Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Regulamin Studium Języków Obcych

Regulamin Studium Języków Obcych

rok akademicki 2013/2014

 

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Studium Języków Obcych jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prowadzącą działalność dydaktyczną – nauczanie języków obcych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich – na rzecz wydziałów uniwersytetu. Studium Języków Obcych prowadzi naukę języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz łaciny. Studium prowadzi także egzaminy dla doktorantów, kandydatów biorących udział w konkursach na wszystkie stanowiska, lekarzy starających się o specjalizację oraz dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę. Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z oferty lektoratów dostosowanych do ich potrzeb.
   
 2. Nauka języków nowożytnych odbywa się na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2 zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego.
   
 3. Wybór grup językowych dla studentów rozpoczynających lektoraty następuje przez rejestrację w systemie USOS drogą elektroniczną. Zajęcia lektoratu realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów w wymiarze określonym przez Radę Wydziału.
   
 4. Legitymowanie się międzynarodowym certyfikatem językowym na poziomie B2 lub wyższym (język angielski: FCE, CAE, CPE, język niemiecki: Goethe-Zertifikat B2, C1, DSD II, język rosyjski: PIJR im. A. Puszkina B2, język francuski: DELF B2, język hiszpański: DELE B2 zwalnia osoby rozpoczynające naukę z obowiązku podjęcia nauki języka obcego. Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć. Osoby, które na podstawie certyfikatu uzyskały zaliczenie lektoratu nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie USOS. Osoby, które uzyskały certyfikat w trakcie realizacji lektoratu mogą być zwolnione z jego kontynuowania.
   
 5. Studenci legitymujący się zaliczeniem lektoratu na poziomie B2 lub wyższym, posiadają uprawnienia do ubiegania się o zaliczenie lektoratu (przepisanie oceny) na podstawie „przeniesienia osiągnięć”. Uznania osiągnięć i przepisania oceny dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć. Studenci, którym dokonano przeniesienia osiągnięć (przepisano ocenę) nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie USOS.
   
 6. Z obowiązku podjęcia nauki języka obcego zwolnieni są studenci, którzy zdadzą egzamin kompetencyjny z wybranego przez siebie języka na poziomie B2. Egzamin odbędzie się przed rozpoczęciem zajęć z języka obcego.
   
 7. Studenci rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach (studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie) realizują lektorat na jednym ze studiowanych kierunków lub realizują lektoraty z dwóch różnych języków. Wpisu oceny na drugim kierunku dokonuje dziekan wydziału przed rozpoczęciem zajęć.
   
 8.  Studenci rozpoczynający naukę na drugim kierunku w trakcie studiowania na pierwszym kierunku posiadają uprawnienia do „przeniesienia osiągnięć” z lektoratu. Przepisania oceny z zaliczonych semestrów dokonuje dziekan.
   
 9. Studenci rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku na studiach drugiego stopnia nie posiadają uprawnień do zwolnienia z lektoratu i realizują język obcy zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku.
   
 10. Na studiach drugiego stopnia student realizuje język obcy zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku. Nie istnieje możliwość zwolnienia z lektoratu na studiach drugiego stopnia.
   

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

 1. Student ma obowiązek systematycznego uczęszczania na wybrany przez siebie lektorat. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (choroba, inne poważne zdarzenia losowe) jest zobowiązany do zaliczenia materiału w terminie i trybie określonym przez prowadzącego zajęcia. Jeśli liczba opuszczonych zajęć przekroczy 30% prowadzący może uznać, że zaliczenie lektoratu jest niemożliwe.
   
 2. Zaliczenie semestru jest dokonywane na podstawie oceny:
  • prac kontrolnych (testy, kolokwia, kartkówki)
  • zadań domowych (pisemnych i ustnych)
  • zadań do wykonania na zajęciach oraz aktywności studenta (wypowiedzi ustne, praca indywidualna i w parach lub zespołach)
  • pracy własnej studenta (prezentacje, lektury)
    
  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest również systematyczne uczęszczanie studenta na zajęcia. Ocena zaliczająca semestr wystawiana jest najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć.
   
 3. W przypadku niezaliczenia i powtarzania semestru, student musi realizować lektorat z tego samego języka i na tym samym poziomie. Zmiana języka i poziomu nie jest możliwa.
   
 4. Student ma obowiązek posiadania oryginalnego podręcznika i innych materiałów określonych przez prowadzącego oraz przynoszenia ich na każde zajęcia.
   
 5. Student ma obowiązek godnego zachowania się i poszanowania mienia Uniwersytetu.
   
 6. Student ma prawo do wglądu do swoich prac i omówienia błędów podczas zajęć lub konsultacji.
   
 7. Lektor ma obowiązek jednoznacznie określić tryb i termin poprawy niezaliczonego materiału.
   
 8. Wszelkie uwagi studentów dotyczące funkcjonowania Studium Języków Obcych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego powinny być kierowane do kierownictwa SJO w formie pisemnej i podpisane przez osobę zgłaszającą problem. Pracownicy, których dotyczą uwagi, powinni być o nich niezwłocznie zawiadomieni.
   
 9. Wszelkie informacje dotyczące zasad nauczania języków obcych, harmonogramy zajęć, terminy konsultacji, terminy zaliczeń poprawkowych oraz informacje bieżące są udostępnione w gablotach zespołów językowych oraz na stronie internetowej Studium Języków Obcych  www.uwm.edu.pl/studium/.