kierunEk

Interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego I drugiego stopnia to wynik wspólnej inicjatywy trzech wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauk Społecznych. Pierwszy nabór na studia pierwszego stopnia odbył się w 2016 roku.

Koncepcja kierunku wpisuje się w ideę innowacji społecznych, stanowiących jedno z najważniejszych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej w najbliższych latach. Głównym celem jest kształcenie  pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb. Kierunek wzmacnia potencjał uczelni w zakresie kształcenia interdyscyplinarnego oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kierunek utworzono dzięki finansowemu wsparciu  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Finansowanie pochodziło z funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Dla kogo?
Kierunek studiów dla osób, które chcą się rozwijać wszechstronnie i rozumieją potrzebę łączenia wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki. Analizę i kreowanie trendów mogą studiować zarówno absolwenci szkół średnich, studenci innych kierunków, jak i osoby czynne zawodowo, chcące rozszerzyć swoje kompetencje i umiejętności.

 

Jak kształcimy?
Kierunek Analiza i kreowanie trendów jest innowacyjną propozycją kształcenia opartą na trzech filarach: filozofii, ekonomii i socjologii. Każdy z nich spełnia odmienne zadanie ‑ daje inną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. W programie kształcenia szczególny nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztaty, ćwiczenia, praktyki zawodowe, działania zespołowe (praca dyplomowa – obok tradycyjnej formy – może również być nowatorskim projektem, np. gotowej usługi, produktu, strategii czy innowacyjnym rozwiązaniem, ułatwiającym start zawodowy).

W uczelniach amerykańskich, belgijskich, fińskich, holenderskich, indonezyjskich, kanadyjskich, koreańskich, portugalskich, szwajcarskich, tajwańskich i włoskich powstały kierunki i ścieżki kształcenia w zakresie trendwatchingu, foresightu strategicznego oraz społecznego, analizy trendów i wdrożeń, futures studies.
Analiza i kreowanie trendów wpisuje się w ten trend nowoczesnego kształcenia, zorientowanego na przyszłe zmiany i związane z tym możliwości działania.

 

Jakie stawiamy cele?
– przygotowanie absolwenta do podejmowania różnorodnych zawodów oraz ról wymagających kwalifikacji i umiejętności dostosowywania się do pojawiających się możliwości rozwoju, oczekiwań społecznych, przemian kulturowych oraz procesów i zjawisk gospodarczych;
– kształcenie w zakresie wybranych przedmiotów filozoficznych, ekonomicznych, socjologicznych, służących umiejętności gromadzenia i opracowywania danych, rozumieniu potrzeb, trendów, mechanizmów ich zmian oraz wiedzy o formach i uwarunkowaniach konsumpcji dóbr i usług, o projektowaniu dóbr i usług oraz o działaniach marketingowych, designie społecznym, eko-trendach;
– kształtowanie postaw aktywnego i odpowiedzialnego planowania własnego rozwoju zawodowego oraz nawyków ustawicznego samokształcenia i doskonalenia.

 

Co będzie umiał absolwent?
– śledzi, analizuje przemiany i tendencje rozwojowe, kształtowanie się trendów na rynku dóbr i usług. Rozpoznaje istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, rodzaje, prawidłowości rozwoju i ich charakter, towarzyszące im wartości, oczekiwania  indywidualne i społeczne, mechanizmy zaspokajania i ich konsekwencje,
– zna współczesne strategie życia społecznego i ekonomicznego (konsumpcjonizm, pragmatyzm, utylitaryzm) oraz wzorce alternatywne (zero waste, ideę współdzielenia, kooperacji),
– potrafi analizować i rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, konsumenckie, kulturowe, powiązane z nimi oczekiwania i potrzeby oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny,
– ma wiedzę o ekonomicznych aspektach potrzeb, podstawowych prawidłowościach gospodarki rynkowej; rozumie dynamicznych charakter potrzeb oraz wynikającą z tego konieczność nieustannego poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań, 
– rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego opracowywania innowacyjnych ofert usług i produktów; 
– zna zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy, 
– wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych.

 

Gdzie może znaleźć zatrudnienie?
– samodzielna działalność gospodarcza
– innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
– think tanki
– sektor usług bankowych
– instytucje kultury i oświaty
– instytucje samorządowe 
– organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)

 

W jakich zawodach się sprawdzi?
projektant usług
przedsiębiorca,
pracownik kreatywny,
analityk,
planista,
copywriter,
zawody przyszłości: analityk trendów, trendwatcher, trendsetter, coolhunter

 

Tytuł zawodowy
po ukończeniu studiów I stopnia - licencjat
po ukończeniu studiów II stopnia - magister

 

Możliwości kontynuacji nauki przez absolwenta
Absolwentów studiów pierwszego stopnia zapraszamy do kontynuowania nauki na analizie i kreowaniu trendów na studiach drugiego stopnia.