Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Egzaminy - Egzamin końcowy B2

Egzamin końcowy z języka obcego na poziomie B2

Czas trwania: 75 minut

Liczba punktów: max. 60 punktów

Części składowe egzaminu:

 1. CZYTANIE I SŁUCHANIE  (30 punktów)

 2. SŁOWNICTWO I GRAMATYKA  (30 punktów)

Przykładowe rodzaje zadań:

CZYTANIE I SŁUCHANIE (30 punktów):

 1. ocena zdań: prawda/ fałsz
 2. uzupełnianie streszczenia wysłuchanego tekstu  podanymi słowami
 3. łączenie tematu wypowiedzi i osoby
 4. test wyboru (A,B,C)
 5. dopasowywanie podanych definicji słów do wyrazów zaznaczonych (wyszczególnionych) w tekście
 6. uzupełnianie tekstu zdaniami, które zostały z niego usunięte ( podanymi w przypadkowej kolejności  w odpowiedziach)
 7. odpowiadanie  na pytania dotyczące tekstu (słuchanego lub czytanego)
 8. dopasowywanie nagłówków/ tytułów do krótkich tekstów

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (30 punktów):

 1. uzupełnianie tekstu lub pojedynczych zdań czasownikami (podanymi w nawiasie w bezokoliczniku) w odpowiedniej formie
 2. zagadnienia: czasy gramatyczne, strona bierna, mowa zależna, okresy warunkowe itp.
 3. test wyboru (A,B,C) sprawdzający  takie zagadnienia jak: czasowniki złożone (phrasal verbs), idiomy, przyimki itp.
 4. uzupełnianie tekstu,  pojedynczych  zdań lub dialogów  wyrazami/ wyrażeniami  podanymi w ramce
 5. łączenie słów z ich definicjami
 6. dialog z lukami do uzupełnienia, sprawdzający komunikatywność  (elementy do uzupełnienia podane)
 7. zadania  na słowotwórstwo -  zdanie z wyrazem podanym po polsku i opcjami odpowiedzi A,B,C

Studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością zdają egzamin według formy dostosowanej do niepełnosprawności. Odpowiedni dokument zobowiązani są dostarczyć osobie prowadzącej lektorat na początku semestru poprzedzającego egzamin.

W przypadku udokumentowanej stosownym zaświadczeniem (choroba, wypadek losowy) nieobecności na egzaminie, student zwraca się do kierownika SJO o wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Studenci uczęszczający na lektorat na poziomie C1 składają pisemną deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu na poziomie C1 na początku semestru poprzedzającego egzamin osobie prowadzącej lektorat.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi zasadami dotyczącymi egzaminu końcowego doc