• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - STUDIA LICENCJACKIE (STACJONARNE)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWEalt

STUDIA I STOPNIAW ramach studiów licencjackich dostępne są następujące specjalności:

  • Polityka europejska


Więcej informacji:

tel.: 89 524 64 40
tel.: 89 527 36 12


I Ty możesz zostać studentem stosunków międzynarodowych!


Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ukończenie studiów daje możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wymagana jest od pracownika sprawność w kontaktach interpersonalnych, umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych, łatwość dostosowywania się do nowych sytuacji i ról zawodowych, umiejętność argumentacji, przekonywania, negocjowania itp. Absolwent może również podejmować samodzielną działalność gospodarczą i prowadzić ją w wybranej przez siebie dziedzinie.


Forma studiów

Studia stacjonarne.


Czas trwania studiów

3 lata > 6 semestrów > zajęcia: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, (m.in. geografia polityczna i ekonomiczna, ekonomia, podstawy demografii, nauka o państwie, międzynarodowe stosunki kulturalne, podstawy prawa, historia stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, prawo międzynarodowe publiczne, integracja europejska, konflikty w dziejach Europy w XX i XXI wieku, polityka zagraniczna Polski, dwa języki obce nowożytne – do wyboru).


Limit przyjęć

30 osób.


Zasady rekrutacji

W systemie „nowej matury”: na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, w części pisemnej egzaminu maturalnego (3 do wyboru) z przedmiotów: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny. W systemie „starej matury” na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na  świadectwie dojrzałości z 3 przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku występowania na świadectwie kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczenia średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości). W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczenia średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z przedmiotu.


Cel kształcenia

Studenci stosunków międzynarodowych uzyskują wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w sytuacji postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej, szczególnie w Europie. Studia te umożliwiają zdobycie przydatnej wiedzy o procesach zachodzących na świecie.


Obszary zatrudnienia

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach i organach samorządowych rozwijających współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, środkach masowego przekazu. Absolwent studiów I stopnia po otrzymaniu tytułu licencjata ma możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz na studiach podyplomowych.


Treści kształcenia

Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich. Umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują oraz przewiduje osiągnięcie przez absolwenta kompetencji językowych zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Uzupełnieniem programu kształcenia jest blok przedmiotów do wyboru w formie wykładów monograficznych oraz przedmiotów do wyboru, których tematyczna różnorodność pozwala studentowi na planowanie ścieżki własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzanie zainteresowań. Studia będą kończyć się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej), pisanej w ramach seminariów naukowych pod kierunkiem profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów posiadających kierunkowy i specjalnościowy dorobek naukowy i dydaktyczny.


Dostępność do Internetu, literatury i pomocy naukowych

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Biblioteki:
Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz biblioteki multimedialnej „Planeta 11”.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

 


Instytut Historii
i Stosunków
Międzynarodowych
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl