• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje na temat Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej

Realizowany temat badawczy w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej angażuje specjalistów z historii starożytnej i średniowiecznej aż do początku epoki nowożytnej (do XVI wieku) – zatrudnionych w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej. Prace zespołu koncentrują się wokół pięciu zasadniczych problemów badawczych, a następnie publikowania drukiem osiągniętych wyników naukowych:

  1. Dzieje starożytnego Rzymu, w tym polityczno-wojskowe konflikty Kartaginy z Rzymem (np. dowódcy kartagińscy, Hannibal) oraz rozwój kultu cesarskiego za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej (począwszy od Augusta);
  2. Dzieje kultury średniowiecznej w dobie Karolingów w VIII-IX stuleciu (np. Księgi Karolińskie);
  3. Z dziejów państwa polskiego w XII-XV wieku, m.in. dzieje cystersów (Łekno, Oliwa, Pelplin), ostatni Piastowie z linii kujawskiej – królewskiej Władysław Biały i Kazimierz Wielki);
  4. Z dziejów państwa Zakonu Krzyżackiego w XIV-XV wieku, w tym konflikty polsko-litewskie z Krzyżakami m.in. o Żmudź, oraz piśmiennictwo pruskie z tego okresu (źródła dokumentacyjne i kronikarskie);
  5. Dzieje społeczno-gospodarcze Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV-XVI wieku, m.in. puszcze wielkoksiążęce, eksport towarów leśnych, system celny, rybołówstwo, organizacja włości hospodarskich, pożary - także pogranicza polsko-litewskiego, zwłaszcza Podlasia i Grodzieńszczyzny.
 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl