Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót na stronę główną


dr hab. Mariola Jaworska

Wykaz publikacji

Monografie

 • Jaworska M. 2009. Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych. Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Jaworska M. 2018, Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Prace pod redakcją

 • Jaworska M. (red.) 2018. „Neofilolog” – czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, nr 51/1 pt.: „Innowacyjność w glottodydaktyce – kształcenie i doskonalenie nauczycieli”, Poznań-Olsztyn.
 • Jaworska M. Targońska J. (red.) 2018. „Neofilolog” – czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologiczngo, nr 50/2 pt.: „Innowacyjność w glottodydaktyce – konteksty edukacyjne”, Poznań-Olsztyn.
 • Jaworska M., Makowska M. (red.) 2018. „Neofilolog” – czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, nr 50/1 pt.: „Innowacyjność w glottodydaktyce – konteksty badawcze i wdrożenia”, Poznań-Olsztyn.
 • Żebrowska E., Jaworska M., Steinhof D. (red.) 2014. Materialität und Medialität der sprachlichen Kommunikation. Materiality and mediality of linguistic communication. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

Publikacje naukowe w czasopismach

 1. Jaworska M. 2016. Indywidualny styl uczenia się a preferowane strategie – studium przypadku ucznia dyslektycznego, „Neofilolog“ 47/2, 231–242.
 2. Jaworska M. 2016. Nauczyciel języka obcego wobec problemu indywidualizacji procesu nauczania, „Orbis Linguarum”, nr 44/2016, 289–299.
 3. Jaworska M. 2015. Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją a nauczanie języka obcego w szkole ogólnodostępnej, „Prace Językoznawcze”, nr XVII/3, 55–70.
 4. Jaworska M., 2013. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na lekcji języka obcego a ocenianie, „Języki Obce w Szkole”, nr 2013/4, 81–88.
 5. Jaworska M. 2013. Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych a instytucjonalny kontekst edukacyjny, „Lingwistyka stosowana”, nr 8, 43–52.
 6. Jaworska M. 2012. Binnendifferenzierung und Individualisierung im Fremdsprachenunterricht – eine Chance für legasthene LernerInnen, „Acta Neophilologica”,  nr XIV (2), 35–45.
 7. Jaworska M. 2011. Fremdsprachenlernen bei legasthenen LernerInnen – Aspekte einer Problem orientierten Förderung, „Studia Germanica Gedanensia“, nr 25, 268–277.
 8. Jaworska M. 2011. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce, „Neofilolog“, nr 36, 245–254.
 9. Jaworska M. 2008. Teoretyczne aspekty autoewaluacji w procesie uczenia się języków obcych, „Studia Germanica Gedanensia”, nr 16, 119–131.
 10. Jaworska, M. 2006. Rozwijanie umiejętności samooceny w procesie uczenia się/nauczania języków obcych, „Hallo Deutschlehrer! Zeitschrift des Polnischen Deutschlehrerverbands”, nr 22, 14–18.
 11. Jaworska, M. 2005. Europejski system opisu kształcenia językowego w dyskusji, „Biuletyn Kolegiów Nauczycielskich”, nr 1 (28), 24–31.Publikacje naukowe w pracach zbiorowych


 1. Jaworska, M. 2007. Europejskie portfolio językowe jako narzędzie rozwijania umiejętności autoewaluacji u słuchaczy kolegium [w:] M. Pawlak, J. Fisiak (red.), Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 161–174.
 2. Jaworska M. 2008. Technika portfolio w rozwijaniu umiejętności autoewaluacji przyszłych nauczycieli języków obcych [w:] A. Jaroszewska, M. Torenc (red.), Kultury i języki poznawać – uczyć się – nauczać, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 197–208.
 3. Jaworska M. 2009. Umiejętność autoewaluacji jako jeden z celów kształcenia nauczycieli języków obcych [w:] U. Malinowska (red.), Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język – Literatura – Kultura, Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 429–437.
 4. Jaworska M. 2009. Stopień autonomii uczących się a wpływ Europejskiego portfolio językowego na rozwój ich umiejętności autoewaluacji i postrzeganie przez nich pracy z tym narzędziem – studium indywidualnych przypadków [w:] M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red.), Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych, Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 171–179.
 5. Jaworska M. 2012. Nauka języka obcego jako czynnik stymulujący i ułatwiający korygowanie zaburzeń związanych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się [w:] I. Pietras (red.), Trudności w czytaniu i pisaniu – rozważania teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Difin, 132–147.
 6. Jaworska M. 2016. Binnendifferenzierung, Individualisierung, Lernerautonomie – Groβe Herausforderungen für Daf-LehrerInnen [w:] J. Jin Zhao, M. Szurawitzki  (red.), Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015. Germanistik zwischen Tradition und Innovation, t. 4, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang Verlag, 33–38.
 7. Jaworska M. 2016. Individualisierung des Fremdsprachenlern- und lehrprozesses durch Öffnung des Unterrichts [w:] A. D. Jarząbek (red.), Anfang. Sprachdidaktische Implikationen für ein neues Lernparadigma, Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 69–77.
 8. Jaworska M. 2016. Polnische Lernende mit Lese-Rechtschreibstörungen und die Fremdsprache Deutsch [w:] K. Mihułka, M. Sieradzka, R. Budziak (red.), Die Fremdsprache Deutsch in Polen: Anfänge, Gegenwart, Perspektiven, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 169–181.


Recenzje

 • Jaroszewska A. (2007), Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2007, 459 s. [w:] „Orbis Linguarum”, nr 36/2010, 461–463.
 • Pieklarz-Thien M. (2015), Gesprochene Sprache in der philologischen Sprachausbildung: Theoretische Grundlagen – Empirische Befunde – Exemplarische Anwendungen (Danziger Beiträge zur Germanistik, t. 50). Frankfurt am Main: Peter Lang, 382 str. [w:] „Studia Niemcoznawcze”, nr LIX/2017, 734–738.
Powrót na stronę główną

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl


Katedra Filologii Germańskiej jest samodzielną jednostką Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, posiadającą akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła jakość nauczania na kierunku filologia. W Katedrze prowadzone są projekty badawcze w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Oferujemy wysoki standard kształcenia w zakresie filologii germańskiej oparty na europejskim dwustopniowym systemie szkolnictwa wyższego. Obecnie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształcimy blisko 200 studentów.