Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stypendia naukoweREGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO

FUNDACJI GEORGA I MARII DIETRICHÓW

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorami Konkursu Stypendialnego są Katedra Języka Niemieckiego oraz Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie
 2. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga/Niemcy.
 3. Celem Konkursu jest finansowe wyróżnienie najlepszych studentów filologii germańskiej UWM na poziomie licencjackim i magisterskim oraz ich motywacja do dalszego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiowanego kierunku.
 4. Konkurs zostanie ogłoszony publicznie na profilu Facebooka kierunku Filologia Germańska oraz na stronach internetowych Filologii Germańskiej, Instytutu Literaturoznawstwa, Instytutu Językoznawstwa oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się w ramach Konkursu o przyznanie stypendium.
 6. W ramach konkursu stypendium otrzymają kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces ubiegania się o nie oraz uzyskają ostateczną akceptację Komisji Konkursowej.
 7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.


Zasady Konkursu

§ 2


 1. W ramach konkursu przyznawane są corocznie 3 stypendia semestralne dla studentów studiów licencjackich oraz 2 stypendia dla studentów studiów magisterskich.
 2. O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów licencjackich i magisterskich po ukończeniu pierwszego semestru studiów. Stypendium jest przyznawane  od drugiego semestru studiów z możliwością przedłużenia na semestr trzeci.
 3. Czas trwania stypendium wynosi 5 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 10 miesięcy (finansowanie stypendium nie obejmuje dwóch miesięcy przerwy semestralnej – lipca i sierpnia) Po upływie 5 miesięcy Komisja Konkursowa weryfikuje osiągnięcia stypendystów i decyduje o przedłużeniu stypendium bądź o rozpisaniu dodatkowego konkursu. W przypadku rozpisania dodatkowego konkursu stypendium przyznane będzie na nieprzedłużalny okres 5 miesięcy.
 4. Ogłoszenie o konkursie stypendialnym będzie publikowane corocznie w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej po zakończeniu semestru zimowego, poczynając od semestru zimowego 2022/2023. Termin składania dokumentów upływa po trzech tygodniach od dnia ogłoszenia konkursu.
 5. Studenci zgłaszają się do konkursu składając do sekretariatu Filologii Germańskiej wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania przy ogłoszeniu konkursu) wraz z załącznikami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Przy ocenie złożonych w konkursie wniosków Komisja Konkursowa bierze pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów w pierwszym semestrze studiów, a także inne osiągnięcia zdobyte w tym okresie i potwierdzone stosownymi dokumentami.
 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą kierownicy katedr organizujących konkurs oraz przedstawiciel fundatora stypendium i dwóch wyznaczonych przez kierowników katedr pracowników Filologii Germańskiej.
 8. Miesięczna kwota stypendium wynosi 100 (sto) euro i zostanie jednorazowo wypłacona w wysokość500 (pięciuset) euro na początku semestru letniego po podpisaniu umowy stypendialnej.


Obowiązki stypendysty

§ 3

Stypendysta jest zobowiązany do:

 1. dalszego rozwoju w oparciu o własne talenty, uzdolnienia i zasoby,
 2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz umowy stypendialnej,
 3. angażowania się w działalność Organizatorów na rzecz rozwoju Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych


Postanowienia końcowe

§ 4

1. Zgłoszenie do konkursu w sposób przewidziany w § 2 jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga  przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany zawartych w nim treści będą obowiązywać od dnia ogłoszenia kolejnego konkursu.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl