Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Powrót do strony głównej


dr hab. Marzena Guz

Wykaz publikacji


1. Franciszek Ksawery Malinowski als Wissenschaftler, w: Prace Językoznawcze I. Olsztyn 1999: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33-40.

2. Rezension. Edward Białek, Ewa Hubicka- Kot: Deutsch für Lerner und Lehrer. Band 1: Übungskurs. Band 2: Wiederholungskurs. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa- Wrocław 1999, w: Glottodidactica XXVII (1999). Poznań 2000: Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu., s. 144-146.

3. Przysłowia mogą ułatwiać przyswajanie słownictwa, w: Języki Obce w Szkole 4. Warszawa 2002: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , s. 107-111.

(- Publikacje po doktoracie -)

Książki

Monografia

Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku. Olsztyn 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s.171.


Die syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 289.


Skrypt

Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej. Poznań 2012: Wydawnictwo Rys, s. 258.

Artykuły

1. Lässt sich das grammatische Genus bei Insektenbezeichnungen semantisch begründen? w: Acta Neophilologica VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 119-129.

2. Alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe rzeczowników w języku polskim i niemieckim a wykładniki syntaktyczne, w: Prace Językoznawcze VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , s. 23-28.

3. Konsonantenwechsel in der Deklination des polnischen und deutschen Substantivs, w: Kotin, Michail L./Krycki, Piotr/Laskowski, Marek/Zuchewicz, Tadeusz (eds.) (2006): Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast –Glottodidaktik. Akten der Internationalen Fachtagung anlässlich des 30jährigen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra/Grünberg. (=Sprache – System und Tätigkeit Bd. 53). Frankfurt am Main: Lang , s. 165-171.

4. Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im Deutschen und im Polnischen, w: Nosowicz, Jan Franciszek/Pieklarz, Magdalena (eds.) (2006): Edukacja dla przyszłości, tom III. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 195-206.

5. Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen, w:  Kątny, Andrzej (ed.) (2007): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Wszechnicy Mazurskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 27 – 28 czerwca 2005 r. Słowiańsko - niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej. Slawisch- nichtslawische Sprachkontakte in dia- und synchronischer Sicht. Olecko: Wszechnica Mazurska, s. 215-225.

6. Zum Stereotyp der alten Jungfer, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 27-49.

7. Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern, w: Werbińska, Dorota/Widawska, Barbara (eds.) (2007): Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom II. Studia nad literaturą i językiem. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 85-90.

8. Die Metaphorik der Blumennamen in Form der Komposita, w: Pittner, Karin (ed.) (2008), Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der 16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (Gesus e.V.). München: Lincom Europa, s. 511-519.

9. Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde XLV. Warszawa 2010: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 477-485.

10. Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Bartoszewicz, Iwona/ Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna (eds.) (2010): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 5, Beihefte zum Orbis Linguarum). Dresden/Wrocław: Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 105-111.

11. Über die Herkunft und Struktur medizinischer Fachbegriffe. Ein Beitrag zum Problem der Eponymie, w: Orbis Linguarum Vol. 36. Dresden/Wrocław 2010: Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 217-224.

12. Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego w języku polskim, w: Białostockie Archiwum Językowe 10. Białystok 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 91-101.

13. Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschland?, w: Neophilologica Podlasiensia  6-7/ 2009-2010. Siedlce 2011: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii, s. 145-154.

14. „Kleider machen Leute“ – über Eigennamen im Bereich der Bekleidungsbezeichnungen, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde XLVII. Warszawa 2011: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 521-531.

15. Eponimy w nazewnictwie roślin (na materiale słownika wyrazów obcych), w: Linguistica Bidgostiana VIII. Bydgoszcz 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 60-70.

16. Wie viel Venedig in der Novelle „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann? Zum Bild einer ungewöhnlichen Stadt in lexikologischer Sicht, w: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 4. Łódź 2011: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi, s. 93-104.

17. O nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach), w: Białostockie Archiwum Językowe 11. Białystok 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-75.18.Beobachtungen über die Struktur von deutschen Pflanzen- und Sortennamen onymischer Herkunft, w: Studia Linguistica XXX. Wrocław 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 81-92.

18. Beobachtungen über die Struktur von deutschen Pflanzen- und Sortennamen onymischer Herkunft, w: Studia Linguistica XXX. Wrocław 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 81-92.

19. Einige Bemerkungen zu den Eponymen im Bereich der Religion, w: Germanica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis 135. Wrocław 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 85-98.

20. Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der polnischen Sprache.Linguistica Copernicana 2 (6)/ 2011. Toruń 2012: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika., s. 339-348.

21. Tierbezeichnungen als Eponyme, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia Germanica Resoviensia 10. Rzeszów 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 84-92.

22. Wortbildungstypen im Bereich der deutschen und polnischen Blumennamen, w: Grucza, Franciszek (ed.) (2012): Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit, Band 15. Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien: Peter Lang, s. 95-100.

23. Semantische Kategorien der Eponyme französischer Herkunft im Deutschen, w: Prace Językoznawcze XIV. Olsztyn 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 97-109.

24. Pflanzennamen in Form zweigliedriger Komposita mit Tierbezeichnungen als Erstglied. Motivationstypen, w: Madej-Cetnarowska, Monika/Nycz, Krzysztof/Kukiełka-Król, Beata (eds.): Słowo – myśl – literatura, Neophilologica Sandeciensia 6. Nowy Sącz 2012: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, s. 47-55.

25. Gallizismen im Roman „Lotte in Weimar” von Thomas Mann, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 8. Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur. Łódź 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 25-33.

26. Italianismen onymischer Herkunft im Deutschen, w: Studia Neofilologiczne VIII. Częstochowa 2012: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 99-111.

27. Gewebenamen und Stoffbezeichnungen als Eponyme, w: Colloquia Germanica Stetinensia 21. Szczecin 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 203-213.

28. Pflanzennamen in Form dreigliedriger Komposita, w: Prace Językoznawcze XV/2. Olsztyn 2013: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 37-46.

29. Identyfikacja osób w księdze chrztów parafii reszelskiej z lat 1579-1580, w: Onomastica LVII. Kraków 2013: Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. Instytut Języka Polskiego, s. 145-154.

30. Co wyrażają przysłowia o jedzeniu i piciu? Na podstawie Księgi przysłów o jadle, stole i napitku, w: Conversatoria Linguistica V/2011. Siedlce 2013: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, s. 27-36.

31. Lexikalische Archaismen im Märchen „Die Karawane” von Wilhelm Hauff, w: Prace Językoznawcze XVI/1. Olsztyn 2014: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 63-72.

32. Imiona nadawane w parafii miejskiej w Reszlu w latach 1579-1604, w: Onomastica LVIII. Kraków 2014: Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. Instytut Języka Polskiego, s. 271-278.

33. Zur Struktur der Katzenrassennamen, w: Rozprawy Komisji Językowej LX. Łódź 2014. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 81-91.

34. Familiennamen der Juden in Preußen (im Bereich der Buchstaben A und B), w:  Annales Neophilologiarum 7. Szczecin 2013. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 31-41.

35. Wartości w nazwiskach genetycznie niemieckich na Warmii u schyłku XVIII wieku, w:  Rozprawy Komisji Językowej LXI. Łódź 2015. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 17-28.

36. Deutsche Familiennamen von Juden mit C-G als Anfangsbuchstaben, w: Dargiewicz, Anna (ed.) (2016): Anfang. Sprachwissenschaftliche Implikationen. Würzburg: Königshausen & Neumann, s. 69-80.

37. Benennungen der Rektoren, Kantoren und Organisten der Pfarrschule in Rößel (1420-1931), w: Białostockie Archiwum Językowe 16. Białystok 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 147-157

38. Die häufigsten Familiennamen deutscher Herkunft in Rößel im 16. und 17. Jahrhundert, w: Kaczmarek, Dorota/ Michoń, Marcin/ Prasalski, Dariusz/ Weigt, Zenon (eds.) (2016): Felder der Sprache – Felder der Forschung. Lodzer Germanistikbeiträge 8. Im Spiegel der germanistischen Linguistik. Łódź: Primum Verbum, s. 21-31.

39. Der polnische Wortschatz in der Seeschifffahrt der 1980er-Jahre, w: Lisiecka-Czop, Magdalena/ Sztandarska, Katarzyna/ Utermöhlen, Bernd (eds.) (2018): Sprachen in fach- und berufsbezogenen Kontexten. Theoretische und praktische Überlegungen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 119-137.

40. Der Wortschatz in deutschen Sprichwörtern im Bereich des Dorfes, w: Gondek, Anna/ Jurasz, Alina/ Szczęk, Joanna (eds.) (2018): Einblicke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht. Band 1. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, s. 173-182.


41. Spottvogel hat selbst krumme Beine. Schattierungen der Unhöflichkeit in deutschen Sprichwörtern, w: Studia Niemcoznawcze LXI. Warszawa 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu  Warszawskiego, s. 785-795.

42. Die Naturgewalt in deutschen Familiennamen. Rozprawy Komisji Językowej 65. Łódź 2018. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 37-49.

43. Obraz Neapolu w wybranych opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. w: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny XVII. Szczecin 2018. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 133-147.

44. Niemieckie ślady w reportażach  Melchiora Wańkowicza z tomu „Anoda i katoda”. Reportaże z części pt.: „Kraj lat dziecinnych” w perspektywie leksykalnej, w: Forum Filologiczne Ateneum 1(6). Gdańsk 2018. Szkoła Wyższa w Gdańsku, s. 23-36.

45. Niemieckie słownictwo marynistyczne w publikacji Maritimes Wörterbuch Jürgena Gebauera i Egona Krenza. Wybrane zagadnienia, w: Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 67. Łódź 2019. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 105-119.

46. Dummheit in deutschen Parömien, w: Anna Gondek/ Alina Jurasz/ Przemysław Staniewski/ Joanna Szczęk (eds.) (2020): Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast. Beiträge der 2. Internationalen Tagung zur Phraseologie und Parömiologie in Wrocław/Polen, 23.-25. Mai 2019. Tom I. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 289-298.

47. O chrematonimach w reportażach Melchiora Wańkowicza z tomu „Anoda i katoda”, w: Prace Językoznawcze 22/4. Olsztyn 2020: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 41-56.

48. Ausgewählte Aspekte der Wortbildung im Werk „Europäisches Reisebuch” von Kasimir Edschmid, w:  Acta Neophilologica XXII (2). Olsztyn 2020: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , s. 7-16.

Recenzje

1. Agnieszka Małocha-Krupa: Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2525. Wrocław 2003, w: Prace Językoznawcze VIII. Olsztyn 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 132-137.

2. Dorota Piekarczyk: Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świataWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. (Literatura – Lingwistyka nr 7). Lublin 2004, w: Poradnik Językowy 1. Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 65-69.

3. Alicja Nowakowska: Świat roślin w polskiej frazeologiiWydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2755. Wrocław 2005, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 167-172.

4. E. Koriakowcewa, V. Machnicka, R. Mnich, K. Wojtczuk (red.): Verba docent, I. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej, Towarzystwo Kultury Języka. Oddział w Siedlcach, Siedlce 2013, s. 236, w: Poradnik Językowy 3. Warszawa 2014: Towarzystwo Kultury Języka. Dom Wydawniczy Elipsa, s. 113-115.


Powrót do strony głównej


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl