Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN - Gramatyka praktyczna

Studia stacjonarne I stopnia

Treści kształcenia:

rok I / semestr I (60h)

Poziom biegłości ESOKJ: A2.2. / B1

Rzeczownik:

- określanie rodzaju rzeczownika;

- liczba mnoga rzeczownika;

- homonimy;

- typy deklinacji rzeczownika;

- rzeczowniki złożone;

- rekcja rzeczownika;

Zaimek osobowy:

Czasownik:

- odmiana czasowników słabych, mocnych i mieszanych w czasie teraźniejszym;

- zasady tworzenia i użycia czasów: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I;

- przyimkowa i bezprzyimkowa rekcja czasownika, przysłówki zaimkowe;

- czasowniki przechodnie i nieprzechodnie (legen-liegen, itp.);

- czasowniki zwrotne;

- tryb rozkazujący;

Rodzajnik:

-  odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego;

-  użycie rzeczownika bez rodzajnika.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 2 / 60h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.


rok I / semestr II (30h)

Poziom biegłości ESOKJ: B1.+

Czasownik:

- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone;

- strona bierna czynnościowa i stadialna;

- czasowniki modalne użyte obiektywnie;

Zaimek dzierżawczy:

Przymiotnik:

- odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, zaimku dzierżawczym, przeczeniu kein oraz bez rodzajnika.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Wpływ na ocenę semestralną mają:

- zaliczone wszystkie prace pisemne (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)

- przygotowanie do zajęć,

- aktywność na zajęciach,

- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)

Osoby, które nie spełnią w/w warunków, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu semestralnego, przeprowadzanego w ostatnim tygodniu semestru.


Student, który zaliczy ćwiczenia z Gramatyki praktycznej, przystępuje do egzaminu z PNJN.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl