• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

ANIMACJA PAMIĘCI SPOŁECZNEJ

alt


Animacja Pamięci Społecznej

studia magisterskie stacjonarne


tel.: 89 524 64 40

tel.:89 527 36 12
INFORMATOR O KIERUNKU DLA REKRUTACJI 2020/21

http://uwm.edu.pl/aps/

Animacja Pamięci Społecznej

to studia realizujące unikalny w Polsce program kształcenia z zakresu historii publicznej (public history) – dyscypliny rozwijanej dziś na wielu światowych uczelniach (np. University of London, University of Oxford, University of California, Freie Universität Berlin). Kierunek stanowi odpowiedź na obserwowany we współczesnych społecznościach zachodnich intensywny rozwój zainteresowań przeszłością w środowiskach pozaakademickich, w szeroko pojętej sferze publicznej, w edukacji, mediach, społecznościach lokalnych, biznesie, turystyce i rekreacji.

Forma studiów

Studia stacjonarne

Czas trwania studiów

2 lata > 4 semestry > wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia warsztatowe ˃ ogółem 1500 godz. ˃ 120 ECTS

Limit przyjęć

30 osób

 Zasady rekrutacji

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.  Oferta dedykowana jest w szczególności do osób legitymujących się wykształceniem w zakresie historii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, turystyki, pedagogiki, bibliotekoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, a także wszystkich innych kierunków związanych z organizacją aktywności społeczno-kulturalnej angażującej w swej praktyce elementy społecznej wiedzy o przeszłości.

 Cel kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w szeroką interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje praktyczne w zakresie organizacji i zarządzania praktykami związanymi z gromadzeniem, popularyzacją i wykorzystaniem wiedzy o przeszłości w przestrzeni publicznej.

Na kierunku Animacja pamięci społecznej szczególny nacisk położono na rozwój umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komunikacji społecznej oraz wykorzystania dostępnych zasobów wiedzy w animacji i zarządzaniu zróżnicowanymi formami aktywności kulturalnej, edukacyjnej, turystyczno-rekreacyjnej. Podmiotami, które realizują powyższe aktywności są państwowe, samorządowe i prywatne instytucje kultury, w tym w muzea, lokalne archiwa, biblioteki, galerie, parki historyczne, media tradycyjne i nowoczesne (prasa, radio, telewizja, Internet), stowarzyszenia społeczno-kulturalne a także grupy rekonstrukcji historycznych, organizacje patriotyczne, artystyczne itd. W programie przewidziano udział studentów w realizacji prac aplikacyjnych w ramach rozbudowanych zajęć projektowych i warsztatowych (m.in. Warsztaty historii mówionej, Warsztaty projektowe z historii publicznej, Kreowanie i zarządzanie zasobami historii cyfrowej, Zarządzanie archiwami społecznymi i kolekcjami).

 Obszary zatrudnienia

Absolwenci Animacji Pamięci Społecznej będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalnych i oświatowych; w jednostkach administracji państwowej i samorządu lokalnego; w fundacjach i stowarzyszeniach, w mediach, w przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, historyczną promocją regionu; w przedsiębiorstwach usługowych; w organizacjach pozarządowych oraz będą mogli podjąć samodzielną działalność gospodarczą.

 Treści kształcenia

Program kierunku Animacja Pamięci Społecznej odpowiada na potrzeby i dynamikę zmian współczesnego rynku pracy, w tym na trendy rozwojowe w sferze szeroko pojętej działalności społeczno-kulturalnej oraz usługowej związanej z mediami, edukacją, turystyką i rekreacją. W jej ramach wykorzystywane są elementy historii w roli tworzywa nowych produktów ze sfery social entertainment oraz biznesu.

Absolwenci Animacji Pamięci Społecznej będą przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy, promującego przedsiębiorczość, innowacyjność oraz umiejętność posługiwania się w komunikacji społecznej nowoczesnymi mediami i narzędziami informatycznymi. Będą zaopatrzeni w wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im na podjęcie pracy w szerokim spektrum dynamicznie rozwijających się zajęć zawodowych związanych ze sferą historii publicznej. Do tej kategorii zaliczyć można animatorów tradycji historycznej regionu, kreatorów produktów turystycznych związanych z przeszłością regionu i kraju, animatorów instytucjonalnych blogów i portali o tematyce historycznej, inicjatorów, twórców i zarządców archiwów społecznych, publicystów historyczny wykorzystujących w swej pracy zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne media, scenarzystów i wykonawców wystaw historycznych, doradców władz lokalnych w zakresie kształtowania wizerunku historycznego regionu, animatorów i zarządców grup rekonstrukcji historycznych, kreatorów i animatorów zabaw integracyjnych oraz gier o tematyce historycznej itp.

 Dostęp do Internetu, źródeł i literatury naukowej

Internet: W budynku Centrum Nauk Humanistycznych (gdzie odbywają się zajęcia) studenci mogą korzystać z bezprzewodowej sieci internetowej w ramach programu EDUROAM, ponadto do dyspozycji jest laboratorium komputerowe.

Archiwa: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Archiwum Muzeum Warmii i Mazur.

Biblioteki: Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Teologii i Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, specjalistyczna biblioteka regionalna o profilu humanistycznym w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, księgozbiór Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 


Instytut Historii
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel.: 89 524 64 40
tel./fax 89 527 36 12 historia.human@uwm.edu.pl