Uniwersytet odpowiedzialny społecznie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działa zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności. Uczelnia od lat dba o ochronę przyrody oraz zapewnia dobre warunki do studiowania i pracy. To dzięki sprzyjającemu otoczeniu naukowcy zyskują doskonałą przestrzeń do prowadzenia badań, których wyniki realnie wpływają na zachowanie przyrodniczego bogactwa Warmii i Mazur.

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – zrównoważony rozwój

Agenda Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. jest dokumentem zawierającym najważniejsze cele związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnym zarządzaniem oraz współpracą z lokalną społecznością. Wśród założeń wymienionych w agendzie są m.in.: działania chroniące klimat, odpowiedzialna konsumpcja czy promowanie aktywności i zdrowego trybu życia.

To zespół pracowników i naukowców realizujących Założenia Agendy Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Green Team działa na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej oraz podejmuje inicjatywy związane z ochroną środowiska. Zespół dąży do zaspokajania potrzeb otoczenia tak, aby nie ograniczać zasobów oraz szans na rozwój kolejnych pokoleń.

Dotychczasowe działania zrealizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

Budynki

 • Optymalizowanie kosztów zużycia energii oraz zmniejszenie emisji CO₂ poprzez realizację projektów związanych z termomodernizacją obiektów.
 • Zamontowanie instalacji fotowoltaicznych.
 • Wprowadzenie serwerów chmurowych w Bibliotece Uniwersyteckiej, dzięki którym zrezygnowano z drogiego zaplecza serwerowego, więc oszczędzane są pieniądze i energia elektryczna. W budynku BU udostępnione są także urządzenia do skanowania, dzięki czemu zmniejszyła się ilość wydruków.

Laboratoria i badania naukowe

 • Stosowanie nowoczesnej aparatury, odzyskiwanie i zmniejszanie zużycia odczynników chemicznych.
 • Wprowadzenie do użytkowania odczynników o mniejszej uciążliwości dla środowiska oraz zdrowia laborantów.
 • Aktualizowanie metod analitycznych zgodnie z koncepcją Zielonej Chemii (z ang. Green Chemistry).
 • Sukcesywna rezygnacja z metod badawczych stanowiących obciążenie dla środowiska, np. zamknięcie pracowni izotopowej, dzięki zastąpieniu metod radioimmunologicznych metodami immunoenzymatycznymi.
 • Poszukiwanie rozwiązań problemów mających wpływ na zdrowie: zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza czy bezpieczeństwa żywności i zwierząt. Zajmowanie się w pracach badawczych kwestiami związanymi z biopaliwem czy odzyskiwaniem energii.
 • Powoływanie kierunków i przedmiotów, dzięki którym kształceni są odpowiedzialni społecznie specjaliści, którzy w swojej pracy zawodowej uwzględniają kwestie związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami.
 • W czasie zajęć laboratoryjnych oraz konwersatoriów studenci projektują rozwiązania z myślą o swoim najbliższym otoczeniu.

Otoczenie

 • Dążenie do całkowitego elektronicznego obiegu dokumentów (usprawnienie i przyspieszenie pracy, ale także zmniejszenie liczby wydruków).
 • Segregacja odpadów, zbieranie nakrętek od plastikowych butelek i przekazywanie ich na zbiórki charytatywne.
 • Wprowadzanie rozwiązań sprzyjających elektromobilności: wymiana aut spalinowych na elektryczne, budowanie wiat rowerowych, rozszerzenie strefy dla elektronicznych hulajnóg w Kortowie.
 • Zasadzanie łąk kwietnych oraz domków dla owadów w kampusie uniwersyteckim.

Ważną częścią w dążeniu do zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie badań naukowych, mających wpływ na środowisko. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie naukowcy poszukują metod ograniczających zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza, a także pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa żywności i zwierząt.

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych realizuje projekty dotyczące m.in. tworzenia modelowych technologii i instalacji pilotażowych przetwórstwa biomasy, a także wykorzystujących odnawialne źródła.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został doceniony za zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uzyskał wysoką ocenę w Rankingu Uczelni Akademickich przygotowanym przez fundację „Perspektywy”. Dodatkowo, po raz kolejny, uczelnia znalazła się w rankingu Times Higher Education (THE) Impact 2022, oceniającym uniwersytety m.in. za realizację celów zrównoważonego rozwoju przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Naukowczynie z Wydziału Nauki o Żywności uczestniczą w projekcie InnoMeatEdu (Innowacyjne narzędzia cyfrowe stosowane w szkolnictwie wyższym w zakresie nauki o zrównoważonej produkcji mięsa: połączenie przemysłu ze środowiskiem akademickim) realizowanym w ramach Współpracy Partnerstwa Erasmus+. Ich zadaniem jest stworzenie materiałów edukacyjnych, mówiących o zrównoważonej produkcji mięsa oraz innowacjach w produkcji przetworów mięsnych. Opracowane treści będą dostępne w językach: polskim, greckim, hiszpańskim i portugalskim, w formie Masowych Otwartych Kursów Online (MOOC).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zainicjował powstanie Forum Zielonych Uniwersytetów. Poza olsztyńską uczelnią przynależą do niego jeszcze Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sygnatariusze listu intencyjnego, podpisanego w 2022 roku, zobowiązują się do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie jego wpływu na otoczenie. Środowisko naukowe jest odpowiedzialne za realną zmianę światopoglądową dotyczącą ekologii i klimatu, dlatego też deklaruje podejmowanie działań w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, pomagających w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Poza realizowaniem wewnętrznych projektów uczelnia angażuje się w działania regionalne. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie należy do olsztyńskiego Klastra Energii, czyli porozumienia podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej. To krok w stronę zrównoważonego korzystania z energii. Dla uczelni jest to szczególne zobowiązanie, ponieważ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest największym odbiorcą energii w mieście. Klaster Energii tworzy łącznie dwanaście olsztyńskich podmiotów. Do jego zadań należy między innymi:

 • osiągnięcie przez członków Klastra neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku, w szczególności poprzez wykorzystanie OZE, elektromobilność, gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ograniczenie zużycia wody,
 • zachowanie i poprawa środowiska naturalnego,
 • zapewnienie dostępu do „czystej” energii elektrycznej i cieplnej,
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
 • równoważenie zapotrzebowania na energię na obszarze działalności Klastra Energii,
 • pobudzanie innowacyjności w zakresie wytwarzania, dystrybucji, bilansowania, magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, cieplną, paliwa gazowe oraz chłód,
 • skuteczna komercjalizacja wyników prac badawczych uczelni i jednostek naukowych,
 • promowanie rozwoju edukacji.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpowiedzialny społecznie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument podkreśla rolę uczelni, w tworzeniu przestrzeni pielęgnującej akademickie wartości, kształcącej społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit, upowszechniającej ideę równości, różnorodności i tolerancji.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przestrzega zasad równości i równouprawnienia. Dzięki nim każdy, bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie czy orientację seksualną, ma takie same szanse na rozwój i edukację. Szczególną rolę odgrywa w tym zakresie Uniwersyteckie Centrum Wsparcia, które dba zarówno o studentów, naukowców, jak i pracowników.

 

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia oferuje wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce, a także organizuje szkolenia i warsztaty dla studentów oraz pracowników. Swoje działania kieruje do osób związanych z uczelnią - niezależnie od wydziału czy kierunku studiów. Pomoc oferowana przez Uniwersyteckie Centrum Wsparcia jest bezpłatna i dyskretna.

Rzecznik ds. Równości Szans na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie zajmuje się przede wszystkim przypadkami nierównego traktowania ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy religię. Osoby, które uważają, że padły ofiarą dyskryminacji, mogą skontaktować się z Rzecznikiem, aby uzyskać poradę i wsparcie lub zgłosić sprawę przez odpowiedni formularz.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie działa Komisja ds. Równości Szans. Do jej zadań należy współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans, opiniowanie zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych oraz wydawanie opinii w toczących się postępowaniach, inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej, upowszechnianie wiedzy o zasadach równego traktowania.

Decyzją władz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie powołana została specjalistka ds. równouprawnienia, która wspiera działania podejmowane przez Rzecznika ds. Równości Szans oraz Komisję ds. Równości Szans. Jej zadaniem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy o równym traktowaniu zarówno wśród pracowników, jak i studentów. Zajmuje się także analizą potrzeb społeczności akademickiej, szczególnie grup narażonych na dyskryminację, oraz wdrożeniem i ewaluacją Planu Równości Płci.

Wizję, uczelni równej dla wszystkich, określają dokumenty przyjęte przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Należą do nich m.in. Plan Równości Płci, Procedura przeciwdziałania dyskryminacji czy procedura antymobbingowa.

Więcej o działaniach równościowych możesz przeczytać na stronie Żagiel Możliwości.

Na uczelni działa Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” oferujący pomoc psychologiczną i terapeutyczną wszystkim potrzebującym. Można zgłosić się do niego samodzielnie i porozmawiać o problemie lub wysłać zawiadomienie online. Działanie ośrodka uzupełnia streetworker, czyli osoba, która odpowiada na potrzeby i problemy zauważone w społeczności akademickiej.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie funkcjonuje też Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które tworzy sprzyjające warunki pracy i studiowania osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając asystenta, pomoc psychologiczną czy oferując specjalistyczne narzędzia niezbędne do nauki i pracy.