• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dr Anna Żeglińska

ZAKŁAD ARCHIWISTYKI, BIBLIOTEKOZNAWSTWA              

I INFORMACJI NAUKOWEJ    


PRACOWNIA BADAŃ NAD KOMUNIKACJĄ I ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ                                                          

E-mail: anna.zeglinska@uwm.edu.pl 

ORCID 0000-0002-3429-8242

Dyscyplina i specjalność naukowa:                                                                     

  • Historia;
  • Archiwistyka – archiwistyka komputerowa.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

  • Archiwistyka jako dyscyplina naukowa;
  • Wschodniopruskie archiwa rodowe;
  • Komputeryzacja archiwów;
  • Oral history jako uzupełnienie narodowego zasobu archiwalnego.


PUBLIKACJE


Rozdziały w monografiach

Anna Żeglińska, Wyszukiwanie w „Zintegrowanym Systemie Informacyjnym” – wnioski dla modyfikacji opisu archiwalnego, [w:] Symposia Archivistica, t.4: Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, red W. Chorążyczewski, A. Rosa, Warszawa 2017, s. 107-134.

Anna Żeglińska, Wyszukiwanie w bazach danych NDAP: szukajwarchiwach.pl, [w:] Symposia Archivistiva, t. 3: Standaryzacja opisu archiwalnego, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa 2016, s. 71-89

Anna Żeglińska, Modele archiwalnych systemów informacyjnych w świetle zasady strukturalnej, [w:] Symposia Archivistica, t.2: Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, Warszawa 2016, s. 111–120.

Anna Żeglińska, Problem uzupełniania narodowego zasobu archiwalnego o relacje oral history, [w:] Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s. 215–220.

Anna Żeglińska, Zasada strukturalna w pruskich archiwach rodowych, [w:] Symposia Archivistica, t.1: Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, pod. red. Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej, Warszawa 2015, s. 111–120.

Anna Żeglińska, Metodologia badań archiwów rodowych i rodzinno-majątkowych na seminariach Profesora Bohdana Ryszewskiego, [w:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, s. 7787.

Anna Żeglińska, Relacje „oral history” jako uzupełnienie zasobu polskich archiwów, [w:] Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?, Olsztyn 2013, s. 95100.

Anna Żeglińska, Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, [w:] VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich we Wrocławiu: „Zatrzymać przeszłość. Dogonić przyszłość”, Wrocław, dn. 5–7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, Warszawa 2013, s. 79–85.

Anna Żeglińska, Archiwalna zasada strukturalna - jej geneza, sformułowanie i potrzeba weryfikacji, [w:] Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2013, s. 251–257.

Anna Żeglińska, Losy i straty zasobu registratur władz i urzędów II Rzeczypospolitej – założenia metodologiczne przewodnika historyczno-ustrojowego, [w:] Historia i pamięć. Studia z dziejów XX wieku, red. W. Gieszczyński, W. B. Łach, K. Sacewicz, Olsztyn 2011, s. 445–489.

Anna Żeglińska, On family and estate fonds. Selected problems, [in:] History - Archive Studies - Information Science: methodological issues, ed. K. Narojczyk, M. Świgoń, M. Wolny, Olsztyn 2010, s. 145–153.


Artykuły w czasopismach naukowych

Anna Żeglińska, Abriss der Geschichte der ostpreußischen Archive von Familie Finck von Finckenstein, „Der Archivar", 1/2018, s. 58 – 62.

Anna Żeglińska, Seminarium doktoranckie Profesora Bohdana Ryszewskiego, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 4 (6) 2013, s. 205–213.

Anna Żeglińska, Relacje „oral history” jako obiekty archiwalne, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 2 (4) 2011, s. 145–154.


Redakcje monografii wieloautorskich

Symposia Archivistica, t.2: Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, red. Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, Warszawa 2016, ss. 166.

Symposia Archivistica, t.1: Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, Warszawa 2015, ss. 168.

Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, Olsztyn 2014, ss. 675.UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SEMINARIACH


Konferencje

Anna Żeglińska, E-Government und digitale Archivierung in Polen - aktueller Stand und Perspektiven, 23. Archivwissenschaftliches Kolloquium: E-Government und digitale Archivierung, [Archivschule Marburg in Kooperation mit den KLA-Ausschüssen Digitale Archive und Records Management, 5. – 6. Juni 2018]

Anna Żeglińska, Polscy Księża Sercanie w Demokratycznej Republice Konga (ZAIR). Badania prozopograficzne, Konferencja naukowa: Polacy w Afryce – Afrykanie w Polsce, [Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny UWM , 7– 8 maja 2018 roku]

Anna Żeglińska, Kościół ewangelicki w Braniewie – budowa w świetle archiwalnej dokumentacji, Ogólnopolska konferencja popularno-naukowa „Krańce Europy IV”, [Braniewo 16–17 listopada 2017].

Anna Żeglińska, Wyszukiwanie on-line w zasobach archiwów służb bezpieczeństwa byłej NRD, Sympozjum naukowe: Problemy archiwalnych systemów informatycznych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Łódź 16–17 października 2017 r.].

Anna Żeglińska, Fideikomis jako forma prawna zarządu dóbr rodu Finck von Finckenstein, Konferencja naukowa z cyklu: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mazury i Mazurzy. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku. [4 lipca 2017 r.]

Anna Żeglińska, Przyjaźń „dziełem jest serca, nie pióra” – próba opisu przyjaźni Ignacego Krasickiego z Ahasverusem Lehndorffem na podstawie zachowanej korespondencji, Sesja naukowa: Ignacy Krasicki i jego czasy. Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Oddział Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim. [11 - 12 maja 2017 r.].

Anna Żeglińska, Wyszukiwanie w „Zintegrowanym Systemie Informacyjnym” – wnioski dla modyfikacji opisu archiwalnego, Sympozjum naukowe współorganizowane z dr hab. W. Chorążyczewskim, prof. UMK i dr Rafałem Leśkiewiczem, dyrektorem Biura Informatyki IPN: Problemy archiwalnego opisu informacyjnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 27–28 października 2016 r.]

Anna Żeglińska, Moda na utrwalanie świetności przodków - badania genealogiczne rodu Dönhoffów prowadzone przez Amalię Zofię von Schwein i Angelikę Wilhelminę zu Dohna, IV sesja naukowa: Życie Prywatne Polaków w XIX wieku „Wokół mody”. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. [20-21 czerwca 2016 r.].

Anna Żeglińska, Działalność archiwotwórcza szlachty w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach (majątek ziemski i typy akt prawo-majątkowych), Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Życie społeczno-kulturalne w państwie zakonu krzyżackiego (XIII – XVI w.). [Olsztyn, 18-19 kwietnia 2016 r.].

Anna Żeglińska, Uwagi o specyfice wschodniopruskich archiwów rodowych, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Archiwistyka uniwersalna a archiwistyka lokalna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. [Toruń 3–4 grudnia 2015 r.]

Anna Żeglińska, Wyszukiwanie w bazach danych NDAP: szukaj w archiwach.pl, Sympozjum naukowe współorganizowane z dr hab. W. Chorążyczewskim, prof. UMK i dr Rafałem Leśkiewiczem, dyrektorem Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN: Standaryzacja archiwalnego opisu informacyjnego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. [Olsztyn 22–23 października 2015 r.]

Anna Żeglińska, Modele archiwalnych systemów informacyjnych w świetle zasady strukturalnej, Sympozjum naukowe współorganizowane z dr hab. W. Chorążyczewskim, prof. UMK i dr Rafałem Leśkiewiczem, dyrektorem Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN: Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. [Olsztyn 27–28 października 2014 r.]

Anna Żeglińska, Koncepcja Archiwum historii mówionej dla zasobu oral history, IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Toruń 5–6 grudnia 2013 r.]

Anna Żeglińska, Strukturalna zasobu w pruskich archiwach rodowych, Sympozjum naukowe współorganizowane z dr hab. W. Chorążyczewskim, prof. UMK i dr Rafałem Leśkiewiczem, dyrektorem Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN: Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki. [Warszawa 29 listopada 2013 r.]

Anna Żeglińska, Relacje „oral history” jako uzupełnienie zasobu polskich archiwów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowe funkcje archiwów, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Poznań 4–25 października 2013 r.]

Anna Żeglińska, Seminarium doktoranckie Profesora Bohdana Ryszewskiego, Sympozjum naukowe współorganizowane z dr hab. W. Chorążyczewskim, prof. UMK: Kształcenie w zakresie archiwistyki na poziomie doktorskim. Przeszłość – stan obecny – przyszłość, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski. [Olsztyn 17 listopada 2012 r.]

Anna Żeglińska, Relacje „oral history” jako uzupełnienie zasobu polskich archiwów, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?. [Olsztyn 5 października 2012 r.]

Anna Żeglińska, Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich we Wrocławiu: Zatrzymać przeszłość. Dogonić przyszłość. [Wrocław 5–7 września 2012 r.]

Anna Żeglińska, Archiwalna zasada strukturalna - jej geneza, sformułowanie i potrzeba weryfikacji, III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. [Toruń 17–18 listopada 2011 r.]


GRANTY, STYPENDIA, PROJEKTY ORAZ STAŻE NAUKOWE


Granty

Anna Żeglińska [wykonawca], Archiwum Finkcensteinów, numer grantu: 1 H01G 081 29, kierownik grantu: Bohdan Ryszewski, data realizacji: 12.09.2005 r. – 11.07.2007 r.


Stypendia

Stypendium Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu ufundowane przez Kancelarię Państwową Bawarii (Bayerische Staatskanzlei). Data realizacji: 13.09-30.09-2017 r.

Staże naukowe

Johannes Gutenberg Universität Mainz, Wykłady w ramach projektu Erasmus + [2018 r.]

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie. [2014 r.]


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Wstęp do archiwistyki;

Teoria archiwalna;

Metodyka ogólna, metodyka szczegółowa;

Zarządzanie dokumentacją współczesną;

Zarządzanie instytucjami i przedsiębiorstwami gospodarczymi;

Problemy komputeryzacji archiwów (systemy informacyjne, standardy opisu archiwaliów, opis archiwaliów, systemy informatyczne).


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI

Członek Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego;

Członek Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją. The International Center for Information Management Systems and Services ICIMSS;

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich;

Członek Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.;

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Wiedzy – International Society for Knowledge Organization (ISKO).

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl