Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

RAPORT AUTOEWALUACYJNY – poziom KZZJK

Nazwa jednostki organizacyjnej: Filologia Germańska  (Katedra Języka Niemieckiego, Katedra Literatury i Kultury Krajów

Niemieckojęzycznych)

Kierunek/przedmioty:

Prowadzący zajęcia:

Rok akademicki/

semestr:

Uwagi

Gramatyka praktyczna I 

dr Marta Gierzyńska

2022/23/ sem. I

Gramatyka praktyczna III rok

dr Marta Gierzyńska

2022/23/ sem. I

Gramatyka praktyczna V sem III FG (lic)

dr Małgorzata Derecka

2022/23/ sem. I

Gramatyka praktyczna II sem I MU

dr Małgorzata Derecka

2022/23/ sem. I

Gramatyka praktyczna III sem II MU

dr Małgorzata Derecka

2022/23/ sem. I

Ćwiczenia receptywno-dyskursywne I

dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Ćwiczenia receptywno-dyskursywne  III

dr Alina Kuzborska

2022/23/ sem. I

Ćwiczenia z pisania, I 

dr Marta Gierzyńska

2022/23/ sem. I

Ćwiczenia z pisania III

dr Marta Gierzyńska

2022/23/ sem. I

Pisanie ze stylistyką  III

dr Alina Dorota Jarząbek

2022/23/ sem. I

Konwersacje z leksyką I

dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Konwersacje z leksyką III

dr hab. Joanna Targońska

2022/23/ sem. I

Sprawności zintegrowane V sem III r.

dr Renata Trejnowska-Supranowicz

2022/23/ sem. I

PNJN – Sprawności zintegrowane I MU

dr Alina Kuzborska

2022/23/ sem. I

PNJN - Sprawności zintegrowane III  MU

dr Renata Trejnowska-Supranowicz

2022/23/ sem. I

Niemiecki w turystyce I sem I MU

dr Małgorzata Derecka

2022/23/ sem. I

Niemiecki w biznesie I, II MU

dr hab. Joanna Targońska

2022/23/ sem. I

Gramatyka opisowa  I

Dr hab. Marzena Guz

2022/23/ sem. I

Metodologia badań językoznawczych

Dr hab. Marzena Guz

2022/23/ sem. I

Nowe trendy w językoznawstwie

Dr hab. Marzena Guz

2022/23/ sem. I

Historia języka niemieckiego

Dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Zajęcia specjalizacyjne językoznawcze I 

Dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Wprowadzenie do frazeologii

dr hab. Joanna Targońska

2022/23/ sem. I

Wybrane zagadnienia z frazeologii

dr hab. Joanna Targońska

2022/23/ sem. I

Wiedza o akwizycji i nauce języków

Dr hab. Mariola Jaworska, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Kultura Języka polskiego

Dr Tomasz Żurawlew

2022/23/ sem. I

Warsztaty translatorskie - turystyka

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Tłumaczenie pisemne – ćwiczenia

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Warsztaty translatorskie II komunikacja społeczna i media

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Tłumaczenia tekstów użytkowych – ćwiczenia

dr Alina D. Jarząbek

2022/23/ sem. I

Tłumaczenia tekstów urzędowych – ćwiczenia

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Występowanie publiczne

dr Barbara Sapała

2022/23/ sem. I

Techniki tłumaczeń ustnych

dr Barbara Sapała

2022/23/ sem. I

Tłumaczenie tekstów prawniczych

dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM

2022/23/ sem. I

Wstęp do literaturoznawstwa

dr Barbara Sapała

2022/23/ sem. I

Historia literatury

dr Alina Kuzborska

2022/23/ sem. I

Wybrane zagadnienia literatury II

dr Barbara Sapała

2022/23/ sem. I

Związki interkulturowe w literaturze

dr Alina Kuzborska

2022/23/ sem. I

Wykład monograficzny (literaturoznawczy)

dr Achim Seiffarth

2022/23/ sem. I

Wybrane teorie literaturo- i kulturoznawcze

dr Achim Seiffarth

2022/23/ sem. I

Zajęcia specjalizacyjne: Literatura współczesna

dr Alina Kuzborska

2022/23/ sem. I

Wykład monograficzny (literaturoznawczy)

dr Achim Seiffarth

2022/23/ sem. I

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

dr Alina Dorota Jarząbek

2022/23/ sem. I

Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

dr Radosław Supranowicz

2022/23/ sem. I

Zajęcia specjalizacyjno-kulturoznawcze

dr Achim Seiffarth

2022/23/ sem. I

Proseminarium

dr Alina Kuzborska

2022/23/ sem. I

Seminarium dyplomowe_promotorzy

dr Barbara Sapała

2022/23/ sem. I

Seminarium magisterskie_promotor

dr hab.  Joanna Targońska

2022/23/ sem. I

Seminarium magisterskie_promotor

dr hab.  Marzena Guz

2022/23/ sem. I

Podsumowanie:

Ocena

Uwagi, propozycje rozwiązań

Przesłano 49 ankiet.

W większości z nich wszystkie odpowiedzi były na TAK i nie zawierały uwag ani propozycji zmian.

 

W ankietach zwrócono uwagę na wagę wielu przedmiotów na studiach germanistycznych (np. konwersacje z leksyką, ćwiczenia receptywno-dyskursywne).

 

Wskazywano na problemy na zajęciach z pisania, gdzie łączone są umiejętności gramatyczne i wiedza leksykalna oraz na konieczność ciągłego utrwalania ze studentami wcześniej wprowadzanych treści i zagadnień.

 

Z wielu ankiet wynika, że studenci są jednak zainteresowani konkretnymi zajęciami i zmotywowani do poznawania nowych zagadnień i treści oraz, że przykładali się do zajęć w celu osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.

 

Największą bolączką jest dla studentów literatura, gdyż większość z  nich nie jest zainteresowana literaturą, a czytanie dłuższych tekstów sprawia im problemy.

 

W pracach naukowym najwięcej problemów przysparza zachowanie standardów językowych

 

Uwagi

Studenci na I  roku są bardzo zróżnicowani pod względem kompetencji językowej oraz wykazują się nikłą wiedzą gramatyczną.

Propozycje rozwiązań

 • Warto rozważyć zwiększenie ilości godzin przedmiotu konwersacje z leksyką na I sem. lub dodanie przedmiotu, na którym studenci mogliby ćwiczyć konwersacje.
 • Należy rozważyć zwiększenie godzin o 30h z  ćwiczeń receptywno-dyskursywnych I
 • Warto pomyśleć o organizacji zajęć wyrównawczych na I semestrze studiów licencjackich z gramatyki, które pozwoliłyby studentom na wyrównanie poziomu i usystematyzowanie podstaw gramatycznych.
 • Warto rozważyć dodanie jednej jednostki gramatycznej w tygodniu z przedmiotu gramatyka praktyczna III, co z pewnością przełoży się na jakość prac pisemnych, gdyż większość popełnianych przez nich błędów to błędy gramatyczne.

 

Uwagi

Studenci nie są biegli gramatycznie, niektóre treści są zbyt trudne na dany poziom/semestr.

Propozycje rozwiązań

Zagadnienia poświęcone homonimom warto przesunąć na inny semestr (z I  na np. III sem.).

 • Zagadnienia poświęcone mowie zależnej warto przesunąć na IV lub V semestr.

Uwagi

Niedoszacowanie punktowe przedmiotów

Propozycje rozwiązań

 • Przedmiot Wybrane zagadnienia z frazeologii mógłby mieć o  0,5 pkt -1 pkt więcej, gdyż studenci muszą na każde zajęcia opracować dane zagadnienie, przygotować się do kolokwiów.

 

Uwagi

Forma prowadzenia zajęć lub forma weryfikacji efektów uczenia się niedopasowane do  specyfiki przedmiotu lub do poziomu studentów.

Propozycje rozwiązań

 • Zamienić formę przedmiotu Wprowadzenie do frazeologii z  wykładu na ćwiczenia (i tak jest tylko 1 grupa na roku), co ułatwi studentom opanować sporą ilość materiału.
 • Zmienić formę zajęć z przedmiotu Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii na wykład. Forma ta pozwala na omówienie szerszego zakresu materiału.
 • Zamienić formę zaliczenia na zaliczenie ustne z przedmiotu Techniki tłumaczeń ustnych w celu lepszej weryfikacji efektów kształcenia.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl