Piotr Dynowski

Piotr Dynowski

dr hab. inż. Piotr Dynowski   e-mail

orcid https://orcid.org/0000-0003-1872-5440

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/4
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Przewodniczący Podkomisji Naukowej KDP CMAS;
  • Członek Rady Fundacji Naukowych Badań Podwodnych;
  • Opiekun Naukowego Koła Badań Podwodnych „Hydronautic”;
  • Członek Zespołu ds. promocji kierunku gospodarka przestrzenna;
  • Wykonawca Projektu NCN (OPUS 19 – 2020/37/B/HS4/00231) – Koncepcja oceny atrakcyjności estetyczno-widokowej krajobrazów podwodnych jezior w aspekcie eksploracji turystycznej;
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • Tematyka badań naukowych: 
  • wieloaspektowe wykorzystanie systemów informacji geograficznej w monitoringu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska antropopresji,
  • ocena estetyki krajobrazów podwodnych,
  • kartownie ekosystemów wodnych.
 • Dydaktyka: elementy ocen oddziaływania na środowisko, systemów informacji geograficznej, rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, modelowania danych i informacji środowiskowych.