prof. Andrzej Wójtowicz

Andrzej Wojtowicz

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

Pokój 109
Telefon: (089) 524 65 90

Konsultacje

Bibliografia  publikacji po doktoracie (1977)
Ksiażki:
1977: Psychosocjologiczne problemy światopoglądu, Warszawa (praca doktorska, 1977)
1993: Osoba i transcedencja. K. Wojtyły antropologia wiary i Kościoła, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (habilitacja 1993).
1993: Antynomie transformacji w Polsce. Chrześcijaństwo – Mniejszości – Liberalizm(współred.),Warszawa: Polskie Towarzystwo Religioznawcze.
2004: Współczesna socjologia religii. Idee, założenia, programy, Tyczyn: WSSG
2004: Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego, (red:) Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Książki  po uzyskaniu tytułu profesora nauk humanistycznych
2005: Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, (red.)Warszawa-Tyczyn
2009: Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (współred).

Artykuły po doktoracie 

1983: Teologia mistyczna jako teologia podmiotu ludzkiego, „Studia Religioznawcze”, nr 17, s. 11-29.
1984: Przesłanki socjologicznych kategorii kultury religijnej, „Studia Religioznawcze”, nr 19, s. 231-249.
1990: The Problem of Definition of Religion in the Sociology of Religion: an Open Continuity, (w:) Studies on Religions in the Context of Social Sciences: Methodological and Theoretical Relations, Warsaw, s. 221-226.
1991: Religijność wsi dolnośląskiej. Studium wspólnoty lokalnej w procesie kształtowania się, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s. 115-127.
1992: Konflikt i ambiwalencja etycznego i etnocentrycznego wzoru religijności, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1, s. 131-145.
1992: Identyfikacja z Kościołem, parafią i kulturowym wzorem religijności, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1, s. 147-157.
1992: Religijność inicjacji i rekonstrukcji społecznych, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s. 47-54
1992: Religijność mieszkańców wsi jako teoretyczne zagadnienie socjologii religii, „Acta Universitats Wratislaviensis”, T. Socjologia, s.11-45
1993: Modele struktury społecznej a religijność na Śląsku, „Acta Universitas Wratilaviensis”, T.Socjologia, s. 71-78.
1993: Sakralizacja tożsamości. Religijność w procesie transformacji i detradycjonalizacji, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1, s. 95-102.
1993: Fenomenologia nieprawdy. Zasada antropologiczna w marksowskiej teorii religii, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s.25-38
1993: Mit nostalgiczny w socjologii, „Przegląd Religioznawczy”,nr 3, s.73-79
1993: Religijność i Kościół na Śląsku, (w:) Antynomie transformacji w Polsce, Warszawa, s. 161-170.

Artykuły po habilitacji
1994: Trudności operacjonalizacji w socjologii religii, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1, s.19-24
1994: Socjoekonomiczna interpretacja zachowań religijnych, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4, s. 5-19.
1995: Osoba i kultura w ujęciu Karola Wojtyły, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1830, T.Prace Kulturoznawcze, s.169-175
1995: O pewnych społeczno-kulturowych granicach religioznawstwa, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4, s. 151-157.
1996: Tekst Sakralny: pytania i hipotezy socjologiczne, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4,s.117-125.
1997: Katolicyzm w Polsce: modele i gry społeczne, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1, s.20-42.
1997: Założenia społecznej ekologii religijności, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3, s.79-88.
1999: Kościół – ograniczone sieci interakcyjne, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s.21-36.
1999: Koń, tygrys, ale również byk, róża i wicher, „Przegląd Religioznawczy” nr3, s.173-174
2000: Multikulturalizm, „Zeszyty Naukowe WSPS. Prace Katedry Nauk Społecznych”, s.11-22
2000: Tożsamość i różnica. Religijność Polaków jako zasada strukturalizacji,  „Przegląd Religioznawczy”,nr 1, s. 31-53.
2001: Odzyskany okrąg ziemi, śmierć, fabuły sakralne: podróż ku miastu, (w:) Człowiek i kultury (red. Z. Stachowski),Warszawa-Tyczyn: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, s.223-243
2001: Założenia do projektu porównawczej historii sekularyzacji religii światowych, (w:) Dyktat, protest i integracja w kulturze, Z. Stachowski (red.), Warszawa- Tyczyn, s.191-214, także w: „Przegląd Religioznawczy”, nr 3-4, s. 127-146.
2001: Etos pracy w kontekstach religijnych,  „Przegląd Religioznawczy”, nr 4, s. 41-55.
2002: Pewien sposób pomiaru różnic dobrobytu społecznego. Założenia, kategorie, procedury,„Saeculum Christianum” 9 nr 2, s.285-299
2002: The Social Context of the Church Realities and the Catholic Identity in Poland, “Przegląd Religioznawczy”, nr 1, s. 33-46.
2002: Badania jakościowe i ich związek z badaniami ilościowymi. Projekt morfologii religijności, (w:) Metodologiczne problemy badań nad religijnością. Studia socjologiczno-religijne, Mariański J., Zareba S. (red.), Ząbki: Apostolicum, s.53-65.
2003: Społeczne i paradygmatyczne warunki współczesnej socjologii religii, „Ateneum Kapłanskie”, T. 141. z.1 (566), s. 20-33.
2003:  Zarys projektu porównawczej socjologii religii, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3, s.51-61.
2004: Uniwersalne i lokalne. Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego, (w:) Socjologia religii ks. Władysława Piwowarskiego,( A. Wójtowicz, red), Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, s. 7-19
2004: Etos pracy w kontekstach religijnych, (w:) Praca a bezczynność zawodowa, Z. Stachowski (red.), Tyczyn, s.9-22
2004: Akademia Teologii Katolickiej, (hasło w:) Leksykon Socjologii Religii. Zjawiska-badania-teorie, M. Libiszowski-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Warszawa: Verbinum, Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa, s. 5-6.
2004: Archives de Socjologie des Religieuse, (hasło w:) jak wyżej,  s. 20
2004: Dechrystianizacja, (hasło w:) jak wyżej,  s. 65-66.
2004: Desakralizacja, (hasło w:) jak wyżej,  s. 76-77.
2004: Glock, Charles Young, (hasło w:) jak wyżej,  s. 131.
2004: Herberg, Will, (hasło w:) jak wyżej,  s. 135-136.
2004: Moberg, David, (hasło w:) jak wyżej,  s. 246-247.
2004: O’Dea, Thomas F., (hasło w:) jak wyżej,  s. 270-271.
2004: Socjologia religii, (hasło w:) jak wyżej,  s. 380-386.
2004: Struktura teorii religii, (hasło w:) jak wyżej,  s. 403-404.

Artykuły po uzyskaniu tytułu profesora nauk humanistycznych

2004: Kościół jako struktura silna. Model pojęciowy, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3, s. 3-20
2005: Paradygmaty i teorie. Z badań podstaw socjologii religii, (w:) A. Wojtowicz (red.) Kultury religijne. Perspektywy socjologiczne, Warszawa- Tyczyn
2005: Teoretyczny i i metodologiczny sens kategorii statusu, (w:) Człowiek i społeczeństwo w dobie przemian. Księga pamiątkowa dla ks. Profesora Tadeusza Wołoszyna SJ w 70 rocznicę urodzin, A. Wołk (red.),Warszawa: Instytut Socjologii UKSW, s.278-290
2005: Kościół jest strukturą silną: rozwiniecie modelu podstawowego, „Społeczeństwo i Kościół”, T.2. s. 73-106
2007: Płynny Kościół w płynnej modernizacji , (w:)Religia i religijność w warunkach globalizacji,M.Libiszowska-Żółtkowska (red.), Kraków: Nomos, s.159-172
2007:  Z badań podstawowych w socjologii religii. Wieloparadygmatyczność programów,  „Uniwersyteckie czasopismo socjologiczne”, nr 1, s.4-29; www.socjologia.uksw.edu.pl/images/uczs_2007
2007: Konstrukcjonizm  społeczny w badaniach religii społeczeństw nowoczesności, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1(223), s. 47-64.
2008: Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej, na przykładzie  organizacji PAK  (Pątnów – Adamów – Konin). Studium z socjologii dynamiki organizacyjnej, „Uniweresyteckie Czasopismo Socjologiczne”, nr 2, s.73-102; www.socjologia.uksw.edu.pl/images/uczs_2008_nr _2
2008: Konstrukcjonizm społeczny w badaniach religii: idee, tematy, realizacje, (w:) Studia z nauk społecznych i humanistycznych, J. Juchnowski, M. S. Wolański (red.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 149-173
2008: Naturalizm religijny, (w:) Oblicza religii i religijności, I. Borowik, J. Doktór, M. Libiszowska- Żółtkowska (red.), Kraków: Nomos, s. 33-47.
2008: Historia i teologia religii – nowe perspektywy, „Przegląd Religioznawczy”, Nr 3(229), s.53-70
2009: Społeczne warunki dysfunkcjonalizacji systemowej w elektroenergetyce polskiej, na przykładzie  organizacji PAK (Pątnów – Adamów – Konin). Studium z socjologii dynamiki organizacyjnej, (w:) Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, P.Ruszkowski, A.Wójtowicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.188-226
2009: Elektroenergetyka w perspektywie socjologii zmiany organizacyjnej, Grupy interesów a prywatyzacja elektroenergetyki, P.Ruszkowski, A.Wójtowicz (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s.227-238.
2009:  Standardowe i niestandardowe modele religii, religijności, sekularyzacji: podstawowe problemy współczesnej socjologii religii, (w:) Socjologia życia religijnego w Polsce, S. H.Zaręba (red.), , Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s.72-93.
2009: W stronę nowych horyzontów socjologii religii: społeczne konteksty zmian, (w:) Współczesne oblicza religii, F. Kampka (red.), Warszawa:  Wydawnictwo SGGW, s.21-42.
2009: Ideologie prywatyzacji i indywidualizacji religii. Duchowość wśród narzędzi nowoczesnego konsumeryzmu, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1(231), s.21-32( ukazał się w 2010).
2010:  Ludzie Kościoła wobec wyzwań wczesnej modernizacji , (w:) Modernizacja Polski, W. Morawski (red.), Warszawa:  Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 671-698.
2010:  Historia i teologia religii: nowe perspektywy, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3(229), s.53-70 (ukazał się w 2010).
2010: Duchowość czyli kolonizacja religii, (w:) Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, M. Libiszowska-Żółtkowska i S. Grotowska (red.), Kraków: Nomos, s. 35-44.
2010: Duchowość w strukturze zmian religijności: od modernizacji do postmodernizmu, (w:) W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie. Księga Pamiątkowa Ad sapientiam cordis Księdzu Profesorowi Januszowi Mariańskiemu, J.Baniak (red.), Kraków: Nomos, s. 147-162.
2010: Pisanie utopii, (w:) Wirtual. Czy nowy wspaniały świat, K.Korab (red.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 68-84.
2010: Hierokracja w modelach kościoła. Z pojęć  socjologii populacji kościelnej, (w:) Laikat i duchowieństwo w kościele polskim. Problem współistnienia i dialogu, J.Baniak (red.) Poznań: Wydawnictwo UAM, s.253-264.
2011: Koncepcja socjologii religii Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. Społeczne składnie religii i religijności, (w:) Między socjologią a religioznawstwem w teorii i badaniach Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Religioznawcze, s.45-60.
2011: Socjologia religii na Światowym Kongresie Socjologicznym w Goeteborgu 2010. Tematy i rozwinięcia, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2/236, s. 101-116
2011: Efekt denominacyjny katolicyzmu polskiego, „Przegląd Religioznawczy”, Nr3/237, s. 89-104
2012: Filantropia i wolontariat, czyli nowa dziedzina gospodarki, (w:) Społeczne światy wartości, A.Kolasa-Nowak, W.Misztal (red.), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, s.329-343
2011: Nowe środowiska i kategorie religii, „Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s. 33-48,
2011: Kulturowa socjologia religii w perspektywie religioznawstwa porównawczego, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3, s. 33-54.
2012: Religie globalne: zróżnicowanie i dynamika zmian, (w:) W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, I. Borowik (red.), Kraków: Nomos, s.21-38.

Wybrane recenzje:

1992: Dictionary of Superstition.Oxford 1986, “Przegląd Religioznawczy”, nr 1.
1992: J. M. Bocheński. Logika religii. Warszawa 1990. “Przegląd Religioznawczy”, nr 1
1993: Religions sans frontieres? Present and Future of Migration, Culture and Communication. Roma “Przegląd Religioznawczy”, nr 3

Tłumaczenia

1993: Luther H. Martin, Reflections on Religion and Power and on their Relationship, “Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s.67 –75
1993: A.Gounelle, Trois christologies, „Przegląd Religioznawczy”,nr 4, s. 45-57
1995: S.Marcos, Missionary Activity in Latin America: Confesion Manuals and Indigenous Eroticism “Przegląd Religioznawczy”, nr 2, s.111-122

Komentarze są wyłączone.