25 Sierpnia 2023

Wydarzenia


Nawet 40 tys. zł może uzyskać młody naukowiec w II edycji konkursu Naukowy Grant Rektora. 1 września zaczyna się nabór wniosków.

Naukowy Grant Rektora przeznaczony jest na prowadzenie badań naukowych, mających służyć wspieraniu aktywności badawczo-rozwojowej pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

O Grant może ubiegać się osoba, która na dzień składania wniosku spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest zatrudniona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, dla których UWM jest podstawowym miejscem pracy,
  • posiada stopień naukowy doktora i jeszcze nie uzyskała stopnia doktora habilitowanego,
  • złożyła oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, która poddana była ewaluacji jakości działalności naukowej lub jest planowana do ewaluacji zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UWM,
  • posiada bardzo dobry dorobek naukowy i/lub artystyczny uzyskany w ciągu ostatnich 4 lat, który jest afiliowany UWM.
  • aktualnie nie realizuje projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych.

Nabór wniosków trwa od 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r.

Wniosek o grant należy składać na formularzu dostępnym w panelu pracownika na stronie internetowej UWM w terminie od 1 września do 30 września 2023 r. Skan uzupełnionego i podpisanego wniosku należy przesłać na adres: naukowygrant@uwm.edu.pl.

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu reguluje Zarządzenie Nr 93/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Obsługę administracyjną Grantów prowadzą pracownicy Działu Koordynacji Projektów Naukowych.

Kontakt: e-mail: bn@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 38 20; (89) 523 37 16; (89) 524 55 65.

 

Rodzaj artykułu