Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Informacje ogólne

 

Kierownik Katedry dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi – jako nowa jednostka organizacyjna Wydziału Nauk Ekonomicznych, została powołana 1 czerwca 2011 roku. Jej skład kadrowy stanowią pracownicy dotychczas zatrudnieni głównie w Katedrze Organizacji i Zarządzania, a także w Katedrze Makroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz w Katedrze Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM jest profesorem nadzwyczajnym zatrudnionym na stanowisku kierownika Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Prace badawcze mają charakter poznawczy i utylitarny. Koncentrują się one głównie na zagadnieniach zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjach menedżerskich, pracy kierowniczej, kulturze organizacji, zachowaniach organizacyjnych oraz społecznej odpowiedzialności organizacji. Jest autorem wielu opracowań i ekspertyz dla praktyki. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami i zespołami ludzkimi. Prowadzi wykłady i seminaria z wyżej podanych obszarów zainteresowań na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, MBA i doktoranckich. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Olsztyn Economic Journal, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz prezesem Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu.

 

Dr hab. Andrzej Józef Kozłowski - jest zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Problematyka badawcza koncentruje się wokół kwestii zarządzania w sektorze publicznym, szczególnie zarządzania w samorządzie terytorialnym. Interesuje go problematyka transparentności zarządzania publicznymi zasobami finansowymi oraz kwalifikacje osób i kompetencje organów dysponujących tymi zasobami. Specjalizuje się w badaniu i wdrażaniu wieloletnich programów oraz planów dochodów i wydatków opierających się o układ zadaniowy precyzyjnie określający cele i mierniki wskazujące stopień ich realizacji. Ma doświadczenie w kierowaniu organizacjami publicznymi i prywatnymi. Jest autorem i współautorem kilkunastu opracowań zwartych, w tym 9 monografii, 2 podręczników oraz 48 artykułów naukowych, redaktorem naukowym 3 opracowań zwartych, autorem i współautorem ekspertyz dla Sejmu RP, organów samorządu terytorialnego oraz organizacji wdrażających nowoczesne systemy zarządzania do sektora publicznego.

 

Dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM jest zatrudniony w Katedrze na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jego obszary badań, seminariów i zajęć dydaktycznych dotyczą głównie: działań kierowniczych i ich modelowania; moralności i praw człowieka w zarządzaniu; przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej; kultury organizacyjnej; zachowań organizacyjnych; intelektualnych i instytucjonalnych aspektów konkurencyjności, zarządzania marketingowego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym pięciu monografii. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

 

Dr Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Problematyka badawcza koncentruje się wokół kwestii zarządzania zasobami ludzkimi. Interesuje ją problematyka funkcjonowania systemów motywowania, a także kwestie opisu stanowisk i wartościowania pracy w urzędach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zarządzania zasobami ludzkimi, nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarowania kapitałem ludzkim na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych oraz seminaria. Jest autorką i wpółautorką, opracowań zwartych, głównie monografii, oraz artykułów naukowych.

 

Dr Sylwia Stachowska - jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej praca doktorska pt.: ”Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem” została nagrodzona w VIII edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym podręczników z dziedziny zarządzania, monografii, wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych. Jej zainteresowania naukowo–badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki motywowania i wynagradzania pracowników, a także nowych trendów w zakresie realizacji funkcji personalnej w organizacjach. Jest konsultantem i szkoleniowcem w dziedzinie kierowania zespołami pracowniczymi w organizacjach oraz występuje w roli eksperta w projektach szkoleniowo-badawczych. Prowadzi wykłady i seminaria na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Pełni funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative.

 

Mgr Małgorzata Stankiewicz - specjalista. Pracownik administracyjny. Obsługa sekretariatu Katedry.

 

Działalność naukowa

 

Profil naukowy Katedry obejmuje następujące zagadnienia:

  • kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych,
  • modelowanie (projektowanie) kompetencji wg stanowisk pracy, funkcji i ról menedżerskich,
  • projektowanie systemów ocen oraz systemów wynagrodzeń pracowników,
  • zarządzanie wiedzą w organizacjach,
  • zarządzanie kapitałem intelektualnym,
  • zarządzanie zmianami w organizacjach,
  • zachowania ludzi i kultura organizacji,

Obszary badawcze

Temat statutowy: Determinanty zarządzania kapitałem ludzkim przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego - kierownik tematu: dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM

 

Działalność dydaktyczna

 

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Organizacji i Zarządzania prowadzi działalność dydaktyczną w formie wykładów, seminariów dyplomowych i ćwiczeń na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych dla studentów macierzystego wydziału i innych wydziałów uniwersytetu.

 

Realizowane przedmioty

Wykaz przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry w roku akademickim 2013/2014

Nazwa przedmiotuProwadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych
Etyka w zarządzaniu dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr Sylwia Stachowska
Gospodarowanie kapitałem ludzkim dr Sylwia Stachowska
Kultura organizacji dr hab. Andrzej J. Kozłowski
Nowoczesne metody ZZL dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Oceny pracownicze dr Sylwia Stachowska
Przedmiot do wyboru dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr hab. Andrzej J. Kozłowski
Systemy motywacyjne dr Sylwia Stachowska
Zachowania organizacyjne dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr hab. Andrzej J. Kozłowski
Zarządzanie kapitałem intelektualnym dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr Sylwia Stachowska
Zarządzanie kompetencjami dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie zasobami ludzkimi dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Zarządzanie potecjałem społecznym dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Stosunki międzyludzkie dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
Seminarium licencjackie dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr Sylwia Stachowska
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska
Seminarium magisterskie dr hab. Ryszard Walkowiak, prof. UWM
dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM
dr hab. Andrzej J. Kozłowski

 

KonsultacjeGodziny konsultacji pracowników katedry w roku akademickim 2014/15 semestr zimowy

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój Telefon E-mail
dr hab. inż. Ryszard Walkowiak, prof. UWM wtorki:
piątki:(w czasie zjazdów MSU)
13.00-15.00
14.30-16.30
4 89 524-5165
dr hab. Andrzej J. Kozłowski wtorki: 13.00-14.30 5 89 524-5175
dr hab. Marian Mroziewski, prof. UWM poniedziałki:
środy:
07.30-09.00
11.30-13.00
203 89 524-5169
dr Sylwia Stachowska urlop zdrowotny: 1 89 524-5192
dr Iwona Czaplicka-Kozłowska wtorki: 13.00-14.30 5 89 524-5175

 

Studia podyplomowe

 

W katedrze realizowane są studia podyplomowe: