Regulamin

Regulamin i zasady zaliczenia przedmiotu BIOCHEMIA z ELEMENTAMI CHEMII
dla studentów Wydziału Medycznego UWM w Olsztynie; kierunek: LEKARSKI

rok akademicki: 2013/14 i 2014/15

ZASADY OGÓLNE

 1. Przepisy wewnętrzne Katedry Biochemii są zgodne z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

 2. Zajęcia są przeprowadzane zgodnie z planem studiów zatwierdzonym przez Rektora UWM.

 3. Przedmiot Biochemia z elementami chemii dla kierunku LEKARSKIEGO jest przedmiotem dwusemestralnym i realizowany jest w drugim semestrze (letnim) na pierwszym roku studiów (20 godz. wykładów, 15 godz. seminariów oraz 45 godzin ćwiczeń laboratoryjnych) oraz w trzecim semestrze (zimowym) na drugim roku studiów (20 godz. wykładów, 15 godz. seminariów oraz 55 godzin ćwiczeń laboratoryjnych). Przedmiot kończy się egzaminem w sesji zimowej.

 4. Wszystkie formy zajęć (wykłady, seminaria i ćwiczenia laboratoryjne) są obowiązkowe.

 5. Student zobowiązany jest przybywać na zajęcia punktualnie. Spóźnienie się uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach.

 6. Nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności. Usprawiedliwieniu podlegają tylko nieobecności spowodowane nadzwyczajną sytuacją życiową potwierdzone stosownym zaświadczeniem (np. zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie od opiekuna roku). Brak usprawiedliwienia nieobecności skutkuje konsekwencjami opisanymi w części szczegółowej regulaminu kursu.

 7. Lista obecności dla poszczególnych grup jest stała. Studenci nie mogą zmieniać swoich grup bez zezwolenia.

 8. Na wszystkich formach zajęć studenci powinni nosić plakietkę z imieniem i nazwiskiem.

 9. Zgodnie z panującym obyczajem student nie powinni opuszczać sali zajęciowej bez pozwolenia.

 10. Podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej studenta (cząstkowej lub końcowej) niedopuszczalne jest używanie zewnętrznych źródeł informacji, bezpośrednie komunikowanie się z innymi studentami na sali oraz korzystanie z urządzeń elektronicznych pozwalających na kopiowanie treści testów lub służących do komunikacji z innymi osobami (telefony komórkowe powinny być bezwzględnie wyłączone!). Podczas sprawdzania wiedzy teoretycznej na stole dozwolone są tylko karta pytań i odpowiedzi oraz długopis. Niedostosowanie się do tego punktu regulaminu skutkuje przerwaniem sprawdzianu wiedzy danego studenta, usunięciem go z sali i jest równoznaczne z niezaliczeniem przeprowadzanego testu. Zgodnie z obowiązującymi na Uniwersytecie przepisami, przeciwko takim praktykom w stosunku do studenta może zostać uruchomione postępowanie dyscyplinarne.

 11. Ewaluacja wiedzy i umiejętności studenta w czasie trwania kursu oraz podczas egzaminu końcowego prowadzona będzie w systemie punktowym. Ocena semestralna studenta z poszczególnych form zajęć oraz z egzaminu końcowego będzie zgodna z polskim systemem klasyfikacji uczelnianej (5 = bardzo dobry, 2 = niedostateczny) i zależeć będzie od ilości zgromadzonych punktów w stosunku do maksymalnej ich liczby możliwej do zdobycia w danym semestrze (%). Przeliczenie wyniku uzyskanych punktów na ocenę następuje według schematu:

70 – 76 % – 3 (dostateczny)
77 – 82 % – 3 +
83 – 88 % – 4 ( dobry )
89 – 94 % – 4 +
95 – 100% – 5 (bardzo dobry)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI i ZALICZENIA PRZEDMIOTU

WYKŁADY

 1. Wykłady trwają 2 godziny dydaktyczne (po 10 spotkań w każdym semestrze) i odbywają się raz w tygodniu zgodnie z grafikiem zajęć studenta.

 2. Warunkiem zaliczenia wykładów z przedmiotu Biochemia z elementami chemii jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie wszystkich testów działowych.

TESTY DZIAŁOWE (KOLOKWIA)

 1. Testy działowe (zakresowe) mają na celu systematyczne przygotowanie studenta do egzaminu końcowego. Zaliczenie każdego z nich konieczne jest do uzyskania prawa przystąpienia do egzaminu końcowego.

 2. W czasie trwania kursu przewidziano 6 testów działowych.

 • w semestrze letnim 2 testy (02.IV.2014 and 21.V.2014)

 • w semestrze zimowym 4 testy (22.X.2014; 19.XI.2014; 17.XII.2014 i 14.I.2015)

 1. Obowiązujący na poszczególnych testach materiał obejmuje treści wykładowe i szczegółowo przedstawiony jest w „Zakresie zagadnień do testów działowych”.

 2. Każdy test złożony jest z około 40 pytań otwartych lub zamkniętych z jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi do wyboru spośród 5 możliwych. Z każdego testu student maksymalnie może otrzymać 40 pkt. (próg zaliczenia 28 pkt.).

 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie wiedzy i umiejętności skutkuje przyznaniem studentowi 0 pkt. i utratą jednej szansy na jego napisanie.

 4. W przypadku nie zaliczenia testu w pierwszym terminie student ma prawo do jego poprawy według zasad pierwszego terminu w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty pierwszego podejścia. Termin należy ustalić indywidualnie z prowadzącym ćwiczenia laboratoryjne.

 5. W przypadku gdy student nie zaliczy któregokolwiek testu (pomimo próby jego poprawy) ma on prawo przystąpić do testu warunkowego obejmującego całość materiału obowiązującego dla testów działowych w danym semestrze. Termin testu warunkowego ustalany jest indywidualnie, ale nie może być on późniejszy niż w ostatnim tygodniu semestru. Próg zaliczenia – 70%.

 6. Student traci prawo do pisania testu warunkowego jeśli nie zaliczy 3 testów działowych (pomimo próby ich poprawy) co równoznaczne jest z ostatecznym niezaliczeniem kursu Biochemii z elementami chemii.

SEMINARIA

 1. Poszczególne zajęcia seminaryjne trwają 2 godziny dydaktyczne i obejmują 8 spotkań w każdym semestrze (wg. grafiku zajęć studenta).

 2. Podczas zajęć seminaryjnych studenci będą omawiać wybrane zagadnienia biochemiczne z zakresu biochemii stanu zdrowia i choroby organizmu człowieka (według programu zajęć, 2-3 tematy jednorazowo).

 3. Na zajęciach powołane zostają 2-osobowe zespoły studenckie, których zadaniem jest wybrać 1 problem z zakresu tematów obowiązkowych, przygotować ustną prezentację z wykorzystaniem multimediów (zalecany format: Power Point 97-2003) i przedstawić ją w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć seminaryjnych. Po przedstawieniu wystąpienia kopię elektroniczną prezentacji należy pozostawić dla prowadzącego zajęcia.

 4. Prezentacja ustna powinna trwać około 25 minut. Ocenie podlegać będzie stopień wyczerpania tematu i zaangażowania studenta w czasie prezentacji oraz walory estetyczne prezentacji (max. 10pkt.).

 5. Każdorazowo do dyskusji prezentowanych zagadnień powinni być przygotowani wszyscy studenci, nie tylko grupa ekspertów przedstawiająca problem biochemiczny.

 6. W czasie trwania seminariów przewidziane są 2 sprawdziany wiedzy z zakresu obowiązkowych zagadnień omawianych na zajęciach. Sprawdziany będą miały formę testów złożonych z około 20 pytań otwartych lub zamkniętych z 1 lub więcej prawidłową odpowiedzią do wyboru. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia każdorazowo wynosi 20.

 7. Nieobecność studenta na zajęciach nie zwalnia go ze sprawdzianów teoretycznych. Zaliczenia te muszą się odbyć w możliwie najkrótszym terminie po ustaniu przyczyny nieobecności i po indywidualnym umówieniu się z prowadzącym zajęcia.

 8. W czasie seminariów istnieje możliwość zdobycia punktów dodatkowych (uznaniowych) za wyjątkowo aktywne uczestnictwo w dyskusji lub przygotowanie dodatkowej prezentacji ustnej na zaproponowany przez studenta temat mieszczący się w zakresie zagadnień biochemicznych wychodzących poza obszar wiedzy obowiązkowej.

 9. Ilość punktów możliwych do zdobycia przez studenta w czasie seminariów (suma max.) wynosi 50; (tj. 10 pkt za prezentację i 40 pkt z testów wiedzy i umiejętności). Próg zaliczenia seminariów wynosi 35 pkt.

 10. W przypadku braku zgromadzenia wystarczającej liczby punktów (70%), w uzasadnionych przypadkach i po uzyskaniu zgody koordynatora przedmiotu, student może podejść do zaliczenia całościowego programu seminariów. Termin zaliczenia warunkowego ustalany jest indywidualnie z osobą prowadzącą seminaria, przy czym musi on nastąpić przed końcem semestru. Nieuzyskanie 70% wyniku maksymalnego z testu warunkowego równoznaczne jest z niezaliczeniem seminariów i brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego.

 11. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta skutkuje przyznaniem mu 5 ujemnych punktów, które zostaną odjęte od sumy wszystkich punktów seminaryjnych zgromadzonych przez studenta w semestrze.

 12. W czasie zajęć niedozwolone jest zachowanie powodujące zaburzenie ich przebiegu (np. korzystanie z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych, czy materiałów w celach niezwiązanych z tematyką zajęć). W takiej sytuacji nauczyciel ma prawo wyprosić studenta z zajęć z zastosowaniem pkt.11.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

 1. Poszczególne ćwiczenia laboratoryjne trwają 4 godziny dydaktyczne i obejmują 11 spotkań w semestrze letnim oraz 14 spotkań w semestrze zimowym (wg. grafiku zajęć studenta).

 2. Student jest zobowiązany do noszenia na zajęciach praktycznych swojej własnej odzieży ochronnej (fartuch laboratoryjny) oraz obuwia na płaskiej podeszwie. Brak odpowiedniej odzieży ochronnej uniemożliwia udział w zajęciach.

 3. Na zajęciach student jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Brak ich przestrzegania skutkuje usunięciem studenta z zajęć.

 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność lub brak zachowania pkt. 2. lub 3. skutkuje przyznaniem studentowi 10 punktów ujemnych, które zostaną odjęte od sumy punktów laboratoryjnych zgromadzonych przez studenta w danym semestrze.

 5. Z poszczególnych zajęć praktycznych student uzyskuje maksymalnie 10 pkt. (łącznie: w semestrze letnim 110 pkt. i w semestrze zimowym 130 pkt.). W czasie trwania jednego ćwiczenia, student jednorazowo może uzyskać: max. 5 pkt. z zakresu wiedzy niezbędnej do wykonania ćwiczeń praktycznych (tzw. wejściówki) i max. 5 pkt. za wykonanie ćwiczenia (uzyskanie i interpretacja wyników oraz przedstawienie ich w formie pisemnej do weryfikacji przez prowadzącego zajęcia).

 6. Nieobecność studenta na zajęciach nie zwalnia go ze sprawdzianów teoretycznych („wejściówka”). Zaliczenia te muszą się odbyć w możliwie najkrótszym terminie po ustaniu przyczyny nieobecności i po indywidualnym umówieniu się z prowadzącym zajęcia.

 7. Zaliczenie ćwiczeń praktycznych następuje po uzyskaniu 70% punktów możliwych do zdobycia (tj. 77 pkt. i 91 pkt. w kolejnych semestrach)

 8. Jeśli student zgromadzi mniej niż 70% ogółu punktów z zajęć laboratoryjnych, aby uzyskać ich zaliczenie jest on zobowiązany:

 1. jeśli jego wynik jest wyższy niż 60% – poprawić każdy test (wejściówkę), który został napisany na mniej niż 3 punkty;

 2. jeśli jego wynik jest niższy niż 60% – przystąpić do poprawy całego teoretycznego zakresu materiału obowiązującego na zajęciach praktycznych (test warunkowy z zakresu materiału realizowanego na ćwiczeniach laboratoryjnych). Nieuzyskanie 70% maksymalnego wyniku z poprawy jest równoznaczne z brakiem możliwości zaliczenia ćwiczeń i w konsekwencji brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego.

EGZAMIN KOŃCOWY

 1. Prawo przystąpienia do egzaminu końcowego student uzyskuje po uzyskaniu zaliczenia z seminariów, ćwiczeń laboratoryjnych i wykładów.

 2. Egzamin końcowy ma formę pisemną i obejmuje zagadnienia omawiane podczas wykładów, seminariów oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Test będzie składał się z około 150 pytań zamkniętych z 1 lub więcej prawidłową odpowiedzią do wyboru spośród 5 możliwych (150 pkt.) oraz z około 5 pytań otwartych (20 pkt). Z zaliczenia końcowego student może uzyskać maksymalnie 170 pkt. Próg zaliczenia to 119 pkt (70%).

 3. Zwraca się uwagę, że student na egzamin końcowy powinien przyjść stosownie ubrany. Rzeczy osobiste (kurtki, torby, telefony) powinny być pozostawione na zewnątrz sali egzaminacyjnej. Niestosowne zachowanie studenta w czasie egzaminu (pkt. 9 i 10 zasad ogólnych regulaminu) skutkuje usunięciem studenta z sali egzaminacyjnej i jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

 4. W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie student ma prawo przystąpić do jego poprawy dwukrotnie według zasad obowiązujących w pierwszym terminie.

Zespół Biochemii Medycznej Badań Peptydów i Białek WBiB UWM Olsztyn