STUDIA PODYPLOMOWE WYCENA NIERUCHOMOŚCI

 NOWA EDYCJA 2020/2021
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
I tura rekrutacji zakończona
Informujemy, że II tura rekrutacji kończy się 18.10. 2020 r.

Termin I Zjazdu 6-8 listopada 2020 r.

Uwaga. Zgodnie z Komunikatem Prorektora ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021
– I semestr naszych studiów będzie realizowany w trybie zdalnym.

(realizacja zajęć w miejscu zamieszkania na platformie on-line) 

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości w roku akademickim 2020/2021 realizowana jest poprzez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).

Zapraszamy do rejestracji: 

Rekrutacja – IRK

IRK – poradnik

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia podyplomowe

Zasady są zgodne Regulaminem Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwalonego przez Senat Uczelni Uchwałą Nr 529 z dnia 25 czerwca 2019 roku. Warunkiem przyjęcia na studia Wycena Nieruchomości jest ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia).

1. Rejestracja na studia podyplomowe przez Internetową Rejestrację Kandydatów IRK

2. Po rejestracji IRK wydrukować podanie z kwestionariuszem osobowym, podpisać i przesłać (scan) na adres sekretarza studiów: miroslaw.belej@uwm.edu.pl

3. Przesłać dyplom studiów (scan) na adres sekretarza studiów: miroslaw.belej@uwm.edu.pl

3. Po zakończeniu rekrutacji (30 września 2020 r.) przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne oraz przesłana zostanie informacja o przyjęciu na w/w studia.

4. We wskazanym terminie (informacja od sekretarza studiów) nastąpi okazanie oryginałów dokumentów oraz złożenie podpisów w Sekretariacie Studiów Podyplomowych Wycena Nieruchomości, ul.Prawocheńskiego 15/117, Olsztyn-Kortowo, 89 523-36-63

Organizacja toku studiów

Wykaz przedmiotów na studiach podyplomowych

Wykaz wykładowców na studiach podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek,

Kierownik Katedry Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Sekretarz studiów podyplomowych: dr hab. inż. Mirosław Bełej, miroslaw.belej@uwm.edu.pl,
89 523-38-01, (602 – 217 – 213)

Sekretariat studiów podyplomowych: Anna Borkowska, kap@uwm.edu.pl,
89 523-36-
63

Program Studiów: Program Studiów jest zgodny z minimum programowym określonym przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12.06.2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz. U. poz. 826 na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.). Uchwałą Nr 581 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2019 r. został ustalony i zatwierdzony program w/w studiów podyplomowych wraz z określeniem nowych efektów kształcenia na 6 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.