dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM

Zatrudniony jest w Katedrze od roku 2003. Kierownikiem Katedry został w roku 2016. W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP. Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii – wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwia wykrywanie w ciągu roku kilku tysięcy sprawców przestępstw, a także weryfikację tożsamości osób zatrzymanych, przekraczających granicę państwa oraz NN zwłok. Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, gdzie wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przeprowadził badania, dzięki  którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne. Odbył miesięczny staż w Laboratorium Kryminalistycznym  New Scotland Yardu (1991).  Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001). Posiada uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów. Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Jest autorem blisko 100 publikacji. Swoje prace publikował w periodykach zarówno krajowych (np. Problemy Kryminalistyki, Problemy Współczesnej Kryminalistyki), jak i zagranicznych (np. Forensic Science International, Journal of Forensic Identification).  Monografia pt. Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu daktyloskopii (ceniona jest także za granicą, np. na Litwie, w Czechach i Słowacji), zaś podręczniki  kryminalistyki, których jest współautorem, np. Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, cieszą się bardzo dużą popularnością i są wykorzystywane na uczelniach w całym kraju. Wygłosił referaty w ponad 60 naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych.  Kierował trzema projektami badawczymi. Wypromował ponad 150 prac magisterskich oraz 4 rozprawy doktorskie. W ramach programu ERASMUS+ prowadził wykłady na uniwersytetach w Hiszpanii i Czechach.

Jest dwukrotnym laureatem Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanuska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki (2008 i 2009) oraz Nagrody im. Prof. Brunona Hołysta za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu kryminalistyki i nauk penalnych (2012). Uzyskał także nagrodę indywidualną I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia naukowe (2012). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).

Jest wiceprezesem i członkiem Rady Naukowej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Dorobek naukowy prof., dr.hab. Jarosława Moszczyńskiego