PDFDrukuj

Wymogi redakcyjne

Wskazówki dotyczące opracowania materiałów przeznaczonych do publikacji


1.    Redakcja przyjmuje teksty opracowane komputerowo, zapisane na nośniku elektronicznym, w dowolnym edytorze tekstu w formacie doc, .docx. Wersje elektroniczne należy przesyłać na adres mailowy Redakcji - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.    Do materiałów (wszelkiego rodzaju, nie tylko artykułów) należy dołączyć opinię pracownika naukowego (co najmniej dr) pozytywnie odnoszącą się do jego publikacji (UWAGA! Odrębny formularz recenzji opinii prawnych dostępny w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej Kortowskiego Przeglądu Prawniczego), a także oświadczenia autorów o samodzielnym opracowaniu tekstu (zakładka „Do pobrania”). Opinię wraz z oświadczeniem należy przesłać w formie skanu.

3.    Objętość artykułu naukowego nie powinna przekraczać 30.000 znaków, glos i esejów 20.000 znaków, porad prawnych, sprawozdań oraz recenzji 10.000 znaków. Minimalna objętość artykułu naukowego to 20.000 znaków.


4.    Edycja tekstu - czcionka Times New Roman 12 pkt, z interlinią 1,5 wiersza (w przypadku przypisów 1 wiersz). Z lewej strony pozostawia się 25 mm marginesu. Tekst powinien być wyczyszczony z podwójnych spacji, spacji twardych, podwójnych akapitów.


5.    Na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu należy umieścić imię i nazwisko autora/autorów, nazwę reprezentowanej uczelni wyższej, także nazwę wydziału i instytutu/katedry/zakładu (w przypadków doktorantów), rok i rodzaj studiów (magisterskie, doktoranckie).

6.    Jedynym dopuszczalnym sposobem wyróżnienia tekstu jest pogrubienie.

7.    Pracę należy opatrzyć stosownym komentarzem w postaci przypisów dolnych. Odsyłacz cyfrowy (we frakcji górnej) należy umieścić bezpośrednio po fragmencie, do którego odnosi się przypis (przed kropką kończącą zdanie).

8.    Opis bibliograficzny publikacji drukowanych należy stosować wg następujących schematów:
a)    opracowania autorskie (należy podać wszystkich współautorów opracowania):
B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, Toruń 1993, s. 9.

b)       opracowania zbiorowe:
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49–71.

c)       fragmenty opracowań zbiorowych:
Markowski, J. Puzynina, Kultura języka [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49-71.

d)       artykuły z czasopism:
K. Krajewski, Spór o politykę karną w Polsce. Problem kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i alternatyw kary pozbawienia wolności, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2007, nr 54, s. 5 i nn.

Opis bibliograficzny publikacji zamieszczonych w Internecie należy uzupełnić zgodnie ze schematem:
J. Kosińska, Prawnokarna problematyka stalkingu [online], „Prawo i Prokuratura” 2008, nr 10, dostęp: 22.02.2010, http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2008/ 10/4kosinska.pdf.

9.    Praca powinna zawierać bibliografię uporządkowaną alfabetycznie.

10.    Do artykułów prosimy dołączyć krótkie (700-1600 znaków) streszczenie w języku angielskim, (streszczenie po polsku tylko w przypadku artykułów obcojęzycznych), słowa kluczowe – także po polsku i angielsku, a ponadto angielskie tłumaczenie tytułu pracy.

11.    Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-językowych.

12. W e – mailu przesłanym na adres mailowy Redakcji należy zamieścić w oddzielnych plikach:

  • Tekst publikacji odpowiadający wyżej wymienionym wymogom wraz z wymogami zawartymi w pkt 9 i 10,
  • Skan opinii pracownika naukowego ( patrz pkt. 2)
  • Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu tekstu (patrz pkt.2)
  • Biogram

Wyżej wymienione materiały należy przesłać łącznie w jednym e – mailu.

W przypadku niedostosowania się do wyżej wymienionych wymogów formalnych Redakcja odrzuca nadesłany tekst.

13. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów publikowanych na łamach czasopisma - Kortowski Przegląd Prawniczy.

14. W jednym numerze czasopisma mogą pojawić się artykuły odnoszące się do różnych dziedzin prawa.