiadające IOS mają obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu wraz z całym rokiem, po uprzednim otrzymaniu zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w ramach PNJN.

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu pisemnego (z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionej) w  pierwszym terminie, automatycznie uzyskują ocenę niedostateczną z  egzaminu.

Osoby, które nie stawią się na egzaminie, a przedłożą usprawiedliwienie, przystępują do egzaminu w czasie sesji poprawkowej. Egzamin w tym przypadku będzie traktowany jako pierwsze podejście.

Egzamin pisemny uważany jest za zdany, gdy zaliczone są wszystkie poszczególne komponenty (egzaminy składowe z bloku PNJN).

Zdanie egzaminu pisemnego upoważnia do przystąpienia do egzaminu ustnego.

Egzamin z PNJN uznany jest za zdany, gdy student zda całość egzaminu pisemnego oraz zaliczy z wynikiem pozytywnym część ustną. Studentowi zostaje wpisana do indeksu ocena będąca średnią ocen z części pisemnej oraz z  części ustnej egzaminu.

Na egzaminie poprawkowym z części pisemnej student musi zaliczać tylko te części egzaminu, z których nie uzyskał on wymaganego progu procentowego.
Do oceny z egzaminu poprawkowego zalicza się oceny z komponentów, które zostały zaliczone w letniej sesji egzaminacyjnej


Telefony komórkowe w czasie egzaminu mają być wyłączone (nie wyciszone) oraz nie mogą się one znajdować na ławce. nie może korzystać z własnych kartek. W czasie egzaminu na ławce mogą się znajdować wyłącznie kartki rozdane przez osoby odpowiedzialne za egzamin.
 



FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl