dr hab. Agnieszka Zduniak

Pracownicy
dr hab. Agnieszka Zduniak

Pokój 122
Telefon: (89) 524 65 80
e-mail:  a.zduniak(et)op.pl

O mnie

Agnieszka Zduniak – socjolog i tłumacz, adiunkt Katedry Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie od 2008 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2005, Katolicki Uniwersytet Lubelski), magister filologii germańskiej (1996, Uniwersytet Gdański).
Obszar zainteresowań badawczych: socjologia religii, socjologia kultury, komunikacja społeczna. Interesuje się nowoczesnymi formami uspołecznienia oraz nowymi formami zachowań zbiorowych, w szczególności procesem eventyzacji współczesnej kultury.
Ważniejsze publikacje:
• Franza-Xavera Kaufmanna koncepcja socjologii religii, Kraków 2006
• Globalizacja a religia w ujęciu F.-X. Kaufmanna, w: Religia i religijność w warunkach globalizacji, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Kraków 2007, wyd. Nomos, s. 29-40.
• W poszukiwaniu sensu. Formy życia religijnego w społeczeństwie ponowoczesnym, w: Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, red. W. Muszyński, M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 109-117.
• Chrześcijaństwo a współczesne przemiany społeczno-kulturowe w koncepcji socjologii religii F.-X. Kaufmanna, „Socjologia religii” 2006, t.4, s. 59-75.
• Koncepcja socjologii religii Joachima Matthesa, „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 4 (222), s. 63-80.
• Rodzina a Kościół w ujęciu F.-X. Kaufmanna, „Socjologia religii” 2007, t. 5, s. 151-162.
• Socjologia chrześcijaństwa – nowa perspektywa socjologii religii? Założenia badawcze Karla Gabriela jako próba realizacji postulatów dyscypliny, „Przegląd Religioznawczy” 2009, nr 4(234), s. 73-88.
• Chrześcijańska etyka społeczna a współczesne formy solidarności w socjologii Karla Gabriela, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 4 (208), s. 73-93.
• „Parki narodowe”? Związki partnerskie celebrytów jako przedmiot zainteresowania prasy kolorowej i portali internetowych, w: (Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Toruń 2009, s. 353-366.
• Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym, „Roczniki Nauk Społecznych” 2010, t. 2(38), s. 207-234.
• Religia jako event? Wielkie imprezy masowe a doświadczenie religijne współczesnego człowieka, w: W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, red. J. Baniak, Kraków 2010, s. 49-65.
• Socjalizacja religijna w ponowoczesnej rodzinie, w: Rodzina w świecie wartości. Religia, praca i czas wolny, red. W. Muszyński, Toruń 2011, s. 119-131.
• Społeczeństwo doznań a rodzina. Satysfakcja jako kryterium jakości i czynnik stabilności życia rodzinnego, w: Szanse życiowe i jakość życia we współczesnych rodzinach, red. W. Muszyński, Toruń 2011, s. 285-296.
• Szkoła katolicka – wychowanie do autonomii czy indoktrynacja? w: Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce, red. J. Baniak, Kraków 2012, s. 49-62.
• Detlefa Pollacka badania nad religijnością i duchowością współczesną, w: J. Baniak (red.), Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, Toruń 2012, s. 81-97.
• Doświadczenie wiary czy festiwal emocji? Religijne eventy w polskim Kościele / Glaubenserfahrung oder Festival der Emotionen? Religiöse Events in der polnischen Kirche, „Keryks” 10/2011, Toruń 2012, s. 113-145.
• Komunikacja religijna i jej rola we współczesnym społeczeństwie w ujęciu Huberta Knoblaucha, w: H. Mielicka-Pawłowska (red.), Religijne wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013, s. 265-274.
• Obraz Kościoła w oczach internautów po wyborze nowego papieża, w: J. Baniak (red.): Religia i Kościół w świadomości katolików świeckich w Polsce i w Niemczech. Kontynuacja czy zmiana nastawienia?, Poznań 2013, s. 155-168.
• Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 2013, nr 1 (221), s. 47-62.
• Nowa duchowość w koncepcji Huberta Knoblaucha, „Przegląd Religioznawczy” 2014, nr 3 (253), s. 179-191.
• Event jako instrument budowania więzi emocjonalnej między konsumentem a marką w postmaterialistycznym „społeczeństwie doznań”, „Logistyka” nr 2/2015, CD 2, s. 1387-1393.
• Religious Media Events as a Presence of Religion in modern Culture, in: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society, ed. L. Dyczewski, Washington 2015, pp. 133-143.
• Seeing The Invisible. Religious Content on The Internet From The Perspective of Visual Sociology, w: H. Rarot, M. Śniadkowski (ed.), Visual Thinking, Visual Culture, Visual Pedagogy, Lublin 2014, pp. 49-57.
• Performative and artistic forms of religious expression as a bridge between the sacred and the profane. w: A. Grabowski, M. Suświłło (red.). Art in the public and sacred spheres, Olsztyn 2015, s. 157-165.
• Religia a media. Religijne wydarzenia medialne jako współczesna platforma komunikacji religijnej, w: A. Sugier-Szerega, Medialne reprezentacje kultury: literatura, sztuka, teatr, religia, Lublin 2015, s. 179-191.
• Religia jako spektakl? Widowiskowość jako element współczesnej komunikacji religijnej, w: M. Sokołowski (red.), Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, Olsztyn 2015, s. 19-29.
• Event a moralność, w: J. Mariański (red.), Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, ZW NOMOS, Kraków 2015, s. 201-207.
• Przyczyny popularności religijnych eventów w perspektywie teorii potrzeb ludzkich Abrahama Maslowa, w: „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych”, nr 3/2015, s. 251-267.
• Wspólnoty zainteresowań w społeczeństwie konsumpcyjnym, w: W. Patrzałek (red.), Konsumpcja jako forma komunikacji społecznej. Nowe paradygmaty i konteksty badawcze, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 414/2015, s. 295 – 305.
• Duchowość w epoce mediów elektronicznych, w: R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak (red.), Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, Toruń 2016, s. 61-73.
• R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak (red.), Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, Toruń 2016

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.