Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót na stronę główną

dr hab. Mariola Jaworska

Konferencje naukowe


Organizowane konferencje naukowe

 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego „Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych”, która odbyła się w dniach 4–6 września 2017 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Das 47. Linguistische Kolloquium zum Rahmenthema: Materialität und Medialität der Sprache“, która odbyła się w dniach 6–8 września 2012 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem

Udział z referatem w konferencjach międzynarodowych

 • wygłoszenie referatu „Umiejętność autoewaluacji jako jeden z celów kształcenia nauczycieli języków obcych”, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Interdyscyplinarność w glottodydaktyce. Język, literatura, kultura, Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 18–19. 05. 2009 r.
 • wygłoszenie referatu „Fremdsprachenlernen und –lehren als Voraussetzung für den interkulturellen Dialog”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W dialogu języków i kultur”, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 25–26. 11. 2009 r.
 • wygłoszenie referatu „Binnendifferenzierung und Individualisierung im DaF-Unterricht – eine Chance für legasthene LernerInnen“, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „20. Linguistik - Tage in Prag. 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS), Metropolitní Univerzita Praha, Czechy, 26–28.05. 2011 r.
 • wygłoszenie referatu „Individualisierung von Lernprozessen durch differenzierten Fremdsprachenunterricht”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa 21. Linguistik - Tage in Budapest. 20. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS), Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen, Germanistisches Institut der Eötvos-Lorand-Universität Budapest, Węgry, 06–09. 06. 2012 r.
 • wygłoszenie referatu „Englisch, Deutsch oder Französisch? - Wahl der Fremdsprache bei Lese-Rechtschreibstörungen (Legasthenie)“, IX. Kongres Germanistów, Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania, 16–18.12. 2013 r.
 • wygłoszenie referatu „Indywidualne style uczenia się uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się a lekcja języka obcego w szkole“, Międzynarodowa konferencja Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych – Rozwijanie samodzielności w klasie i poza nią, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 12–14.05. 2014 r.
 • wygłoszenie referatu „Individualisierung, Binnendifferenzierung, Lernautonomie – groβe Herausforderungen für DaF-Lehrer”, XIII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG) Germanistik zwischen Tradition und Innovation,  Uniwersytet Tongji, Chiny, Szanghaj, 23–31.08.2015 r.
 • wygłoszenie referatu „Individualisierung des Fremdsprachenlern- und lehrprozesses durch Öffnung des Unterrichts.”, Konferencja międzynarodowa Anfang. Internationale wissenschaftliche Konferenz zum 20. Jahrestag der Germanistik in Olsztyn. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 14–16.04. 2016 r.
 • wygłoszenie referatu „Individualisierung des Fremdsprachenlehrprozesses von Jugendlichen mit Legasthenie durch Autonomisierung“, 26. GESUS-Kongress Traditionen und Erneuerungen,  Université Paul-Valéry Montpellier, Francja, 5–7. 04. 2018 r.
 • wygłoszenie referatu „Die Erweiterung von Förderkompetenzen der Fremdsprachenlehrkräften in Bezug auf Lernstile und Lernstrategien von Lernenden“, 27. GESUS-Jahrestagung Sprach(en)forschung: Disziplinen und  Interdisziplinarität, Uniwersytet Warszawski, 30.05.2019–01.06.2019 r.


Udział z referatem w konferencjach ogólnopolskich

 • wygłoszenie referatu Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego  Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych; Lublin 12-14. 09. 2005 r.
 • wygłoszenie referatu „Europejskie portfolio językowe jako narzędzie rozwijania umiejętności autoewaluacji u słuchaczy kolegium” Konferencja naukowo-metodyczna w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Europejski system opisu kształcenia i Europejskie portfolio językowe a polski system edukacji; Łódź, 26-28. 09. 2006 r.
 • wygłoszenie referatu „Autoewaluacja w procesie uczenia się języków obcych – wybrane aspekty”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego  Dydaktyka języków obcych na początku XXI wieku; Kraków, 11-13. 09. 2006 r.
 • wygłoszenie referatu „Stopień autonomii uczących się a wpływ Europejskiego portfolio językowego na rozwój ich umiejętności autoewaluacji i postrzeganie przez nich pracy z tym narzędziem – studium indywidualnych przypadków, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego  Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, Kalisz, 8–10. 09. 2008 r.
 • wygłoszenie referatu „Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w procesie uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego  Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych; KUL i UMCS, Lublin, 06–08. 09. 2010 r.
 • wygłoszenie referatu „Nauka języka obcego jako czynnik stymulujący i ułatwiający korygowanie zaburzeń związanych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna, Instytut Psychologii UMCS, Lublin, 14–16. 02. 2011 r. 
 • wygłoszenie referatu „Organizowanie dyskursu edukacyjnego podczas lekcji języka obcego z uwzględnieniem uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Dyskurs edukacyjny w klasie językowej, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, 12–14. 09. 2011 r.
 • wygłoszenie referatu „Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się a ocenianie osiągnięć”, Konferencja ZBLIŻENIA: językoznawstwo – translatoryka – literaturoznawstwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 13–14. 11. 2013 r.
 • wygłoszenie wykładu plenarnego „Indywidualizacja procesów uczenia się języków obcych a instytucjonalny kontekst edukacyjny”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej Języki – Teksty – Akty komunikacyjne, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie, 05–06. 04 2013 r.
 • wygłoszenie referatu „Nauczyciel języka obcego wobec problemu indywidualizacji procesu nauczania”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego, Uniwersytet Gdański, 8–10.09. 2014 r.
 • wygłoszenie referatu „Indywidualny styl uczenia się a preferowane strategie – studium przypadku ucznia dyslektycznego”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Wielojęzyczność i międzykulturowość w glottodydaktyce, Uniwersytet Warszawski, 7–9.09. 2015 r.
 • wygłoszenie referatu „Strategie kompensacyjne młodzieży z dysleksją rozwojową uczącej się języków obcych”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Rola różnic indywidualnych w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Akademia Pomorska w Słupsku, 5–7.09. 2016 r.
 • wygłoszenie referatu „Indywidualne profile młodzieży z dysleksją rozwojową w edukacji obcojęzycznej – studium przypadku”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Innowacyjność w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 4–6.09. 2017 r.
 • wygłoszenie referatu „Indywidualne profile młodzieży z dysleksją rozwojową w edukacji obcojęzycznej – studium przypadku”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Ocenianie i ewaluacja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, Uniwersytet Jagielloński, 10–12.09. 2018 r.
 • wygłoszenie referatu „Wyznaczniki profesjonalizmu nauczyciela – badania glottodydaktyczne a polityka i praktyka edukacyjna”, Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Interdyscyplinarność w glottodydaktyce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 9–11.09. 2019 r.
 • wygłoszenie referatu „Umiejętność uczenia się jako jedna z kompetencji kluczowych – perspektywa nauczyciela języka obcego”, 28. Konferencja PTLS, Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce, 05–06. 04. 2019 r.


Udział w konferencjach bez referatu

 • udział w Konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej: Tendencje, problemy, zadania, Poznań, IX 2004 r.
 • udział w konferencji: VI Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Der Europäische Referenzrahmen für Fremdsprachen und das SprachenportfolioPoznań, IX 2002 r.
 • udział w konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej Wczesnoszkolna edukacja językowa, Dębe, III 2007 r.

Powrót na stronę główną

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl