SPRAWOZDANIE z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Nielegalny Rynek Produktów leczniczych i suplementów diety w Polsce”

SPRAWOZDANIE

z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:
Nielegalny Rynek Produktów leczniczych i suplementów diety w Polsce”

13 października 2017r.

            13 października 2017 r. w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko– Mazurskiego w Olsztynie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: „Nielegalny rynek produktów leczniczych i suplementów diety”. Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów dotyczących szeroko rozumianej problematyki przestępczości farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem fałszerstw produktów leczniczych, metod ich wykrywania i zwalczania oraz powiązanej z tym problemem przestępczości internetowej, współpracy Prokuratury, Policji, Inspekcji Farmaceutycznej oraz innych służb w zwalczaniu tego procederu oraz analiza skuteczności aktualnie obowiązujących aktów normatywnych w odniesieniu do prawa krajowego i międzynarodowej.

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli:

dr hab. Ireneusz Sołtyszewski przewodniczący ((Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej)

prof. dr hab. Waldemar Grzegorzewski (Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, Katedra Farmakologii i Toksykologii);
– dr hab. Anna Spodniewska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Katedra Farmakologii i Toksykologii);
– dr Elżbieta Kuriata (Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie);
– dr Robert Szostak (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Katedra Prawa Karnego Materialnego);
– mgr Łukasz Puchała (Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie Katedra Farmakologii
i Toksykologii
) ;
– mgr Paweł Rojczyk – sekretarz (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego);
– mgr Stella Kamińska (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej);
– lic. Milena Powirska (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki);
– Arkadiusz Berg (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Penitencjarne Koło Naukowe Custodia)

Współorganizatorami Konferencji byli: Wydział Prawa i Administracji UWM, Wydział Nauk Medycznych UWM, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, Stowarzyszenie „Stop nielegalnym farmaceutykom – Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia i Praworządności”,  Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Oddział w Olsztynie.  Honorowy Patronat nad Konferencją objęli: Zbigniew Niewójt – Główny Inspektor Farmaceutyczny, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz J.M Rektor UWM w Olsztynie – prof. dr hab. Ryszard Górecki,

W części oficjalnej głos zabrali Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie J.M, prof. dr hab. Ryszard Górecki który otworzył konferencję. Następnie głos zabrał Główny Inspektor Farmaceutyczny Pan Zbigniew Niewójt, który w swoim wystąpieniu mówił o problemach związanych ze sprawowaniem prawidłowego nadzoru nad rynkiem produktów leczniczych w Polsce. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki życzył uczestnikom owocnych obrad oraz podkreślając znaczenie podjętej tematyki w informowaniu społeczeństwa o konsekwencjach używania produktów leczniczych i suplementów diety pochodzących z nielegalnego źródła.

Wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Fijałek z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawiając temat: „Przestępczość farmaceutyczna – globalny problem XX! Wieku”. W swoim wystąpieniu Profesor skupił uwagę na braku dostatecznej edukacji społeczeństwa co do właściwego i bezpiecznego zaopatrywania się w leki i suplementy, szczególnie w dobie Internetu, który jest źródłem działalności przestępczej.       W I sesji tematycznej pierwsza zabrała głos dr n. farm. Elżbieta Kuriata, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie, która przedstawiła: „Łańcuch dystrybucji produktów leczniczych – rola Inspekcji Farmaceutycznej”. Przedstawiła ona audytorium prawidłowy łańcuch dystrybucji oraz jego nielegalne przeciwieństwo, odwrócony łańcuch dystrybucji. Ponadto omówiła nieprawidłowości, jakie pojawiają się w procesie dystrybucji produktów leczniczych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Z klei mgr farm. Adam Chojnacki Inspektor Farmaceutyczny w Gorzowie przedstawił referat pt.: „Doświadczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim w obszarze przestępstw farmaceutycznych”, w którym zaprezentował zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania zawodu Inspektora, które pojawiają się w związku z niedostosowaniem norm prawnych do dynamiki zmiany charakteru przestępczej działalności. Kolejna prelekcja: „Nadzór nad suplementami diety organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej” wyjaśniła mgr inż. Magdalena Woltmanowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie, odnosząc swe uwagi koncentrowała się na regulacjach prawnych, proponowanych przez GIS, dotyczących zmian w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów diety. Ostatnim w tej części konferencji wystąpieniem był referat Lek. wet. Adam Wojtaszek z Wojewódzkiego Inspektoratu w Olsztynie przedstawił, jaka jest: „Rola Inspekcji Weterynaryjnej w ujawnianiu niedozwolonych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich”.

W II sesji tematycznej prelegenci skoncentrowali się na szeroko rozumianej problematyce prawnej. Jako pierwszy głos zabrał Pan Dariusz Najmoła, reprezentujący Stowarzyszenie „Stop nielegalnym farmaceutykom – Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
i Praworządności”. Prelegent przybliżył uczestnikom Konferencji: „Przestępczość w obrocie wyrobami farmaceutycznymi a zagrożenia dla zdrowia publicznego”. Prelegent podkreślił że nielegalny rynek produktów leczniczych został zdominowany przez przestępczość zorganizowaną z uwagi na ogromne zyski czerpane z tego procederu. W związku z powyższym zwalczanie rynku nielegalnych produktów leczniczych wymaga podjęcia szeregu działań legislacyjnych i organizacyjnych. Pan dr Robert Szostak z WPiA UWM w Olsztynie przedstawił referat pt. „Prawo karne i administracyjne – aspekty zapobiegania nielegalnego obrotu produktami leczniczymi i suplementami diety w Polsce” w którym zwrócił uwagę na internetową sprzedaży produktów leczniczych i suplementów diety prowadzoną poza wszelkimi regulacjami prawnymi. Pan mgr Krzysztof Jop z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie omówił problematykę ,,Nielegalne wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych i suplementów diety – studium przypadków” Ostatnim prelegentem był mgr Zbigniew Więckowski  z Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zaprezentował referat pt.: „Leki cyfrowe – wybrane problemy prawne” w którym omówił techniczne możliwości ,,znakowania” leków co mogłoby w istotny sposób ograniczyć produkcję i dystrybucję w obszarze nielegalnego rynku produktów leczniczych i suplementów diety.

Konferencja: „Nielegalny rynek produktów leczniczych i suplementów diety w Polsce” wzbudziła ogromne zainteresowanie. W Konferencji uczestniczyło ponad 120 osób przedstawiciele inspekcji, farmaceuci, przedstawiciele środowisk medycznych, prawnicy oraz mediów (Radio Olsztyn, TVP Olsztyn i TV Kortowo). Dyskusja, która towarzyszyła wszystkim prelekcjom świadczyła o wysokim poziomie merytoryczności przestawionych wystąpień, a także o ogromnych zainteresowaniu powziętą problematyką i konieczności zmian w zakresie unormowań prawnych. Warto podkreślić aktywny udział studentów zarówno w przygotowaniu konferencji jak i liczny  udział w sesjach plenarnych.

 

Sprawozdanie przygotowała  lic Milena Powirska