ISSN 1234-4087
UKAZUJE SIĘ OD 1994 ROKU
 

Czasopismo "Humanistyka i Przyrodoznawstwo" od 2006 ukazuje się równolegle w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Wersja drukowana jest pierwotna.

Historia

Czasopismo „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” ukazuje się od 1994 roku. Do 1999 roku jego wydawcą była Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. Założycielem oraz pierwszym redaktorem odpowiedzialnym (z czasem redaktorem naczelnym) czasopisma był prof. dr hab. Zbigniew Hull. Od powstania ukazuje się ono jako rocznik. Numer „zerowy” ukazał się jako „Biuletyn Naukowy ART w Olsztynie”. Po powstaniu UWM „Humanistyka...” stała się czasopismem uniwersyteckim. Pod redakcją prof. Z. Hulla ukazało się 11 numerów zawierających prace z zakresu: metodologii nauk przyrodniczych i humanistycznych, historii filozofii, filozofii przyrody, kognitywistyki, ekologii, ekofilozofii, filozofii kultury i bioetyki.
Od 2006 roku w nowej szacie graficznej oraz nowym składzie komitetu redakcyjnego czasopismo jest publikowane w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej (jako plik w formacie PDF zawierający pełną treść corocznego wydania). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. W latach 2006-2013 redaktorem naczelnym czasopisma była dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM. Aktualnie komitet redakcyjny tworzą Jadwiga Błahut-Prusik, Mieczysłaj Jagłowski i Andrzej Kucner. Redaktorem językowym jest Elżbieta Pietraszkiewicz.

Profil naukowy

Fragment noty od redakcji w numerze "zerowym" z 1994 roku:
Dzisiaj ‑ po okresie atomizacji nauki i jej rozbiciu na wiele specjalistycznych dyscyplin ‑ coraz silniej odczuwa się potrzebę syntezy wiedzy i zrozumienia świata jako całości. W szczególności zaś konieczne staje się zburzenie muru, który wyrósł między humanistyką a przyrodoznawstwem, muru będącego przeszkodą dla postępu ludzkiego poznania w obszarze, w którym postęp ten jest najbardziej potrzebny ‑ w sferze badań wzajemnych oddziaływań i uwarunkowań między "kulturą" i "naturą".

Fragment słowa wstępnego Ewy Starzyńskiej-Kościuszko z numeru 12 z 2006 roku:
Współcześnie obserwujemy zjawisko ponownego umacniania się związków między filozofią a nauką. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (zarówno teoretycznych, jak i empirycznych) coraz częściej wykraczają poza wąskie granice swych specjalizacji, stawiając ogólne, a więc filozoficzne pytania. Chcielibyśmy, aby nasze pismo było forum skupiającym zarówno filozofów, jak i tych spośród filozofujących przedstawicieli nauki, którym nieobca jest idea "trzeciej drogi", ruchu intelektualnego dążącego do lepszego porozumienia i współpracy filozofii z nauką.