Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Studium - Regulamin

 

Regulamin

Studium Języków Obcych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Studium Języków Obcych, zwane dalej Studium, jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 2. Nadzór nad działalnością Studium pełni Prorektor ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 3. Studium działa zgodnie z art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz.U z 2012 r. poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Studiów i Statutem UWM w Olsztynie.

ROZDZIAŁ 2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STUDIUM

 1. Studium prowadzi działalność dydaktyczną i usługową. Zakres tych działalności wynika z posiadanego potencjału dydaktycznego oraz uzyskanych środków finansowych.
 2. W zakresie działalności dydaktycznej Studium prowadzi:
 1. nauczanie języków obcych na poziomach zaawansowania zgodnych z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego, a także nauczanie języka specjalistycznego.
 2. ocenianie znajomości języków obcych poprzez:
 • organizowanie egzaminów dla studentów kończących lektorat,
 • przeprowadzanie egzaminów dla doktorantów,
 • przeprowadzanie egzaminów dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę,
 • przeprowadzanie egzaminów dla osób biorących udział w konkursach na wszystkie stanowiska w ramach wydziałów,
 • przeprowadzanie egzaminów dla lekarzy ubiegających się o specjalizację.
 1. W zakresie działalności usługowej Studium prowadzi:
 • odpłatne kursy językowe dla studentów, pracowników uczelni oraz osób z zewnątrz,
 • przeprowadzanie egzaminów certyfikowanych TOEIC, TOEFL, w ramach powołanego przez Senat UWM Ośrodka Kształcenia Językowego. (Uchwała 468 z dnia 28.02.2014).

ROZDZIAŁ 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STUDIUM

 1. Struktura organizacyjna Studium przedstawia się następująco:
 • Zespół Języka Angielskiego,
 • Zespół Języka Niemieckiego,
 • Zespół Języków Romańskich, Języka Rosyjskiego i Łaciny.
 1. Ponadto w Studium działają:
 • Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Zespół ds. Strategii Rozwoju Studium,
 • koordynator ds. studentów niepełnosprawnych,
 • koordynator ds. programu Erasmus.
 1. Studium kieruje Kierownik SJO powoływany przez Rektora na okres kadencji władz rektorskich. Kierownik Studium wykonuje swoje obowiązki z pomocą zastępców (proponowanych przez Kierownika SJO, a powołanych przez Rektora).

ROZDZIAŁ 4

RADA STUDIUM

 1. Rada Studium jest kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym. Kierownik Studium zasięga opinii Rady we wszystkich sprawach o istotnym znaczeniu dla Studium.
 2. W skład Rady wchodzą:
 • kierownik Studium i jego zastępcy,
 • kierownicy zespołów językowych,
 • przedstawiciel związków zawodowych,
 • przedstawiciel pracowników Studium.

ROZDZIAŁ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

 1. Student ma obowiązek zarejestrowania się na lektorat w określonym terminie droga internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl zgodnie z programem kształcenia i planem studiów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na lektoraty są zawarte w dokumencie o nazwie Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Język Obcy.
 3. Z lektoratu mogą zostać zwolnieni studenci:
 1. legitymujący się certyfikatami lub innymi dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego, wymienionymi w Załączniku do Zasad. Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta, złożony w dziekanacie wydziału w terminach określonych dla dokonania zapisu na lektorat. Dziekan podejmuje decyzję na podstawie opinii Kierownika Studium Języków Obcych. Studenci, którym przeniesiono osiągnięcia nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie USOS;
 2. legitymujący się zaliczeniem lektoratu na poziomie B2 (dotyczy studentów rozpoczynających naukę na drugim lub kolejnym kierunku studiów na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich). Uznania osiągnięć i wpisu oceny do systemu USOS dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć. Uznanie osiągnięć i wpis oceny następują na wniosek studenta, złożony w dziekanacie wydziału, w terminach określonych dla dokonania zapisu na lektorat. Dziekan podejmuje decyzję na podstawie opinii Kierownika Studium Języków Obcych. Studenci, którym przeniesiono osiągnięcia nie dokonują rejestracji na lektoraty w systemie USOS.
 1. Zwolnienia, o których mowa w pkt. 3 nie dotyczą studentów realizujących lektoraty z języka specjalistycznego.
 2. Studenci, którzy w trakcie realizacji lektoratu uzyskają certyfikat znajomości realizowanego języka obcego, mogą być zwolnieni z jego kontynuowania. Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje się zgodnie z zasadą określoną w pkt. 3 ppkt.1.
 3. Studenci rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach studiów realizują lektorat na jednym ze studiowanych kierunków lub realizują dwa różne lektoraty (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich).
 4. Studenci rozpoczynający naukę na kolejnym kierunku studiów (dotyczy studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich), nabywają uprawnienia do przeniesienia osiągnięć z zaliczonego semestru/zaliczonych semestrów (nie dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów i ponownie zostali przyjęci na studia w drodze rekrutacji). Uznania osiągnięć i wpisu oceny dokonuje dziekan przed rozpoczęciem zajęć po zasięgnięciu opinii Kierownika Studium Języków Obcych.
 5. Studenci rozpoczynający naukę na drugim lub kolejnym kierunku na studiach drugiego stopnia lub rozpoczynający naukę równocześnie na dwóch kierunkach na studiach drugiego stopnia, nie posiadają uprawnień do zwolnienia z zajęć i realizują język obcy w ramach specjalistycznych warsztatów językowych na poziomie B2+, zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku.
 6. Studenci mają obowiązek systematycznego uczęszczania na wybrany przez siebie lektorat. W przypadku nieobecności usprawiedliwionych (choroba, inne poważne zdarzenia losowe) są zobowiązani do zaliczenia materiału w terminie i trybie określonym przez prowadzącego zajęcia. Jeżeli liczba opuszczonych zajęć przekroczy 30% prowadzący może uznać, że zaliczenie lektoratu jest niemożliwe.
 7. W przypadku niezaliczenia i powtarzania semestru student jest zobowiązany realizować lektorat z tego samego języka.
 8. Studenci znają i przestrzegają przepisów zawartych w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, Regulaminie studiów oraz w Kodeksie etyki studentów UWM w Olsztynie.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi studentów dotyczące funkcjonowania Studium powinny być kierowane do Kierownictwa Studium w formie pisemnej i podpisane przez osobę zgłaszającą problem. Pracownicy których dotyczą uwagi powinni być o nich niezwłocznie powiadomieni.
 2. Wszelkie informacje dotyczące zasad nauczania, zaliczania, plany zajęć, terminy dyżurów oraz informacje bieżące są udostępniane w gablotach zespołów językowych oraz na stronie internetowej Studium www.uwm.edu.pl/studium/