Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO


W skład modułu Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego wchodzą następujące przedmioty:

I. Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

 • konwersacje z leksyką                       (240 godzin)
 • ćwiczenia z pisania                            (120 godzin)
 • gramatyka praktyczna                        (210 godzin)
 • ćwiczenia receptywno-dyskursywne  (90 godzin)
 • fonetyka                                             (60 godzin)
 • pisanie akademickie                           (30 godzin)
 • sprawności zintegrowane                   (90 godzin)
 • gramatyka tekstu                                (30 godzin)

II. Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

 • PNJN - sprawności zintegrowane (konwersacje, leksyka, słuchanie) (240 godzin)
 • pisanie ze stylistyką                          (60 godzin)
 • gramatyka praktyczna                       (150 godzin)
 • konwersacje                                      (30 godzin)
 • niemiecki w biznesie                         (60 godzin)
 • niemiecki w medycynie                     (30 godzin)
 • niemiecki w turystyce                        (30 godzin)

Cel zajęć:

 • rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej, wyrażającej się w umiejętności wchodzenia w interakcję z rodzimymi użytkownikami języka niemieckiego, w tym umiejętności rozumienia i przekazywania informacji,
 • produktywne opanowywanie oraz poszerzanie słownictwa z różnych zakresów tematycznych oraz rejestrów (zarówno słownictwa języka potocznego, jak i specjalistycznego),
 • rozwinięcie kompetencji leksykalnej poprzez poszerzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu medycyny, biznesu i turystyki oraz nabycie umiejętności zastosowanie go w produkcji językowej: w dyskusjach, w prezentacjach oraz w tłumaczeniu,
 • opanowanie znajomości różnych struktur gramatycznych oraz nabywanie umiejętności stosowania ich w komunikacji ustnej i pisemnej,
 • rozwój i doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętności streszczenia wysłuchanych tekstów oraz dyskusji na ich temat,
 • rozwój sprawności językowych w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz fonetycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów z zachowaniem poprawności językowej, gatunkowej, konstrukcyjnej i tematycznej. uświadamianie i stosowanie zasad ortografii i interpunkcji,
 • doskonalenie wymowy w języku niemieckim,
 • budowanie kompetencji komunikacyjnej poprzez poszerzenie wiedzy ogólnej i wiedzy o świecie oraz wiedzy interkulturowej w obrębie omawianych zakresów tematycznych,
 • rozwój strategii nauki słownictwa, gramatyki i fonetyki,
 • rozwój strategii kompensacyjnych,
 • budowanie świadomości językowej, w tym świadomości gramatycznej, leksykalnej, ortograficznej i fonetycznej,
 • poszerzenie wiedzy o świecie oraz nabycie wiedzy interkulturowej.

Treści kształcenia obejmują:

 • wiedzę dotyczącą słownictwa z różnych zakresów tematycznych;
 • wiedzę na temat umiejętności budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej;
 • wiedzę z  zakresu morfologii i składni języka niemieckiego;
 • wiedzę z  zakresu teorii fonetyki, artykulacji głosek oraz intonacji sylab, słów, fraz i zdań;
 • wiedzę z zakresu strategii słuchania aktywnego;
 • wiedzę z  zakresu życia społecznego, biznesu, medycyny, turystyki;
 • wiedzę na temat cech oraz struktury różnych typów i gatunków tekstów;
 • wiedzę na temat charakterystyki stylu naukowego;
 • wiedzę na temat, frazeologizmów i metafor językowych w różnych językach specjalistycznych.
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl