Witaj na stronie

W naszym serwisie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat CIVITAS ET LEX. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

CIVITAS ET LEX

„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia). Czasopismu przypisano 40 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2021 r.).

Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców.

Zakres czasopisma obejmuje 7 dyscyplin naukowych (działów): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o bezpieczeństwie, pedagogikę (edukację), nauki o administracji, nauki prawne, prawo kanoniczne oraz varia, skupiające artykuły interdyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i humanistycznych.

W osobnych działach publikujemy glosy, omówienia i sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych oraz recenzje (prezentacje) monografii i prac naukowych pojawiających się na rynku wydawniczym.

Czasopismo jest wydawane w wersji drukowanej (p-ISSN 2392-0300) oraz w formie elektronicznej (e-ISSN 2449-5522).

Redakcja przyjmuje zgłoszenia od autorów z Polski i z zagranicy zarówno w językach konferencyjnych, jak i polskim.

Dostęp do czasopisma jest otwarty i jego zasięg nie podlega żadnym ograniczeniom, dzięki czemu autorzy i czytelnicy na całym świecie mogą korzystać z publikowanych treści.

Zgłoszenia tekstów do publikacji należy kierować na Platformę Czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel.

Aktualnie redakcja przyjmuje zgłoszenia artykułów do „Civitas et Lex” 11(2024), nr 1-4.

Uwaga! Od 2024 r. informacje dotyczące pisma będą zamieszczane wyłącznie na stronie Platformy Czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel.


 Civitas et Lex is an international peer-reviewed open access journal. It was established as a quarterly in 2014 and is published by the Publishing House of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, under the auspices of the NATO DEEP program and in cooperation with the international research team CEDICLO. In 2021, it was included in the ANVUR (Italia) scientific journals. The journal was assigned 40 points (Announcement of the Minister of Science and Higher Education of December 1, 2021).

The aim of the journal is to publish articles that exchange ideas and experiences, initiate discussions on current social problems, whereby the journal seeks to support young scientists.

The scope of the journal covers 7 scientific disciplines (sections): history, social communication and media studies, security studies, pedagogy (education), administration studies, legal sciences, canon law and the section of „Varia”, bringing together interdisciplinary articles from social sciences and humanities.

In separate sections, we publish glosses, reviews and reports from scientific conferences, as well as reviews (presentations) of monographs and scientific papers appearing on the publishing market.

The journal is published in a printed format (p-ISSN 2392-0300) and in an electronic format (e-ISSN 2449-5522).

The editorial office accepts submissions in Polish or the conference languages (English, French, German, Italian, Spanish, Russian).

Access to the journal is open and its scope is not subject to any restrictions, thanks to which authors and readers around the world can use the published content.

Submissions should be sent to the UWM Journal Platform: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel.

Currently, the editorial office collects submissions to Civitas et Lex 11 (2024), no. 1-4.

Attention! From 2024, information about the magazine will be published only on the UWM Magazine Platform website: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel.