Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji
w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym

  1. Artykuły zgłoszone do druku w Kortowskim Przeglądzie Prawniczym podlegają ocenie, co do zasady, przez dwóch niezależnych recenzentów.
  2. Recenzentów ustala redaktor naczelny czasopisma w porozumieniu z członkami redakcji.
  3. Recenzenci powoływani są spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora lub doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego lub poza jednostka organizacyjną, zasadniczo w zależności od afiliacji autora.
  4. Osoba recenzenta pozostaje anonimowa dla autora ocenianego tekstu. Autor pozostaje anonimowy dla recenzenta.
  5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem w przedmiocie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  6. Nazwiska recenzentów współpracujących są podawane do wiadomości raz w roku na łamach czasopisma.