dr Beata Tomaszewska-Hołub

Pracownicy

beata

dr Beata Tomaszewska-Hołub

Pokój 125
Telefon: (89) 524 65 74
e-mail:  bethol(et)wp.pl

 

 

 

 

 

 

 

I. Wykształcenie:

 • 1995 – tytuł magistra socjologii, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 1995 – 1996 – Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie
 • 2003 – stopień doktora nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

II. Działalność dydaktyczna:

 • ekonomia
 • podstawy marketingu i badań rynkowych
 • systemy, struktury i procesy społeczne
 • socjologia organizacji
 • socjologia gospodarki i konsumpcji
 • społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości
 • polityka społeczno-gospodarcza
 • organizacja i zarządzanie
 • socjologia pracy socjalnej

III. Działalność organizacyjna:

 • członek Pracowni Badań Społecznych Katedry Socjologii
 • opiekun Koła Naukowego Socjologów 40+
 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013) oraz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego (2013, 2005)
 • opiekun II roku socjologii
 • Członek Komitetu Naukowego Konferencji „Nauki o polityce a nauki o bezpieczeństwie” 9.03.2016 organizator WSPol w Szczytnie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Udział w organizacji i obsługa pikniku na 15 -lecie UWM w dniu 31 maja 2014
 • członek ZNP

IV. Działalność naukowo-badawcza:
a. zainteresowania badawcze

 • socjoekonomia
 • socjologia organizacji
 • socjologia problemów społecznych i bezpieczeństwa społecznego
 • polityka społeczna

b. udział w projektach badawczych
Samodzielna realizacja i współudział w realizacji projektów dla:
1. Telekomunikacja Polskiej S.A. w zakresie:

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników TP S.A.; Olsztyn 2002, ((koordynator badań i wykonawca)
 • Funkcjonowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowników TPS.A., Olsztyn-Warszawa 2002, (koordynator badań i współwykonawca)

2. Urząd Miasta Ostróda w zakresie:

 • Badania marketingowe pt. Wizerunek miasta Ostróda w opiniach turystów – Ostróda 2007, (koordynator badań i wykonawca)

3. Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie w zakresie:

 • Projekt LEONARDO DA VINCI, Uczenie się przez całe życie, luty-marzec 2012, (szkoleniowiec)

4. Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu w zakresie:

 • Projekt badawczy, Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu REGIONALNY BAROMETR GOSPODARKI, wrzesień-listopad 2009, (współwykonawca)
 • Projekt badawczy, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko- mazurskiego, listopad 2009, (ekspert)

c. udział w konferencjach

 • Tomaszewska-Hołub Beata, Realizacja potrzeb, jako specyficzny katalizator bezpieczeństwa społecznego seniorów, IV Międzynarodowa Konferencję Naukowa z cyklu Administracja publiczna; Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Ostromecko k. Bydgoszczy 10-11 marzec 2016
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Bezpieczeństwo osób starszych, jako problem badawczy nauk społecznych, Konferencja Naukowa, Nauki o bezpieczeństwie a nauki o polityce. Szczytno 8-9 marzec 2016
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Lokalne problemy społeczne w publicystyce „Posłańca Warmińskiego” w pierwszej dekadzie XXI w., Ogólnopolska konferencja naukowa, Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, Olsztyn 20 – 21 maj 2015
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Swoiste problemy badawcze socjoekonomii, Seminarium Naukowe, Metodologia badań w naukach humanistycznych i społecznych, Łowicz, 5 marzec 2015
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Nadzieje, oczekiwania, dyskusje – wybory samorządowe 1990-2014, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Administracja publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego AD 2014, Ostromecko k. Bydgoszczy 8 grudzień 2014
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Uwarunkowania i przemiany bezpieczeństwa społecznego osób starszych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Społeczeństwo dla wszystkich kategorii wiekowych – możliwości i bariery, Olsztyn 17 październik 2014
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Zbiorowi aktorzy życia publicznego na przykładzie ruchu „Ratujmy maluchy” – dyskurs medialny i odbiór społeczny, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, Olsztyn 20 maj 2014
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Model biurokracji wg M. Webera i M. Croziera, Konferencja Naukowa, Prawo do dobrej administracji – a jakość administracji publicznej, Kętrzyn 12 maj 2012
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Starzenie się i starość- zarys problemu, X Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Przestrzenie życia współczesnych rodzin, Olsztyn 24-25 maj 2012
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Proces starzenia się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna IPiSS, Regionalne uwarunkowania rynku pracy, Olsztyn 22-23 wrzesień 2012
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Ciukszo Danuta, Aktualny stan i perspektywy rozwoju nowej gospodarki, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Społeczeństwo Sieci – Gospodarka Sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 16-18 maj 2011
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Wypędzeni, wysiedleni, uciekinierzy jako problem badawczy, Vertreibung, Verständigung, Verzeihung, Ostseeakademie, Lübeck-Travemünde, Niemcy 25 – 27 czerwiec 2011
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Domaszewicz Wacław, „Grey hair of humanity” – the aspects of ageing of society, VII Annual International Scientific Conference, New Dimension in the Development of Society, Jelgava, Latvia 5-6 październik 2011
 • d. wybrane publikacje
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Kapitał ludzki i kapitał społeczny na rynku pracy, [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Ekonomia nr 2, red. T. Malec, Olsztyn 2009, s. 156-161, ISSN 1899-9344.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, (Rec. wyd.) Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województw warmińsko-mazurskiego w kontekście, zarządzania zmianą gospodarczą, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-61694-06-9.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Sikora Ewa, Prospects of local development for example of warmińsko-mazurskie province, [w:] New Dimensions in the Development of Society, Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences, red. Janis Abele, Jelgava, Latvia 2008, s. 169-175, ISBN 978-9984-784-92-2
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Czas, jako zasób i zasoby czasu w społeczeństwie ponowoczesnym, [w:] Wartości w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, (red.) W. Muszyński, Wyd. Sowadruk, Warszawa 2010, s. 85-96, ISBN 978-83-928587-1-3.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Zasoby w rodzinie a jakość życia, [w:] Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, (red.) W. Muszyński Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 119-137, ISBN 978-83-7611-936-6.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Ciukszo Danuta, Aktualny stan i perspektywy rozwoju nowej gospodarki, [w:] Społeczeństwo Sieci – Gospodarka Sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, (red.) S. Partycki, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 453-467, ISBN 978-83-77-02-220-7.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Domaszewicz Wacław, „Grey hair of humanity” – the aspects of ageing of society, [w:] New Dimensions in the Development of Society Proceedings, Latvia University of Agriculture Faculty of Social Sciences, (red.) Gunars Brazma, Jelgava 2012, s. 316-324, ISBN 978-9984-48-052-7.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Gospodarcze determinanty rozwoju demokracji w Polsce po 1989r., [w:] Między aprobatą a odrzuceniem. Demokracja polska w publicystyce i praktyce politycznej XX i XXI wieku, (red.) M. Strzelecki, Wyd. WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 317-327 ISBN 978-83-87867-78-2.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Proces starzenia się społeczeństwa a rynek pracy w Polsce, [w:] Regionalne uwarunkowania rynku pracy, (red.) A. Organiściak-Krzykowska, Wyd. IPiSS i UWM, Warszawa-Olsztyn 2012, s. 37-54, ISBN 978-83-61125-71-6.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Starzenie się i starość – zarys problemu, [w:] Przestrzenie problemów współczesnych rodzin, (red.) W. Muszyński, Warszawa 2012, s. 178–193. ISBN 978-83-928587-7-5.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w społeczeństwie ryzyka i niepewności, [w:] Podstawowe problemy bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa, (red.) A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb, Ełk 2013, s.34-53 ISBN 978-83-932027-3-7.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Patologie społeczne, jako zagrożenie bezpieczeństwa – wyzwania dla edukacji, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa wymiar ontologiczny i aksjologiczny, (red.) A. Wawrzusiszyn, J. Grzyb, Ełk 2014, s. 138-148, ISBN 978-83-932027-8-8.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Hołub Adam, Wizja bezpieczeństwa narodowego Polski a zmiana układu władzy w 2007r. – walka z terroryzmem, [w:] Demokracja w Polsce po 2007r., (red.) D. Plecka, Katowice 2014, s. 203-231, ISBN 978-83-61975-77-9.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Zbiorowi aktorzy życia publicznego na przykładzie ruchu „Ratujmy maluchy” – dyskurs medialny i odbiór społeczny, [w:] Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, (red.) M. Sokołowski, UWM, Olsztyn 2015, s. 65-79, ISBN: 978-83-7299-932-0.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Uwarunkowania i przemiany bezpieczeństwa społecznego osób starszych, [w:] Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku, (red.) A. Leszczyńska-Rejchert, L. Domańska, E. Subocz, Wyd. UWM, Olsztyn 2015, s. 134-152, ISBN 978-83-7299-955-9.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, 15 lat reform samorządowo-administracyjnych w Polsce w dyskursie publicznym i odbiorze społecznym, [w:] Jaka administracja? Rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku, (red.) M. Strzelecki, Toruń 2014 – w druku.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Nadzieje, oczekiwania, dyskusje – wybory samorządowe 1990-2014, [w:] Administracja publiczna. Wybory do samorządu terytorialnego AD 2014, Toruń- Ostromecko 2014, w druku.
 • Tomaszewska-Hołub Beata, Lokalne problemy społeczne w publicystyce „Posłańca Warmińskiego” w pierwszej dekadzie XXI w., [w:] Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, UWM Olsztyn 2015, w druku.

Możliwość komentowania została wyłączona.