dr Stanisław Burdziej

S_BurdziejPracownicy

dr Stanisław Burdziej

Pokój 123
Telefon: (89) 524 65 78
Konsultacje

CV in English

CV  jęz. polski
Office address: Katedra Socjologii, Warmia and Mazury University, Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn, Poland
E-mail: stanislaw.burdziej@wp.pl
Positions held: Assistant Professor of Sociology (October 2008 – present) Warmia and Mazury University in Olsztyn, Department of Social Sciences

Zajmowane stanowiska
Paźdz. 2008 – obecnie    adiunkt w Katedrze Socjologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Stypendia i staże:

4-24 XI 2013 Oxford University, Center for Socio-Legal Studies, Academic Visitor
VII 2007- I 2008 Institute for Human Sciences in Vienna, Austria,  Jozef Tischner Junior Visiting Fellowship
IX-X 2006 John F. Kennedy Institute, Freie Univeristät Berlin, Junior Research Grant
X 2004 – IX 2005 Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Germany
II-VI 2000 University of Florence, Italy, SOCRATES/ERASMUS scholarship

Udział w badaniach:
2014-2017 „Pilotażowe wdrożenie modelu „Community Court” w Polsce jako instytucjonalnego pomostu pomiędzy wymiarem sprawiedliwości, organami samorządowymi i organizacjami społecznymi ułatwiającego realizację sprawiedliwości naprawczej w praktyce”, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr IS-1/039, wysokość środków: 844 170 zł – wykonawca.
2014-2015 „Partycypacja, deliberacja, alienacja – legitymizacja władzy sądowniczej wspołeczeństwie obywatelskim”; grant Narodowego Centrum Nauki nr 2013/09/D/HS6/00937; wysokość środków: 82 238 zł – kierownik projektu.
2013-2014 „Stań przed sądem – przekonaj się sam”, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wysokość środków: 313.000 zł, Fundacja Court Watch Polska, Nr 0289/D/3/2012 – kierownik projektu.
2013 “Legitimacy and accountability of the judiciary in late modernity – the case of Poland”, grant dla młodych pracowników nauki na Wydziale Społecznym UWM, nr grantu: 0909-0882; wysokość środków: 5.000 zł – kierownik;
2013 „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych”, finansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Fundacja Court Watch Polska, nr 410/D/3/2012 – raport cząstkowy z badań); wysokość środków: 524.000 zł – wykonawca;
2012 „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” – projekt realizowany przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie ze środków PO KL; przygotowanie raportu z badań jakościowych i ilościowych; wysokość środków: 6.528.477,79 zł.
2010-2014 „Obywatelski monitoring sądów rejonowych” – projekt realizowany przez Fundację Court Watch Polska i finansowany przez Fundację Batorego; koncepcja, wywiady, analiza danych, współredakcja raportów.
2011 „Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce” – projekt Instytutu Spraw Publicznych dla Transparency International – ocena przejrzystości pracy polskiego wymiaru sprawiedliwości w oparciu o wywiady oraz analizę dokumentów; napisanie rozdziału raportu nt. sądownictwa.
2009 – 2010 „Ujawnienie mechanizmów lobbingu na szczeblu samorządu terytorialnego” – projekt Instytutu Spraw Publicznych; zebranie materiałów, wywiady oraz (opublikowany) raport cząstkowy z woj. kuj.-pom.
2009-2010 Udział w projekcie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr GR001 „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”; przygotowanie opracowania pt. Korupcja, klientelizm i nieformalne struktury władzy we Włoszech – stan badań oraz współorganizacja konferencji międzynarodowej nt. konfliktu interesów, której efektem jest m.in. współredagowana przez mnie (z J. Szalacha) praca zbiorowa pt. Conflict of Interest in Central and Eastern Europe (2011).
2001 samodzielna wyprawa badawcza do Hiszpanii – obserwacja uczestnicząca pielgrzymki do Santiago de Compostela
2001 współorganizacja i udział w studenckiej socjologicznej wyprawie naukowej do Armenii (badania nad migracjami)

Zainteresowania badawcze:
Socjologia prawa / monitoring sądów / partycypacja obywatelska / społeczeństwo obywatelskie / legitymizacja

Wykształcenie:

2003-2008 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, studia doktoranckie, kierunek: socjologia
2004-2005 Heidelberg Center for American Studies, Universität Heidelberg (Niemcy), MA in American Studies
1998-2003 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny; kierunek: socjologia (ocena końcowa – 5)
2001-2004 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny; kierunek: filologia włoska (licencjat)

Znajomość języków obcych:

 • angielski – biegła w mowie i piśmie,
 • włoski – biegła w mowie i piśmie,
 • francuski – podstawowa
 • niemiecki – podstawowa

Wykładane przedmioty:

 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Historia socjologii
 • Socjologia prawa
 • Religia i polityka/ Stosunki państwo-kościół w wybranych krajach
 • Medical sociology
 • Sociology of law
 • Introduction to Contemporary Polish Society (kurs dla studentów Erasmusa)

Publikacje (wybrane):
a) książki:

1.Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych. Studium socjologiczne retoryki religijnej Billa Clintona i George’a W. Busha, Krakow: Nomos, 2009, ss. 193.
2.W drodze do Santiago de Compostela: Portret socjologiczny pielgrzymki, Kraków: Nomos, 2005, ss. 160.
3.Droga św. Jakuba. Przewodnik pielgrzyma do Santiago de Compostela, Toruń: Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2004 (z W. Miszewskim i P. Rochmanem).

b) redakcja książek:
1.Conflict of Interest in Central and Eastern Europe (z J. Szalachą), Poznań: Zysk i S-ka, 2011.
2.Obywatelski monitoring sądów rejonowych w Polsce 2010/2011, (z B. Pilitowskim), Toruń: Fundacja Court Watch Polska, 2011, ss. 160.
3.Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych 2011/2012, (z B. Pilitowskim), Toruń: Fundacja Court Watch Polska, 2012, ss. 180.
4.Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych 2012/2013, (z B. Pilitowskim), Toruń: Fundacja Court Watch Polska, 2013, ss. XXX (w druku).
5.Court Monitoring Methodology, (z B. Pilitowskim), Toruń: Court Watch Poland Foundation (przy wsparciu OBWE), 2013, pp. 58, ISBN 978-83-934081-3-9.

c) artykuły:

1.Sociological and Theological Imagination in a Post-secular Society, “Polish Sociological Review” (w druku)
2.Przejrzystość, jawność, autorytet: nieformalne ograniczenia zasady jawności postępowania w polskiej praktyce sądowej, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” nr 22/2013, s. 79-97;
3.Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2013, ss. 169, http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPBeneficjencifinal16.04.13.pdf.
4.Religia obywatelska, [w:] Piotr Burgoński i Michał Gierycz (red.), Polityka i religia, (w druku);
5.Obywatelski monitoring rozpraw sądowych – doświadczenia polskie i zagraniczne, [w:] G. Motyka i R. Stec (red.) Socjologia administracji in statu nascendi, Warszawa 2013: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 49-62.
6.Obywatelski monitoring sądów. Idea i wyniki badań, „Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich” nr 4(10)/2012, s. 235-239 (z B. Pilitowskim).
7.W stronę „chrześcijańskiej Ameryki”: geneza i światopogląd chrześcijańskiego rekonstrukcjonizmu w Stanach Zjednoczonych, „Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 3, s. 69-81;
8.Sądownictwo, [w:] Aleksandra Kobylińska, Grzegorz Makowski, Marek Solon-Lipiński (red.) Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce: raport z monitoringu, Warszawa 2012: Instytut Spraw Publicznych/Transparency International, s. 90-102.
9.From conflicting interests to conflict of interest. A sociological perspective on an anti-development phenomenon, [w:] S. Burdziej, J. Szalacha (red.), Conflict of Interest in Central and Eastern Europe, Poznań: Zysk i S-ka, 2011, s. 9-25 (z J. Szalachą).
10.Conflict of Interest as a Research-Analytical Category, w: Zdenka Mansfeldova, Heiko Pleines (red.) Informal relations from democratic representation to corruption. Case studies from Central and Eastern Europe, Changing Europe book series vol. 8, Stuttgart: Ibidem Publishers, 2011, s. 41-52 (z Piotrem Stankiewiczem);
11.Znaczenie kontekstu – wokół „Essential Killing, [w:] Marek Sokołowski (red.) Artystyczne poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 201-207.
12.Korupcja, klientelizm i nieformalne struktury władzy we Włoszech – stan badań, w: Władza i interesy. Szkice o bezpieczeństwie państwa w perspektywie socjologicznej (red. K. Pietrowicz, P. Stankiewicz), Poznań 2012: Zysk i s-k, s.257-290.
13.Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana – perspektywa tłumacza, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, t. VV, nr 2, s. 46-53.;
14.Pułapki socjologicznej mantry. Uwagi na marginesie Petera L. Bergera Zniechęcenia do socjologii, „Stan rzeczy” nr 1, 2011, s. 185-192.
15.Wokół Analizy ramowej Goffmana, w: E. Goffman, Analiza ramowa, Kraków: Nomos, 2010, s. XLIX-LX.
16.Przyszłość Portu Lotniczego w Bydgoszczy [w:] Grzegorz Makowski (red.), Lobbing w samorządzie województwa. Raport z badań i monitoringu, Warszawa 2010, Instytut Spraw Publicznych, s. 186-203.
17.Socjologia postsekularna? “Studia Socjologiczne”, t. 2, 2010, s. 89-108.
18.‘Publiczne’ prawo – ‘prywatna’ moralność? “Socjologia religii”, t. 8, 2009, s. 57-66.
19.Christianity and Democracy: A Marriage of Reason? „Journal of Interdisciplinary Studies”, Vol. XXI, 2009, 66-82.
20.Zarządzanie reputacją w Internecie – aspekty społeczne i polityczne, [w:] Marek Sokołowski (red.) Media a komunikowanie polityczne, Toruń, 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 264-276.
21.Civil Religion and the Sources of Legitimacy. W: Human Ends and the Ends of Politics, red. Martin Black and Kirsten McKillop, Vienna, „IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences”, Vol. 23. 2009. http://iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=696&Itemid=276.
22.Voice of Disinherited? Religious Media After the 2005 Presidential and Parliamentary Elections in Poland,  „East European Quarterly” vol. 42, no. 2, 2008, s. 207-221.
23.Pilgrims in the world of fate – pilgrims in the world of choice. Pilgrimages to Częstochowa and Santiago de Compostela and New Age spirituality, “Journal of Alternative Spirituality and New Age Studies”, vol. 4/2008, s. 42-50.
24.“Jedną nogą na chrześcijańskiej ścieżce”. Współczesna pielgrzymka do Santiago de Compostela w perspektywie socjologicznej. [w:] Tomasz Ratajczak (red.) Podróżnicy – fundatorzy – święci. Poznań 2008, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 111-116.
25.Religia jako źródło kapitału społecznego, „Trzeci sektor” nr 15/2008, s. 23-27.
26.Demokraci, Republikanie i ‘Boża luka’, „Res Publica Nowa”, wiosna/lato 2008, nr 192, ss. 153-156.
27.Liberalna demokracja wobec religii – dylematy amerykańskie, w: Piotr Kryczka i Ryszard Maciołek (red.) 2008. Dylematy współczesnego liberalizmu: zbiór studiów, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
28.Dispute on Evolution in the American School: On the Social Causes of Antievolutionism in the USA , “Kultura i Edukacja” 2008, nr 5(69), ss. 91-101.
29.Amerykański czy europejski wyjątek? Sekularyzacja w USA, „Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny” 2009/2010, nr 5, 197-209.
30.Wpływowa mniejszość? Radio Maryja a społeczeństwo obywatelskie, w: Janusz Mucha i Bożena Pactwa (red.), 2008. „Status mniejszościowy” i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, s. 183-198, przedruk w: „Znak” nr 9/2008, ss. 17-28.
31.Pielgrzymi świata losu – pielgrzymi świata wyboru. Duchowość New Age a pielgrzymki do Częstochowy i Santiago de Compostela, w: Katarzyna Leszczyńska i Zbigniew Pasek (red.), Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, Kraków 2008, Nomos, s. 138-148;
32.Od „religii obywatela” Jeana J. Rousseau do civil religion Roberta N. Bellaha. Wokół koncepcji religii obywatelskiej, „Kultura i Społeczeństwo” nr 3/ 2007, ss. 115-132;
33.Prezydenci Stanów Zjednoczonych wobec religii, „Athenaeum. Political Science” 2007, nr 18, s. 272-286.
34.Spór o ewolucję w szkole amerykańskiej – o społecznych przyczynach antyewolucjonizmu w USA, “Kultura i Edukacja” 2007, nr 1, ss. 66-74.
35.Religia obywatelska a tożsamość narodowa w Stanach Zjednoczonych, „Sprawy Narodowościowe”,  R. 2006, z. 28, s. 103-118.
36.Religion and Politics: Religious Values in the Polish Public Square Since 1989, in: “Religion, State, and Society”, Vol. 33, No. 2/ 2005, pp. 165-174.
37.Stanisława Pstrokońskiego zapomniany projekt Wspólnoty Europejskiej z roku 1945, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t. 5, nr. 3 (25), maj-czerwiec 2005, s. 119-132;
38.Stanisław Pstrokoński’s Forgotten 1945 Plan for a European Community, „Polish Foreign Affairs Digest” T. 5 Nr 3(16)/ 2005: 153-166;
39.Camino de Santiago – między chrześcijaństwem a New Age, „Paedagogia Christiana”, nr 2 (14) 2004, s. 71-80.
40.„Chciałbym żyć w epoce prawdziwych podróży” (Claude Lévi-Strauss). O desakralizacji podróży w epoce globalnej wioski, „Dialogi Polityczne”, nr 3-4/2004, s. 183-192.
41.Separacja czy dialog? Religia i polityka w koncepcji Richarda J. Neuhausa i innych neokonserwatystów, „Dialogi Polityczne”, nr 3-4/2004, s. 125-132.
42.Renesans Drogi św. Jakuba – spojrzenie socjologa, „Przegląd Powszechny”, nr 2/2003, ss. 209-216.

c) publicystyka

1.Wymiar sprawiedliwości dla obywateli, „Rzeczpospolita” z dn. 06-11-2013 (z B. Pilitowskim),
2.Tuleya poszedł za daleko, „Rzeczpospolita” z dn. 28-01-2013 (z B. Pilitowskim), s. C8.
3.Czy wyroków sądu się nie komentuje, „Rzeczpospolita” z dn. 25-06-2012 (z B. Pilitowskim).
4.Sądy pod lupą obywateli, „Nowy Obywatel. Kwartalnik na rzecz sprawiedliwości społecznej”, (z. B. Pilitowskim), zima 2012, nr 7(58), s. 77-83.
5.Blaski i cienie kapitału społecznego, „Znak” nr 1/2011, s. 16-22.

d) recenzje

1.Racjonalnie o władzy, rządach prawa i demokracji, “Studia Socjologiczne” nr 2/2011, s. 231-239.
2.Zrozumieć fundamentalizm. Wokół książki Gillesa Kepela, „Znak” nr 10/2010, s. 140-142
3.(rec.) José Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków 2005, Nomos, w: „Kultura i Społeczeństwo” nr 2/2007, ss. 245-250.
4.Marek Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w Teczkach Bezpieki [Denouncing Wojtyla. Karol Wojtyla in Polish Communist Secret Service Records], „Religion and Society in Central and Eastern Europe” Volume 2, 2006, ISSN 1553-9962. http://rs.as.wvu.edu/Burdziej.htm.
5.(rec.) Robert Jewett i John Shelton Lawrence, Captain America and the Crusade Against Evil: The Dilemma of Zealous Nationalism. Grand Rapids and London 2003, Eerdmans, ss. 392, „Paedagogia Christiana” nr 1(15)/2005, s. 256-259.
6.(rec.) Dominika Motak, Nowoczesność i fundamentalizm, Kraków: Nomos, w: „Kultura i Społeczeństwo” nr 2/2004, s. 217-221 .
7.(rec.) Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, w: „Kultura i Edukacja” nr 3/2004, s. 102-106.
8.(rec.) Charles Taylor, Oblicza religii dzisiaj, tłum. Adam Lipszyc, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2002, ss. 89, „Paedagogia Christiana”, nr 1(11)/2003, ss. 250-252.
9.(rec.) Jan Paweł II, Europa zjednoczona w Chrystusie, wybór i opracowanie: Leszek Sosnowski i Gabriel Turowski, Kraków 2002, Wydawnictwo „Biały Kruk”, ss. 432, „Paedagogia Christiana” nr 2(12)/ 2003, s. 212-213.
10.Pielgrzym Coelho? – (rec.) Paulo Coelho, Pielgrzym, Warszawa: Świat Książki, „Miejsca Święte” nr 11(83)/2003, s. 46.

Ważniejsze tłumaczenia naukowe:
1.Patrick Baert and Filipe Carreira da Silva, Teoria społeczna w XX wieku i później [Social Theory in the Twentieth Century and Beyond], Kraków: Nomos, 2013;
2.Merdith McGuire, Religia: kontekst społeczny [Religion: the Social Context] Kraków: Nomos, 2013, s. 454, ISBN 978-83-7688-109-6.
3.Amitai Etzioni, Społeczeństwo aktywne [The Active Society], Kraków: Nomos, 2012;
4.Jeffrey Alexander, Znaczenia społeczne [Social meanings], Kraków: Nomos, 2011 (z J. Gądeckim).
5.Erving Goffman, Analiza ramowa: Esej z organizacji doświadczenia [Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience], Kraków: Nomos, 2010.
6.Lewis A. Coser, Funkcje konfliktu społecznego [The Functions of Social Conflict], Kraków: „Nomos”, 2009.

Możliwość komentowania została wyłączona.