• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Maria Bieniek

ZAKŁAD HISTORII XIX WIEKU

E-mail: maria.bieniek@uwm.edu.pl

Dyscyplina i specjalność naukowa:

  • Dydaktyka historii.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Dzieje nauczania historii w Polsce i polskiej myśli dydaktycznej; podręczniki historii XIX w.;
  • Metody kształcenia historycznego, środki dydaktyczne oraz narzędzia pomiaru dydaktycznego stosowane we współczesnej edukacji historycznej;
  • Regionalizm i edukacja regionalna, wielokulturowość Warmii i Mazur w edukacji historycznej, mniejszości narodowe i etniczne na terenie regionu, doświadczenia nauczycieli w nauczaniu treści regionalnych na obszarach pogranicza.


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak, Różnijmy się pięknie. Wielokulturowość Warmii i Mazur oczami młodych mieszkańców regionu, [w:] Warmińsko-Mazurskie Studia z Historii Najnowszej. T. 1, red. D. Krysiak, Olsztyn 2016, s. 35-71.

Maria Bieniek, I. Jóźwiak, Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła rzymskokatolickiego na Warmii i Mazurach w pierwszych latach powojennych – zarys tematyki, [w:] Wokół historii… Historia wokół. Studia, red. A. Konopka i A. Brzostek, Białystok 2013, s. 383-397.

Maria Bieniek, Zakład Dydaktyki Historii oraz kształcenie nauczycieli, [w:] Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1969 – 1988 – 2013). Dzieje – Profil badawczy – Absolwenci, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2013, s. 149-167.

Maria Bieniek, Scenariusze lekcji. Karty pracy. Sprawdziany, [w:] Historia. Przez tysiąclecia i wieki, Gimnazjum, kl. 2, Scenariusze lekcji. Karty pracy. Sprawdziany, red. M. Bieniek, M. Robak, T. Szaran, Warszawa 2010, s. 8-15, 19-27.

Maria Bieniek, In search of efficient didactic methods – the dilemmas of a history teacher, [w:] History – Archive Studies – Information Sciences: methodical issues, ed. by K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 125-134.

Maria Bieniek, "Dawnej historycznej Warmii już nie ma…". Pogranicze kulturowe w mikroperspektywie, [w:] "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda i M. Szymczak, Zielona Góra 2010, s. 203-216.

Maria Bieniek, Sprawozdanie z obrad 4. Sympozjum: Spojrzenie na pogranicza (II) – Nauczanie historii i mniejszości IV. Sesji: Nauczanie historii jako wycieczka do źródeł, [w:] Powrót do źródeł, Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie, 16-19 września 2009 roku, red. J. Gancewski, N. Kasparek i A. Korytko, Olsztyn 2010, s. 224-234.

Maria Bieniek, I. Jóźwiak, "Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur" – wnioski z interdyscyplinarnego projektu szkolnego, [w:] Nauczanie historii jako powrót do źródeł, red. G. Pańko, J. Wojdon, Olsztyn 2010, s. 239-263.


Artykuły w czasopismach naukowych

Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak, Konkurs ,,Moje korzenie, czyli skąd jestem”, "VariArt", 2015, nr 2, s. 22-23.

Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak, (Post)migracje i tożsamość. Gimnazjalny projekt edukacyjny jako metoda poznawania regionalnego dziedzictwa kulturowego, część I, Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy ,,Refleksje”, 2015, nr 5, s. 44-50.

Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak, (Post)migracje i tożsamość. Gimnazjalny projekt edukacyjny jako metoda poznawania regionalnego dziedzictwa kulturowego. Część II, "Refleksje", 2015, nr 6, s. 37-43.

Maria Bieniek, Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów – wyniki badań sondażowych, ,,Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2014, nr 3 (285), s. 389-414.

Maria Bieniek, I. Jóźwiak, Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego ,,Poznaj i pokochaj wielokulturowość Warmii i Mazur” w Gimnazjum nr 9 w Olsztynie, "Wiadomości Historyczne", 2012, nr 1, s. 40-50.

Maria Bieniek, Wielokulturowe dziedzictwo oraz losy ludności Warmii i Mazur po 1945 roku – przegląd tematyki i literatury przedmiotu pod kątem nauczania dziejów regionu, "Przegląd Wschodnioeuropejski", 2010, R. I, s. 269-296.

Maria Bieniek, Problemy terminologiczne i ujmowanie zagadnień kultury na gruncie nauk społecznych i humanistycznych - rys historyczny i przegląd stanowisk teoretycznych, "Echa Przeszłości", 2006, t. 7, s. 281-309.

Maria Bieniek, Przegląd metod i technik kształcenia historycznego w gimnazjum w dobie reformy systemu edukacyjnego, "Echa Przeszłości", 2004, t. 5, s. 247-278.

Maria Bieniek, Środki kartograficzne w polskich podręcznikach historii okresu 1864-1914, "Echa Przeszłości", 2003, t. 4, s. 79-89.

Maria Bieniek, Materiał kartograficzny w polskich podręcznikach historii doby międzypowstaniowej (1831-1863), "Echa Przeszłości", 2001, t. 2, s. 199-208.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak, Przykłady realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej w pracy z dziećmi i młodzieżą na Warmii i Mazurach, XI Toruńskie Spotkania Dydaktyczne: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, SOP Oświatowiec Toruń. [Toruń 25-26 września 2015 r.]

Maria Bieniek, Mikołaj Kopernik w świadomości uczniów olsztyńskich szkół podstawowych i gimnazjów – wyniki badań sondażowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Mikołaj Kopernik 1473 – 1543 – 2013, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego Pracownia Kopernikańska, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. [Olsztyn 21-22 maja 2013 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Dydaktyka historii;

Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie;

Podstawy dydaktyki.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Polskie Towarzystwo Historyczne.

Współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (m.in. współorganizacja i współprowadzenie warsztatów dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie województwa warmińsko-mazurskiego na temat: Wielokulturowość Warmii i Mazur oraz losy ludności po II wojnie światowej – propozycje realizacji tematyki regionalnej i lokalnej w edukacji historycznej młodzieży, XII 2013 - VI 2014), Komisją ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pełnomocnikiem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Dziedzictwa Kultury Niematerialnej (konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Moje korzenie, czyli skąd jestem? dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego).


NAGRODY, ODZNACZENIA, WYRÓŻNIENIA

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej. [2008 r.]

Medal Komisji Edukacji Narodowej – nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. [2003 r.]

Nagroda zespołowa II stopnia  Rektora UWM. [2002 r.]

Nagroda II stopnia Rektora UWM. [2000 r.]

Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [1996 r.]

Nagroda Specjalna Prezydenta Olsztyna. [1991 r.]

Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie. [1990 r.]


HOBBY

Muzyka, film.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl