Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ PNJN dla cykli kształcenia do roku 2019L (włącznie)

W skład modułu Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego wchodzą następujące przedmioty:


Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

gramatyka praktyczna, konwersacje z leksyką, pisanie ze stylistyką, słuchanie i fonetyka

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

gramatyka praktyczna, konwersacje z leksyką, pisanie ze stylistyką, słuchanie, cztery języki specjalistyczne

Cel zajęć:

 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej, wyrażającej się w umiejętności wchodzenia w interakcję z  rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego, w tym umiejętności rozumienia i przekazywania informacji.
 • Produktywne opanowywanie oraz poszerzanie słownictwa z różnych zakresów tematycznych.
 • Rozwinięcie kompetencji leksykalnej poprzez poszerzenie słownictwa w zakresie omawianej tematyki.
 • Opanowanie różnych struktur gramatycznych oraz nabywanie umiejętności stosowania ich w komunikacji ustnej i pisemnej.
 • Rozwój sprawności językowych w  zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz fonetycznej.
 • Doskonalenie umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów z zachowaniem poprawności językowej, gatunkowej, konstrukcyjnej i tematycznej. uświadamianie i stosowanie zasad ortografii i interpunkcji.
 • Doskonalenie wymowy w języku niemieckim
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej poprzez poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o  świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych.
 • Budowanie świadomości językowej, w tym świadomości gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej i  fonetycznej.
 • Poszerzenie wiedzy o świecie oraz nabycie wiedzy interkulturowej


Treści kształcenia obejmują wiadomości:

 • na temat stosowania strategii leksykalnych, w tym kompensacyjnych,
 • dotyczące słownictwa z różnych zakresów tematycznych,
 • na temat umiejętności budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej,
 • z zakresu morfologii i składni języka niemieckiego,
 • z zakresu teorii fonetyki, artykulacji głosek oraz intonacji sylab, słów, fraz i zdań,
 • wiedzę z zakresu strategii słuchania i sporządzania notatek i sprawozdań z wysłuchanych tekstów,
 • z zakresu życia społecznego,
 • dotyczące charakterystycznych cech oraz struktury różnych typów i gatunków tekstów.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl