dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM


Telefon: 89 523 33 88, 89 523 39 60
E-mail: graszka@uwm.edu.pl
 
Profil badawczy: 
Geografia turyzmu - uwarunkowania, kierunki i formy rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, a szczególnie powiązania turystyki ze środowiskiem przyrodniczym

Reprezentowana dziedzina, dyscyplina i specjalność:

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, specjalność geografia turystyczna

Problematyka badawcza:

Turystyka na obszarach pojeziernych, ocena atrakcyjności turystycznej tych obszarów oraz zbiorników wodnych, wpływ zagospodarowania i użytkowania turystyczno-rekreacyjnego na jeziora

Informacje o dorobku naukowym:

Łączna liczba pkt. Impact Factor (ISI): 16,5…….Index H: 6;     liczba pkt. MNiSW 810

 

Wykaz publikacji naukowych ( z lat 2016-2020):

Furgała-Selezniow G., Jankun-Woźnicka M., Mika M. 2020. Lake regions under human pressure in the context of socio-economic transition in Central-Eastern Europe: the case study of Olsztyn Lakeland, Poland. Land Use Policy DOI: 10.1016/j.landusepol.2019.104350

Furgała-Selezniow G., Jankun M., Hakuć-Błażowska A. 2019. Analiza funkcji turystycznej wybranych miejscowości nad jeziorem Jeziorak. Prace i Studia Geograficzne 64: 31-43.

Hakuć-Błażowska A., Pacek N., Kupren K., Furgała-Selezniow G. 2018. Porównanie atrakcyjności turystycznej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu elbląskiego. Comparison of tourist attractiveness of rural and urban‑rural communes of Elbląg County. Studia Obszarów Wiejskich, 50: 81-99. https://doi.org/10.7163/SOW.50.5

Skrzypczak A., Springer A., Goździejewska A., Furgała-Selezniow G. 2017. How to effectively collect zooplankton in illuminated cages for fish rearing? Polish Journal of Natural Sciences, 32(2): 371-387.

Furgała-Selezniow G., Lewkowska A., Jankun M., Woźnicki P., Rutkowska P, Skrzypczak A. 2017. Analysis of the visitor flow and forest education actions in Kudypy Forest District. Polish Journal of Natural Sciences 32/2: 389–406.

Furgała-Selezniow G., Jankun M., Kończal J., Woźnicki P., 2017, Analiza działalności Nadleśnictwa Olsztyn w kontekście rozwoju sylwaturystyki i edukacji leśnej w latach 2009-2015. Prace i Studia Geograficzne, 62.4, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 29-54.

Kujawa R., Lach M., Pol P., Ptaszkowski M., Mamcarz A., Nowosad J., Furgała-Selezniow G., Kucharczyk D. 2017. Influence of water salinity on the survival of embryos and growth of the sichel larvae Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions, Aquaculture Research 48: 1302-1314. DOI: 10.1111/are.12972, 2017

Furgała-Selezniow G., Własow T., Wiśniewska A.M., Kujawa R., Skrzypczak A., Woźnicki P., Jankun M. 2016. Early development of the asp, Leuciscus aspius pseudobranch – the histological study. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 723-728, DOI: 10.4194/1303-2712-v16_3_26, ISSN 1303-2712.

Kujawa R., Kucharczyk D., Furgała-Selezniow G., Mamcarz A., Ptaszkowski M., Biegaj M. 2016. Substitution of natural food with artificial feed during rearing larvae of sichel Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 16: 643-650, DOI: 10.4194/1303-2712-v16_3_18, ISSN 1303-2712.

Jankun M., Janicka E., Woźnicki P., Furgała-Selezniow G. 2016. Rozwój turystyki wiejskiej w gminie Golub-Dobrzyń na przykładzie wiosek tematycznych. W: Turystyka wiejska. t. 2. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe. Red. S. Graja-Zwolińska, A. Spychała, K. Kasprzak. Wieś Jutra Sp. z.o.o., Poznań: 122-129.

Furgała-Selezniow G., Jankun M., Woźnicki P., Skrzypczak A., Bronakowska A., Borkowska I., Wiszniewska K., Kujawa R.. 2016. An assessment of recreational potential of chosen lakes of Olsztyńskie Lake District (Warmia and Mazury, Poland) for angling purposes. Polish Journal of Natural Sciences 31/3: 445–458.

 

Kursy, szkolenia, staże: 

2014.06.02 - udział w warsztatach szkoleniowych pt. „Jak przygotować się do przyjęcia turystów z rynku indyjskiego?” organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną, Quality Watch Sp. z o.o. oraz Bluehill Sp. z o.o., 2.06.2014, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

2014 - trzymiesięczny staż (3.03.2014-31.05.2014) w Biurze Turystycznym Professjonal Ewa Zielińska w ramach projektu pt. „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur” realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działania 8.2 Transfer wiedzy, priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2014 - ukończone szkolenie praktyczne pt. „Reguły tworzenia oferty turystycznej oraz systemy obsługi klienta stosowane przez Biuro Turystyczne Professjonal Ewa Zielińska” w wymiarze 16 godzin dydaktycznych w terminie 24-25.02.2014 r. w ramach projektu pt. „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur” realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie. Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, działania 8.2 Transfer wiedzy, priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4.03.2013 – 24.03.2013 - trzytygodniowy staż w Károly Róbert College, Faculty of Economics and Social Sciences, Institute of Tourism, Regional Development and Foreign Languages, Gyöngyös, Węgry, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

23.01.2013 – 5.02.2013 – udział w szkoleniu „ mikroskopia wirtualna w nauczaniu histologii i histopatologii” w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie”, UWM w Olsztynie.

21.01.2013 – 23.01.2013 – udział w seminariach i warsztatach „Advanced techniques in life sciences research”, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW Warszawa.