dr hab. Denis Solodov, prof. UWM

Dr hab. Denis Solodov, prof. UWM pracuje na Uniwersytecie od stycznia 2011 roku. Ma ponad 80 publikacji, w tym szereg pozycji monograficznych, jest współautorem kilku komentarzy do K.p.k. Rosji, w tym komentarzy kryminalistycznych. Wcześniej był pracownikiem naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Rosja łącząc pracę wykładowcy z praktyką adwokacką. Posiada tytuł naukowy „Docenta w Katedrze Kryminalistyki” nadany przez Wyższą Komisję Atestacyjną przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej. 15.11.2013 roku obronił pracę habilitacyjną na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (temat rozprawy habilitacyjnej – Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej). W 2014 roku został odznaczony nagrodą im. Prof. B. Hołysta za Najlepszą Pracę Naukową z zakresu Kryminalistyki. Od 2011 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, a od 2013 roku pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PTK. Wypromował dwóch doktorów nauk, był recenzentem łącznie w siedmiu przewodach doktorskich. Obecnie jest opiekunem SKN Kryminalistyki, który działa przy naszej Katedrze od czerwca 2011 roku.

Wybrane publikacje:

  1. Solodov D., Procesowe i taktyczne decyzje śledczego. Istota, problemy optymalizacji podjęcia – podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu, Woroneż 2004, 156 s., ISBN 5-9273-0467-2 (Солодов Д. А. Процессуальные и тактические решения следователя (сущность, проблемы оптимизации принятия) – учебное пособие, Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж 2004, 156 с.);
  2. Bajew O. J., Solodov D., Prowadzenie czynności śledczych – kryminalistyczna analiza k.p.k. Rosji, praktyka, zalecenia dla praktyków, Wydawnictwo „Eksmo”, Moskwa 2008, 203 s. ISBN 978-5-699-29312-4 (Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий : криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации профессионалов : практическое пособие, Издательство „Эксмо”, Москва 2008, 203 c.);
  3. Bajew O. J., Solodov D., Prowadzenie czynności śledczych – kryminalistyczna analiza k.p.k. Rosji, praktyka, zalecenia dla praktyków, Wydanie drugie, zmienione i rozszerzone, Wydawnictwo „Eksmo”, Moskwa 2010, 236 s., ISBN 978-5-699-41313-3 (Баев О. Я., Солодов Д. А. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: практическое пособие, Издание 2-е, Издательство „Эксмо”, Москва 2010, 236 c.);
  4. Solodov D., Ocena dowodów naukowych w systemie kryminalistyki rosyjskiej, Wydawnictwo Volumina, Olsztyn-Szczecin 2012, 229 str.;
  5. Solodov D., Reformy procesu karnego w Rosji. Zarys historyczno-prawny, Stopka, Łomża, 2015, 156 str.