A A A

O Katedrze

Katedra UNESCO powstała w 1993 roku w byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i jest jedną z sześciu tego typu instytucji funkcjonujących w Polsce. Na całym świecie jest blisko 300 Katedr UNESCO realizujących przede wszystkim dwa cele:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki szkolnictwa wyższego,
  • prowadzenie badań i studiów porównawczych nad oceną jakości kształcenia.

Ten drugi cel realizowany jest przede wszystkim poprzez systematyczne badanie problematyki ewaluacji kształcenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych.

Katedra UNESCO funkcjonująca w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpoczęła intensywną działalność w październiku 2000 roku i jako jednostka organizacyjna służy całemu Uniwersytetowi. Środki na jej działalność pochodzą z dotacji przyznanych przez UNESCO–CEPES oraz Rektora UWM w Olsztynie.

Katedra UNESCO partycypuje także w części kosztów wydawania przewodników ECTS, jako koniecznego elementu realizacji programów kształcenia na różnych kierunkach studiów. Przewodniki te umożliwiają porównywać przebieg studiów jak i uzyskanego wykształcenia z innymi szkołami wyższymi w Polsce i Europie. Do zadań Katedry UNESCO należy również upowszechnianie wiedzy metodycznej z zakresu określania i realizacji procedur prowadzących do nowej jakości kształcenia w szkole wyższej.

W roku 2002 Olsztyńskie Biuro Karier zorganizowało wraz z Katedrą UNESCO konferencję naukowo-metodyczną poświęconą wypracowaniu zasad kształcenia absolwentów różnych kierunków studiów w oparciu o pozyskane od pracodawców opinie na temat jakości ich przygotowania zawodowego. W nowoczesnym procesie oceny jakości kształcenia i wspomagania procesu dydaktyki uczestniczą również uczelniane i wydziałowe centra informatyczne. W polskich szkołach wyższych są wprowadzane programy komputerowej obsługi działalności administracyjnej. Program USOS - Uniwersytecki System Obsługi Studentów oraz program REKRUT, ewidencjonujący cały proces rekrutacji na studia stanowią przykłady informatyzacji zarządzania i administrowania uczelnią. Wszystkie komputery w poszczególnych dziekanatach są włączone do sieci uczelnianej i pozwalają na centralne zarządzanie poszczególnymi bazami danych o studentach. Programy komputerowego wspierania dydaktyki są tak skonstruowane, że pozwalają na znaczącą modernizację różnorodnych jej komponentów.

Jednak wspólnym elementem działalności Katedry UNESCO, uwzględniając specyfikę wydziałów, jest zaproponowanie władzom uczelni takiego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który będzie porównywalny z rozwiązaniami, występującymi w państwach Unii Europejskiej oraz nawiązywał do polskich doświadczeń w tym zakresie. Podstawowymi ogniwami tego systemu są takie organy i instytucje uniwersytetu, jak: senackie i rektorskie komisje ds. dydaktyki, Biuro Karier i Promocji Zawodowej Studentów oraz uczelniane Centrum Informatyczne.